ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
НА ГЛАВНУЮ
.
Навчальна робота. >> Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.

Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ

Показники оцінювання роботи вищих медичних навчальних закладів за основними напрямами діяльності за календарний рік

I.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 1. Число виданих за звітний рік підручників з грифом МОНмолодьспорт, МОЗ та ЦМК МОЗ України на 100 посад ПВС
 2. Кількість суб’єктів навчання ВНЗ/ЗПО, що не склали ліцензійні інтегровані іспити (Крок-1, Крок-2, Крок-3) на 100 суб’єктів навчання (подається Центром тестування МОЗ України)
 3. Кількість студентів та інших суб’єктів навчання закладу, які стали призерами студентських міжнародних та державних предметних олімпіад, міжвузівських конференцій студентів та молодих вчених на 100 осіб, які навчаються
 4. Відсоток випускників, які отримали дипломи з відзнакою (у тому числі іноземних громадян)
 5. Число суб’єктів навчання, які вибули з ВНЗ через академічну неуспішність на 100 осіб, які навчаються у ВНЗ/ЗПО

Оцінка ВНЗ із навчально-методичної роботи х 1,70000

ІІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Отримано патентів на 100 посад ПВС
 2. Число затверджених ВАК України кандидатських та докторських дисертацій працівникам, аспірантам та пошукачам ВНЗ/ЗПО на 100 посад ПВС
 3. Число опублікованих статей у зарубіжних наукових виданнях (без врахування видань країн СНД) на 100 посад ПВС
 4. Число госпрозрахункових наукових тем, що виконується у ВНЗ/ЗПО на 100 посад ПВС
 5. Індекс Гірша (h-індекс) ВНЗ/ЗПО за показниками наукометричної бази даних Scopus Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського

Оцінка ВНЗ із наукової діяльності х 1,25833

ІІІ. КАДРОВА ПОЛІТИКА

 1. Число професорів, які працюють у закладі за основним місцем роботи, на 100 осіб ПВС
 2. Число доцентів, які працюють у закладі за основним місцем роботи, на 100 осіб ПВС
 3. Питома вага фізичних осіб кандидатів та докторів наук допенсійного віку серед фізичних осіб професорсько-викладацького складу
 4. Питома вага фізичних осіб викладачів без наукового ступеню серед фізичних осіб професорсько-викладацького складу
 5. Питома вага випускаючих кафедр, які очолюються особами без наукового ступеня доктора наук

Оцінка ВНЗ із кадрової політики х 1,05611

IV. МІЖНАРОДНЕ, ДЕРЖАВНЕ ТА ГАЛУЗЕВЕ ВИЗНАННЯ РОБОТИ

 1. Число осіб, яким за звітний період присвоєно звання заслужених діячів та працівників, присуджено державні премії України, іменні премії НАМН чи НАН України, обраних до державних академій (НАН, НАМН чи НАПН України) на 100 посад ПВС
 2. Число отриманих ВНЗ нагород та відзнак на міжнародних і державних освітянських виставках, на 100 посад ПВС
 3. Кількість зарубіжних вузів-партнерів, з якими ВНЗ/ЗПО укладено офіційні угоди про співпрацю у сфері освітньої та наукової діяльності на 100 посад ПВС
 4. Число науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів ВНЗ/ЗПО, направлених за кордон на навчання або стажування відповідно до програм двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну на 100 осіб, які навчаються
 5. Чисельність науково-педагогічних працівників ВНЗ/ЗПО, які є членами науково-методичних комісій, координаційних рад МОНмолодьспорт, МОЗ України та експертних комісій ДАК України

Оцінка ВНЗ із міжнародного, державного та галузевого визнання х 0,90833

V. ВИХОВНА РОБОТА

 1. Чисельність студентів-призерів спортивних змагань (Олімпійські ігри, чемпіонати Світу, Європи, Всесвітні Універсіади, чемпіонати світу та Європи серед студентів чемпіонати України, Універсіади України, студентські олімпіади серед студентів) на 100 осіб, які навчаються.
 2. Чисельність студентів учасників волонтерського руху на 100 осіб, що навчаються
 3. Чисельність студентів-призерів мистецьких та творчих конкурсів, змагань КВК рівня не нижче міського та обласного рівня на 100 осіб, які навчаються
 4. Число пропущених академічних годин лекцій, практичних та семінарських занять на 100 осіб, які навчаються у ВНЗ
 5. Кількість зареєстрованих злочинів, скоєних суб’єктами навчання

Оцінка ВНЗ із виховної роботи х 0,75000

VI. ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

 1. Число консультацій хворих на одного клініциста
 2. Число оперативних втручань на одного клініциста
 3. Число виданих методичних рекомендацій та інформаційних листів з грифом Укрмедпатентінформу МОЗ на 100 посад ПВС
 4. Число викладачів закладу, які працюють позаштатними спеціалістами МОЗ України та УОЗ обласних (міських) державних адміністрацій на 100 посад ПВС
 5. Число актів впровадження нововведень в лікувальну роботу закладів охорони здоров’я на 100 посад ПВС

Оцінка ВНЗ із лікувальної роботи X 0,77778

VII. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Забезпеченість комп’ютерами, що використовуються у навчальному процесі, підключеними до INTERNET на 100 осіб, яку навчаються у ВНЗ/ЗПО
 2. Забезпеченість бібліотечним фондом ВНЗ на одного суб’єкта навчання
 3. Забезпеченість гуртожитками іногородніх суб’єктів навчання на 100 іногородніх осіб, які навчаються у ВНЗ/ЗПО
 4. Число навчально-тренувальних центрів у ВНЗ/ЗПО на 100 осіб, які навчаються у ВНЗ
 5. Відсоток забезпечення сучасними підручниками (виданими за останні 5 років) на 1 суб’єкта навчання

