ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
НА ГЛАВНУЮ
.
Загальна Інформація. >> Ректор.

Запорожан Валерій Миколайович

(біографічна довідка)


Академік НАМН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, заслужений винахідник України.

Народився в 1947р. в м. Ізмаїлі Одеської області, в 1971р. закінчив Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова (зараз Одеський національний медичний університет)

Після закінчення інституту займав посади: асистента, доцента, професора, з 1986 до цього часу завідувача кафедри акушерства і гінекології. Захистив дисертації: кандидатську в — 1976р., докторську в — 1982 р.

З 1994р. до цього часу - ректор Одеського національного медичного університету.

В 1997р. обраний член-кореспондентом, в 2000р. - академіком, в 2002р. - членом Президії, з 2011р. по 2015р.- віце-президентом Національної академії медичний наук України.

Наукові праці академіка В.М. Запорожана охоплюють широке коло питань, відрізняються оригінальністю поставлених задач і спрямовані на вирішення актуальних питань сучасної медицини.

Академік В.М. Запорожан вніс значний внесок в розробку багатьох проблем генетики, імунології, онкології. В 2001р. за цикл робіт «Нові підходи і технології в діагностиці і лікуванні онкологічних захворювань» йому присуджена премія ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

В.М. Запорожаном створена одна з перших в країні генетична лабораторія та НДІ молекулярно-генетичної і клітинної медицини. Впроваджуючи нові генетичні технології в клінічну практику, В.М. Запорожан розробляє методи культивування аутологічних стовбурних клітин і протоколи їх клінічного застосування. Багаторічний науковий досвід дозволив йому розробити новий науковий напрямок — генетичну медицину, що значно розширило можливість наукового пошуку і розробки інноваційних молекулярно-генетичних методів діагностики і лікування соціально-значущих захворювань, а також інтегрування їх у всі галузі медицини.

Піонерські розробки В.М. Запорожана в галузі органозберігаючих технологій і їх впровадження в медичну практику є основоположними та пріоритетними. Він першим в країні розробив і впровадив в клінічну практику технології лікування за допомогою ендоскопічних, кріохірургічних і лазерних методів.

В 1978р. В.М. Запорожан очолив перший в Україні центр з лікування передпухлинних станів у гінекології, в 1989р. заснував перші в країні центри сімейного здоров'я та ендоскопічної лазерної хірургії.

Він є засновником і президентом Української асоціації ендоскопічної малоінвазивної і лазерної хірургії, віце-президентом Всесвітньої асоціації лікарів - ендоскопістів.

Філософське осмислення результатів багатогранної науково-практичної діяльності привело академіка В.М. Запорожана до висновку про необхідність біоетичної регуляції в умовах, коли біосфера переходить у ноосферу. Комплексний етичний контроль інтелектуальної діяльності людини на молекулярному, клітинному, органному, організменному і соціальному рівнях склав предмет нової, ініційованої ним науки — нооетики.

Йому належать більше 720 наукових праць, у тому числі 50 монографій, 35 підручників і навчальних посібників, 100 патентів і авторських свідоцтв. В.М. Запорожан головний редактор чотирьох наукових журналів: «Одеський медичний журнал», «Інтегративна антропологія. Міжнародний медико-філософський журнал», «Досягнення біології і медицини», «Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія» головний соредактор міжнародного журналу «China journal of Modern Medicine» і член редакційної ради журналу "Cancer Cell International"

В. М. Запорожан очолює Міжвідомчу координаційну раду з фундаментальних і прикладних проблем медичної генетики при НАМН і МОЗ України, є керівником наукової ради МОЗ, членом Української асоціації клітинної біології, Міжнародної асоціації тканинної інженерії і регенеративної медицини, Європейської асоціації штучних органів, членом Європейської ради гінекологів-онкологів, Американської асоціації гінекологів-лапароскопістів, Європейського парламенту з питань біоетики.

Академік В.М. Запорожан — засновник і лідер відомої в Україні та за її межами наукової школи. Під його керівництвом захищені 33 докторських і 74 кандидатських дисертацій.

