ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
НА ГЛАВНУЮ
.
Факультети університету. >> Медичні факультети.


Медичні факультети
Медичний факультет № 1 (лікувальна справа).
Медичний факультет № 2 (лікувальна справа).
Медичний факультет № 3 (педіатрія).


МЕДИЧНI ФАКУЛЬТЕТИ

Підготовка лікарів в університеті, як вищому навчальному закладі України ІV рівня акредитації, здійснюється на етапах додипломної підготовки та післядипломної (в інтернатурі, магістратурі).

Медичний факультет — ровесник ХХ сторіччя: 1 вересня 1900 року в Одесі відбулось урочисте відкриття медичного факультету Новоросійського університету. У 1920 р. його було реорганізовано в медичну академію, а у 1922 р. — в медичний інститут. У 1932 р. медичний факультет Одеського медичного інституту був розділений на лікувальний та педіатричний. У 1994 р., коли інститут отримав статус університету, з цих факультетів були створені два медичних факультети за спеціальностями «лікувальна справа» і «педіатрія». У 2011 р., в зв’язку з поновленням навчання студентів в університеті за спеціальністю «медико-профілактична справа» (санітарно-гігієнічна), збільшенням кількості студентів та зміною статусу університету з державного на національний, медичні факультеті розділені на чотири. Зараз на медичних факультетах № 1 і № 2 здійснюється підготовка спеціалістів за напрямом «Медицина» за спеціальністю «Лікувальна справа», медичному факультеті № 3 – «Педіатрія», медичному факультеті № 4 – «Медико-профілактична справа». Також на медичному факультеті № 4 з 2012 року почата підготовка бакалаврів за напрямами «Соціально-політичні науки» (спеціальність – «Практична психологія (за видами)») та «Соціальне забезпечення» (спеціальність – «Соціальна допомога»).

Навчальний, науковий та лікувально-профілактичний процес в університеті здійснюють колективи 62 кафедр. Навчання проводять понад 840 викладачів — професорів, доцентів, старших викладачів, асистентів, серед них: 2 академіка НАМН України (проф. В.М.Запорожан, проф. А.О. Лобенко), 4 члени-кореспонденти НАМН України (професори В.Й. Кресюн, М.Л. Аряєв, В.С. Бітенський, К.М. Косенко), 5 лауреатів Державної премії України, 2 лауреати премії Ленінського комсомолу, 21 заслужений діяч науки і техніки, 19 заслужених лікарів, 3 за-служених працівника освіти, 3 заслужених винахідника, раціоналізатора, 5 членів Президії і експертних рад Департаменту атестації кадрів і Державної атестаційної комісії МОНмолодьспорту України, 47 членів спеціалізованих вчених рад.

За роки існування університету склалися і продовжують успішно діяти відомі науково-педагогічні школи, що принесли університету світову славу і продовжувачами яких сьогодні є провідні вчені нашого університету:

 • акушерсько-гінекологічна, заснована та розвинена видатними вченими: Агароновим А.М., Малим А.І., Куколєвим Я.В., Рембезом І.М., Шилейко В.А., академіком НАМН України Запорожаном В.М.;
 • анестезіологічна, заснована професором Аряєвим Л.М., який є фундатором першої кафедри анестезіології в Україні та його послідовниками проф. Владикою А.С., з.д.н.т.України, проф. П.М.Чуєвим, проф. Тарабриним О.О.;
 • біохімічна, створена проф. Медведєвим А.К. і розвинена професорами Розенфельдом Л.Є., Цуверкаловим Д.А., Савицьким І.В., Мардашком О.О.;
 • імунологічна, сформувалася на базі кафедри медичної біології завдяки науковій діяльності лауреата Державної премії України, з.д.н.т. України проф. Бажори Ю.І.
 • неврологічна, заснована проф. Поповим Н.М. та розвинена його послідовниками проф. Янишевським В.Є., академіком АН України Маркєловим Г.І., професорами Шараповим В.І., Соколянським Г.Г., заслуженим робітником вищої школи, професором Курако Ю.Л., проф. Соном А.С.
 • офтальмологічна, заснована у 1903 році відомим вченим Головіним С.С., продовжувачем ідей якого став Філатов В.П. - академік, Герой Соціалістичної праці, Лауреат декількох Державних премій; успіхи школи тісно пов’язані з іменами професорів: Кальфа С.Ф., Черкасова І.С., Логая І.М., з.д.н.т. України Венгер Г.Ю.
 • педіатрична, заснована проф. Якубовичем В.Ф. і розвинена видатним вченим проф. Гогетидзе С.К., Скроцьким А.І., проф. Зузановою В.І., з.д.н.т. України, проф. Якименко Т.М. і академіком АМН України, двічі Лауреатом Державної премії України, проф. Резніком Б.Я.; з.д.н.т. України, проф. Зубаренком О.В., лауреатом Державної премії, проф. Бабієм І.Л., чл.-кор. НАМН України, проф. Аряєвим М.Л., проф. Харченко Ю.П.;
 • рентгенологічна, створена Розенблатом Я.М. та в подальшому розвинена проф. Усаченко М.І., з.д. н.т. України, проф. Дубовим Є.Д.; з.д.н.т. України, проф. Соколовим В.М.;
 • санітарно-гігієнічна, створена в 1903 р. з відкриттям кафедри гігієни та однойменного інституту при Новоросійському університеті, який очолив видатний вчений-гігієніст Г.В. Хлопін. В той же час в Одесі відкрито першу бактеріологічну станцію. Були створені профільні кафедри комунальної гігієни, гігієни праці, гігієни харчування тощо. Саме в Одесі була створена перша в світі кафедра епідеміології, яку очолював Громашевський Л.В. В подальшому, вже у складі медичного інституту, кафедру гігієни очолив видатний гігієніст проф. Стояновський О.Ф. З 1966 по 1983 р.р. кафедру очолював його учень проф. Бабов Д.М. Кафедра стала провідною в колишньому СРСР з токсикологічних досліджень змащувально-охолоджуючих присадок та дослідження проблеми санітарно-гігієнічної охорони моря;
 • терапевтична, заснована проф. Вольтером П.А. та пов’язана з іменами професорів: Левашова С.В., Яновського Ф.Г., Дмитренка Л.Ф., Стражеска Н.Д., з.д.н.т. України Левіної Ц.О., академіка АМН СРСР Ясиновського М.О., Мінакова О.П., Золотарьова А.Є., з.д.н.т. України Якименко О.О., Юрлова В.М., Полякова А.Є, Золоторьової Н.А., Карпенко Ю.І., доц. Штанько В.А.;
 • урологічна, пов’язана з іменами професорів Гаспаряна А.М., Веліканова К.А. та Костєва Ф.І.;
 • фармакологічна, заснована в 1902 році видатним вченим, проф. Борисовим П.Я. та розвинена відомими вченими в області фармакології та токсикології — професорами Лавровим Д.М., Цигановим С.В., Максимовичем Я.Б., чл.-кор. НАМН України, з.д.н.т. України, проф. Кресюном В.Й.;
 • фізіологічна, засновником її був проф. Сєченов І.М., а послідовниками — професори Веріго Б.В., Бабкін Б.Л., академік НАН України, Лауреат державної премії України проф. Сєрков Ф.М., з. д. н. т. України, проф. Шандра О.А.;
 • хірургічна, у витоків її створення були світочі хірургії ХІХ століття Пирогов М.І., Скліфасовський М.В., послідовниками були професори: Налівкін А.А., Зильберберг Я.В., з.д.н.т. України Дейнека І.Я., Волошін М.Я., з.д.н.т. України Двужильна К.Д., з.д.н.т. , лауреат Державної премії України Доценко О.П., Дмитрієв Б.І., а нині є з.д.н.т. України, проф. Гешелін С.О., лауреат Державної премії України, з.д.н.т. України, проф. Грубнік В.В., проф. Грубнік Ю.В. та ін.