Оцінка ВНЗ із матеріально-технічного забезпечення х 0,59723

VIII. ФІНАНСОВА І ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Залучено позабюджетних коштів на 100 посад ПВС
 2. Введено в дію нових площ навчальних, господарських (в т.ч. гуртожитки) та наукових приміщень (кв. м) на 100 осіб, які навчаються
 3. Сума отриманих грантів на 100 посад ПВС
 4. Сума коштів, витрачених на придбання навчального, наукового та лікувально-діагностичного обладнання на 100 посад ПВС
 5. Сума коштів, отриманих за проведення госпрозрахункових наукових досліджень на 1 посаду ПВС

Оцінка ВНЗ із фінансової та господарської діяльності х 0,95222

УСЬОГО 40 ПОКАЗНИКІВ ЩОДО ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ

FOR FOREIGN CITIZENS
To attention of foreign citizens!.
Important Information.
Fee and representatives information.
Rector.
International faculty.
University clinic.
University Dental Clinic.
Electronic library.
Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training.
Соntact us.

Загальна Інформація
Історія створення.
Ректор.
Адміністрація університету.
Контактна інформація.
Закон України "Про вищу освіту".
Статут.
Сертифікати якості ISO 9001:2008.
Колективний договір.
Стратегічна концепція інформаційної модернізації університету на 2016-2018 р.р..
Концепція стратегічного розвитку ОНМедУ.
Кошторис на 2017 рік.
Штатний розпис ОНМедУ на 2016 рік.
Графік особистого прийому громадян посадовими особами ОНМедУ.
Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ.
Звіт про виконання умов Контракту ректора.
Перелік вакантних посад, які обираються за конкурсом.
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад .
Стандарти вищої освіти ОНМедУ.
Довідка про державну реєстрацію ОНМедУ.
Функціональні обов’язки керівних працівників університету.

Діяльність структурних підрозділів
Плани роботи рад, деканатів, громадських організацій на 2016/2017 навч. рік.
Доступ до публічної інформації.
Річний план державних закупівель на 2017р..
Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік.
Антикорупційна програма.
Положення про центр інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти.
Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Одеському національному медичному університеті.
Положення про науковий відділ.
Положення про юридичну службу.
Висновки про результати акредитаційної експертизи основної діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія" напряму 0301 "Соціальна-політичні науки".
Музеї університету.
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення.
Робочі програми.

Навчальна робота
Політика ОНМедУ у сфері якості.
Положення про організацію освітнього процесу.
Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи.
Перелік спеціальностей.
Ліцензія та Акредитація.
Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
Навчальні плани за 2015-2017 н.р..
Положення про атестацію.
Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному році.
Тимчасове положення по рейтинг студентів.
Тимчасове положення про призначення та виплати стипендій.

Лікувально-профілактична робота
Перелік клінічних баз.
Університетська клініка.
Університетська клініка - навчальна база.
Прейскуранти на платні медичні послуги Університетської клініки.

Наукова робота
Спеціалізовані вчені ради.
Положення про Вчену Раду ОНМедУ.
Положення про службу вченого секретаря.
Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
Корисна інформація для аспірантів
та наукових співробітників.

Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
Перелік індексцитованих журналів України .
Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
Індекс Хірша науковців університету.
Науковий парк.
Рішення вченої ради.
Положення про Комісію по запобіганню антиплагіату.
Майбутні науковці.

Міжнародні відносини
Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.
Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики освіти.

Факультети університету
Медичні факультети.
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Факультет післядипломної освіти.
Положення про кафедри та факультети.
Міжнародний факультет.

Відкриті лекції В.М. Запорожана
«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
«Еволюція моральності».
«Відкрите серце».
«Наукові відкриття: критерії добра і зла».
«Цінності людського життя».
«Роль врача в современном обществе».
«Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».
Достижения биомедицины: современные вызовы и биобезопасность.
Achievements of biomedicine: current challenges and biosafety.
Цінності людського життя.
Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку.
"Патент продано!" В.М. Запорожан.
Децентралізація в медицині: засіб чи панацея?.
Книга "Етюди про моральність. Нооетичний аспект".

Бібліотека університету
Положення про бібліотеку ОНМедУ.
Правила користування бібліотекою.
Про бібліотеку.
Електронний каталог.
Блог бібліотеки .
Інституціональний репозиторій ОНМедУ.
Книгозабезпеченність.
Контактна інформація.

Видавнича діяльність
Газета 'Пульс'.
Его величество Пациент.
Наукові журнали з правилами для авторів.
Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.
До відома завідувачів кафедр.
Наукові журнали.

Студентам
Пам’ятка першокурсникам.
Морально-етичний кодекс.
Електронна бібліотека — студентам.
Розміщення кафедр університету.
Наші таланти.
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.
Органи студентського самоврядування ОНМедУ.
Перелік навчальних дисциплін.
Розклад занять.
Результати КРОК 2.
Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.
План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.
Положення самоврядування ОНМедУ.
Тези наукової студентської конференції 2017.
Програма студентської наукової конференції.
Оцінювання фізичної підготовленості студентів.
Графік видачі книг в бібліотеці студентам 1 - 2курсів.

Допомога абiтурiєнтам
Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
Правила прийому в 2017 році.
Інформаційні таблиці-2017.
Обсяги держзамовлення.
Положення про Приймальну комісію у 2017 році.
Програми вступних випробувань.
Вартість навчання в 2017 році.
Розклад вступних іспитів.
Ліцензія.
Рішення Приймальної комісії.
Підготовчі курси.
Відеоматеріали про університет.
Положення про порядок видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ОНМедУ та їх реєстраціі.
Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2017 році.
До уваги абітурієнтів!.
До уваги абітурієнтів та батьків!.