В.М. Запорожан обраний членом 19 закордонних університетів, академій, асоціацій, має численні міжнародні нагороди, в тому числі: Президентська медаль університету ім. Джорджа Вашингтона (1998р. США), Велика Золота медаль Альберта Швейцера (1999р. Польща), Медаль “Зірка Вернадського” (2000р. Росія), Почесний знак «Socrat award» (2006р. Велика Британія) та інші.

Академік В.М. Запорожан понад 22 роки очолює Одеський національний медичний університет, є одним із ініціаторів і організаторів реформи охорони здоров'я та підготовки лікарів. Керований ним університет перетворився на провідний вищий медичний навчальний заклад України, де випробуються новітні технології навчальної, наукової та лікувальної справи, який одним із перших в країні став членом Міжнародної та Європейської асоціацій університетів.

Створена за 22 роки матеріально-технічна база та інфраструктура університету дозволяє здійснювати підготовку фахівців на рівні світових стандартів, розвивати наукові дослідження, удосконалювати систему охорони здоров'я регіону.

Цьому сприяють створені за ініціативи ректора вперше в Україні 5 власних університетських клінік, Науковий парк, 27 регіональних лікувально-діагностичних центрів, Інноваційний центр практичної підготовки лікаря, електронна бібліотека, завдання яких полягає не тільки в підготовці висококваліфікованих фахівців, але й в наданні високотехнологічної медичної допомоги населенню Південного регіону України, розробці і впровадженню сучасних медичних технологій.

Оптимізації цієї роботи в значній мірі сприяють тісні зв'язки університета з провідними науковими та лікувальними центрами України та зарубіжних країн, з якими в останні роки заключено 46 угод про співпрацю.

Завдяки собистому авторитету академіка В.М. Запорожана, вчені університету мають можливість приймати участь в сучасних програмах і проектах з Бельгією, Нідерландами, США, Німеччиною, Польщею, Австрією, Великою Британією та ін., що дає змогу удосконалювати та використовувати в навчальному та лікувальному процесах нові освітні та медичні технології, отримувати гранти, прямі поставки високотехнологічного медичного обладнання, щорічно проводити стажування науковців та викладачів в найкращих наукових центрах світу. Ознайомленню студентів з досягненням світової медичної науки допомагають цикли лекцій, які проводять всесвітньо відомі вчені — Почесні доктори університету.

Одеський медуніверситет першим в Україні почав підготовку фахівців для іноземних країн англійською мовою, що сприяло не тільки створенню стійкого фінансово-економічного та господарського становища університету, одержання доходу для сталого функціонування навчальних, наукових та виробничих підрозділів навчального заходу, але й підвищенню авторитету країни в світі. Сьогодні в університеті навчаються студенти з 62 іноземних держав.

Ректор приділяє особисту увагу виданню навчальної літератури для студентів. Створений ним видавничо-поліграфічний комплекс за 19 років існування видав більше 500 тисяч примірників підручників та навчальних посібників українською та англійською мовами, за якими навчаються студенти всіх медичних закладів країни.

За особливі заслуги в розвитку медичної науки і освіти В. М. Запорожан нагороджений урядовими нагородами України. Він повний кавалер ордена «За заслуги» трьох ступенів (1997р., 2000р., 2006р.), нагороджений Почесними грамотами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України (2007р.), Почесний громадянин м. Одеси.

Адреса персонального сайта Запорожана Валерія Миколайовича zaporozhan.name

FOR FOREIGN CITIZENS
To attention of foreign citizens!.
Important Information.
Fee and representatives information.
Rector.
International faculty.
University clinic.
University Dental Clinic.
Electronic library.
Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training.
Соntact us.

Загальна Інформація
Історія створення.
Ректор.
Адміністрація університету.
Контактна інформація.
Закон України "Про вищу освіту".
Статут.
Сертифікати якості ISO 9001:2008.
Колективний договір.
Стратегічна концепція інформаційної модернізації університету на 2016-2018 р.р..
Концепція стратегічного розвитку ОНМедУ.
Кошторис на 2017 рік.
Штатний розпис ОНМедУ на 2016 рік.
Графік особистого прийому громадян посадовими особами ОНМедУ.
Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ.
Звіт про виконання умов Контракту ректора.
Перелік вакантних посад, які обираються за конкурсом.
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад .
Стандарти вищої освіти ОНМедУ.
Довідка про державну реєстрацію ОНМедУ.
Функціональні обов’язки керівних працівників університету.