Навчання на медичних факультетах за напрямом «Медицина» за спеціальністю «Лікувальна справа» здійснюється через освітньо-кваліфікаційний рівень 7.12010001 спеціаліст та 8.12010001 магістр; за спеціальністю «Педіатрія» – через освітньо-кваліфікаційний рівень 7.12010002 спеціаліст, 8.12010002 магістр; за спеціальністю «Медико-профілактична справа» – через освітньо-кваліфікаційний рівень 7.12010003 спеціаліст, 8.12010003 магістр.

Після засвоєння освітньо-професійної програми (ОПП) загальної лікарської підготовки фахівцю присвоюється кваліфікація – лікар і він визначається здатним виконувати професійну роботу лікаря-інтерна та лікаря-стажиста. Підготовка медичних кадрів за ОПП медичного спрямування здійснюється за таким освітньо-кваліфікаційним рівнем: спеціаліст (повна вища медична освіта) — підготовка здійснюється на базі повної загальної середньої освіти або базової середньої медичної освіти.

З 2004 року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України підготовка спеціалістів проводиться із застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) — це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів ECTS).

ECTS (European Credit Transfer System) – європейська кредитно-трансферна система) – Європейська система взаємозарахування кредитів як одиниці виміру трудомісткості навчального навантаження студента. Ґрунтується на підставі обсягу навчальної роботи, виконаної студентом (у вигляді кредитів), з метою накопичення кредитів і можливості їх взаємозарахування в інших вищих навчальних закладах, в межах єдиного європейського освітянського простору.

Кредит ЕСТS — одиниця виміру обсягу роботи, яку необхідно виконати студенту при вивченні навчальної дисципліни (модулю дисципліни). Один кредит ECTS становить 30 академічних годин і містить всі види навчальної роботи студента – аудиторні заняття (лекції, практичні заняття, семінари) та самостійна робота студентів (СРС – підготовка до практичних занять, написання рефератів тощо). Для вивчення певної дисципліни (модулю) студенту надається певна кількість кредитів, які зараховуються тільки у разі успішного засвоєння знань і практичних навичок, передбачених робочою програмою дисципліни.

Модуль — задокументована, завершена й логічно об’єднана за смислом частина навчальної дисципліни, яка реалізується через відповідні форми навчального процесу (аудиторні заняття і СРС) та завершується підсумковим контролем. Модуль складається зі змістових модулів.

Змістовий модуль — це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові.

Таким чином, КМСОНП включає:

 • вивчення дисциплін, структурованих на модулі, як задокументовану логічно завершену частину навчальної програми навчальної дисципліни, практики, що реалізуються відповідними формами організації навчального процесу і закінчуються підсумковим модульним контролем;
 • впровадження залікових кредитів ECTS як одиниці виміру навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння навчальної дисципліни.
 • паралельне застосування для оцінювання студентів абсолютної шкали оцінювання та шкали оцінювання ECTS, яка є рейтинговою.

Підготовка студентів у медичних вузах України зі спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» проводиться протягом 5-ти років зі спеціалізацією на 6-му курсі за єдиним навчальним планом, типовими і робочими програмами з дисциплін.

Навчання складається з двох етапів додипломної підготовки лікаря: доклінічний і клінічний. Навчальний процес є предметно інтегрованим і зорієнтованим на дотримання логічної послідовності викладання дисциплін, які складають відповідні цикли підготовки: гуманітарної та соціально-економічної (іноземна, українська мови за професійною підготовкою, філософія, основи економічних теорій та ін.), природничо-наукової (фундаментальної – медична біологія, біохімія, нормальна та патологічна анатомія, фізіологія, фармакологія та ін.) та професійної (терапія, хірургія, акушерство і гінекологія, офтальмологія, урологія та ін.).