Діяльність структурних підрозділів
Плани роботи рад, деканатів, громадських організацій на 2016/2017 навч. рік.
Доступ до публічної інформації.
Річний план державних закупівель на 2017р..
Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік.
Антикорупційна програма.
Положення про центр інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти.
Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Одеському національному медичному університеті.
Положення про науковий відділ.
Положення про юридичну службу.
Висновки про результати акредитаційної експертизи основної діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія" напряму 0301 "Соціальна-політичні науки".
Музеї університету.
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення.
Робочі програми.

Навчальна робота
Політика ОНМедУ у сфері якості.
Положення про організацію освітнього процесу.
Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи.
Перелік спеціальностей.
Ліцензія та Акредитація.
Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
Навчальні плани за 2015-2017 н.р..
Положення про атестацію.
Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному році.
Тимчасове положення по рейтинг студентів.
Тимчасове положення про призначення та виплати стипендій.

Лікувально-профілактична робота
Перелік клінічних баз.
Університетська клініка.
Університетська клініка - навчальна база.
Прейскуранти на платні медичні послуги Університетської клініки.

Наукова робота
Спеціалізовані вчені ради.
Положення про Вчену Раду ОНМедУ.
Положення про службу вченого секретаря.
Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
Корисна інформація для аспірантів
та наукових співробітників.

Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
Перелік індексцитованих журналів України .
Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
Індекс Хірша науковців університету.
Науковий парк.
Рішення вченої ради.
Положення про Комісію по запобіганню антиплагіату.
Майбутні науковці.

Міжнародні відносини
Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.
Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики освіти.

Факультети університету
Медичні факультети.
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Факультет післядипломної освіти.
Положення про кафедри та факультети.
Міжнародний факультет.

Відкриті лекції В.М. Запорожана
«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
«Еволюція моральності».
«Відкрите серце».
«Наукові відкриття: критерії добра і зла».
«Цінності людського життя».
«Роль врача в современном обществе».
«Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».
Достижения биомедицины: современные вызовы и биобезопасность.
Achievements of biomedicine: current challenges and biosafety.
Цінності людського життя.
Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку.
"Патент продано!" В.М. Запорожан.
Децентралізація в медицині: засіб чи панацея?.
Книга "Етюди про моральність. Нооетичний аспект".

Бібліотека університету
Положення про бібліотеку ОНМедУ.
Правила користування бібліотекою.
Про бібліотеку.
Електронний каталог.
Блог бібліотеки .
Інституціональний репозиторій ОНМедУ.
Книгозабезпеченність.
Контактна інформація.

Видавнича діяльність
Газета 'Пульс'.
Его величество Пациент.
Наукові журнали з правилами для авторів.
Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.
До відома завідувачів кафедр.
Наукові журнали.

Студентам
Пам’ятка першокурсникам.
Морально-етичний кодекс.
Електронна бібліотека — студентам.
Розміщення кафедр університету.
Наші таланти.
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.
Органи студентського самоврядування ОНМедУ.
Перелік навчальних дисциплін.
Розклад занять.
Результати КРОК 2.
Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.
План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.
Положення самоврядування ОНМедУ.
Тези наукової студентської конференції 2017.
Програма студентської наукової конференції.
Оцінювання фізичної підготовленості студентів.
Графік видачі книг в бібліотеці студентам 1 - 2курсів.

Допомога абiтурiєнтам
Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
Правила прийому в 2017 році.
Інформаційні таблиці-2017.
Обсяги держзамовлення.
Положення про Приймальну комісію у 2017 році.
Програми вступних випробувань.
Вартість навчання в 2017 році.
Розклад вступних іспитів.
Ліцензія.
Рішення Приймальної комісії.
Підготовчі курси.
Відеоматеріали про університет.
Положення про порядок видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ОНМедУ та їх реєстраціі.
Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2017 році.
До уваги абітурієнтів!.
До уваги абітурієнтів та батьків!.