В ОНМедУ підготовка студентів проходить на профільних кафедрах, що за принципом спадкоємності здійснюють навчання студентів 1-6 курсів з фундаментальних до професійно-орієнтованих дисциплін. На 1-му та 2-му курсах студенти вивчають базові медичні та соціально-гуманітарні дисципліни. В нашому університеті студенти мають можливість навчатись в найстаріших в країні професійних музеях — анатомічному та патологоанатомічному, в яких зібрані унікальні препарати, які виготовлені руками багатьох поколінь студентів університету. З 3-го курсу починається вивчення клінічних дисциплін.

Система підготовки лікарів за спеціальністю «Лікувальна справа» в університеті передбачає впровадження на додипломному етапі підготовки переважно лікарів загального профілю, здатних на післядипломному етапі отримати спеціалізацію лікаря загальної практики – сімейного лікаря для надання первинної медичної допомоги, модель якої використовується в країнах Європи, що надає змогу молодим спеціалістам бути конкурентоспроможними на Європейському і світовому ринках праці.

Особливостями викладання спеціальності «Педіатрія» є більш поглиблене навчання студентів на профільних кафедрах пропедевтики педіатрії, педіатрії № 1, неонатології та біоетики, педіатрії № 2, дитячих інфекційних хвороб, хірургії № 4 з дитячою хірургією.

Особливостями викладання спеціальності «Медико-профілактична справа» є більш поглиблене навчання студентів на профільних кафедрах загальної гігієни, гігієни та медичної екології, професійної патології, клінічної лабораторної та функціональної діагностики, загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки.

Відповідно до навчального плану за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія» та «Медико-профілактична справа» всі студенти впродовж навчального року проходять виробничу практику у стаціонарах, яка проводиться: на 2 курсі – як догляд за хворими; 3 курсі – як сестринська практика. Професійна клінічна практична підготовка студентів на 4-6 курсах здійснюється відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик під час вивчення клінічних і гігієнічних дисциплін та під час виробничої практики.

До складу випускаючих кафедр університету входять: внутрішньої медицини № 3 з курсом сестринської справи; професійних внутрішньої медицини № 4; професійних хвороб, клінічної лабораторної та функціональної діагностики; інфекційних хвороб; фтизіопульмонології; анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою; хірургії № 1; хірургії № 4 з дитячою хірургією; акушерства і гінекології № 1 і 2; педіатрії № 1, неонатології та біоетики; педіатрії № 2; дитячих інфекційних хвороб; соціальної медицини і медичного менеджменту; гігієни та медичної екології; загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки.

Державна атестація випускників включає стандартизований тестовий та практично-орієнтований державні іспити. Стандартизований тестовий державний іспит – ліцензійний інтегрований іспит – складається з двох тестових екзаменів «Крок-1», «Крок-2». «Крок-1» проводиться після 3 курсу і вимірює показники якості фахової компоненти базової вищої освіти за 9 фундаментальними дисциплінами (анатомія, гістологія, медична біологія, фізіологія, мікробіологія, біохімія, патоморфологія, патологічна фізіологія, фармакологія).

Ліцензований інтегрований тестовий екзамен «Крок-2. Загальна лікарська підготовка» є складовою державної атестації випускників вищих медичних навчальних закладів і вимірює показники якості фахової компоненти повної вищої медичної освіти по закінченню 6-го курсу. Наприкінці 6-го курсу випускник складає практично-орієнтований державний іспит, який проводиться за 2-ма блоками: перший – внутрішні, професійні та інфекційні хвороби; хірургічні хвороби з дитячою хірургією; акушерство та гінекологія, другий – дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами і гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я.

По закінченню вузу випускник протягом 1-3 років залежно від спеціальності проходить інтернатуру, після якої атестується стандартизованим тестовим державним іспитом «Крок-3».

Відповідно до наказу МОЗ України від 22.03.2004 р. № 148 «Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти» проведено порівняльний аналіз системи медичної та фармацевтичної освіти України з Європейською системою. На цій основі та основі Галузевих стандартів вищої освіти України створено навчальний план підготовки фахівців за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації України для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з кваліфікацією «лікар» (наказ МОЗ України від 19.10.2009 р. № 749 зі змінами від 08.07.2010 р. № 539).

Навчальний план структурований у кредитах ЕСТS, що дає можливість визнання навчальних досягнень студентів, незалежно від місця навчання. Кредит включає усі види робіт студента, передбачені у затвердженому індивідуальному плані: аудиторну та самостійну, виробничу практику, підготовку до державної атестації, складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок-1» і «Крок-2», практично-орієнтованого державного іспиту.

Навчальний план складено з розрахунку 6 років навчання або 360 кредитів ECTS. Один навчальний рік триває 40 тижнів і включає 60 кредитів (1 тиждень – 1,5 кредити ECTS), 1 кредит ECTS становить 30 академічних годин. Навчальний рік має 1800 академічних годин. Студенти проходять виробничу практику на 2-5 курсах загальним обсягом 21 кредит, з них 12 кредитів понад 60 кредитів на рік.

Загальне навчальне навантаження включає час на проведення лекцій, практичних, семінарських і лабораторних занять, консультацій, практик, самостійної та індивідуальної роботи і контрольних заходів.

Навчання на медичних факультетах здійснюється на бюджетній та контрактній засадах з денною формою навчання.

Розподіл академічних груп між медичними факультетами

Курси Медичний № 1 Медичний № 2 Медичний № 3 Медичний № 4
1 курс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19 20
2 курс 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 10, 11, 12 13, 14
3 курс 13, 14, 15, 16, 17 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 3, 4, 5 1, 2
4 курс 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 13, 14
5 курс 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 14
6 курс 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 14

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ № 1 (лікувальна справа)

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ № 2 (лікувальна справа)

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ № 3 (педіатрія)

FOR FOREIGN CITIZENS
To attention of foreign citizens!.
Important Information.
Fee and representatives information.
Rector.
International faculty.
University clinic.
University Dental Clinic.
Electronic library.
Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training.
Соntact us.

Загальна Інформація
Історія створення.
Ректор.
Адміністрація університету.
Контактна інформація.
Закон України "Про вищу освіту".
Статут.
Сертифікати якості ISO 9001:2008.
Колективний договір.
Стратегічна концепція інформаційної модернізації університету на 2016-2018 р.р..
Концепція стратегічного розвитку ОНМедУ.
Кошторис на 2017 рік.
Штатний розпис ОНМедУ на 2016 рік.
Графік особистого прийому громадян посадовими особами ОНМедУ.
Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ.
Звіт про виконання умов Контракту ректора.
Перелік вакантних посад, які обираються за конкурсом.
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад .
Стандарти вищої освіти ОНМедУ.
Довідка про державну реєстрацію ОНМедУ.
Функціональні обов’язки керівних працівників університету.

Діяльність структурних підрозділів
Плани роботи рад, деканатів, громадських організацій на 2016/2017 навч. рік.
Доступ до публічної інформації.
Річний план державних закупівель на 2017р..
Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік.
Антикорупційна програма.
Положення про центр інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти.
Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Одеському національному медичному університеті.
Положення про науковий відділ.
Положення про юридичну службу.
Висновки про результати акредитаційної експертизи основної діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія" напряму 0301 "Соціальна-політичні науки".
Музеї університету.
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення.
Робочі програми.

Навчальна робота
Політика ОНМедУ у сфері якості.
Положення про організацію освітнього процесу.
Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи.
Перелік спеціальностей.
Ліцензія та Акредитація.
Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
Навчальні плани за 2015-2017 н.р..
Положення про атестацію.
Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному році.
Тимчасове положення по рейтинг студентів.
Тимчасове положення про призначення та виплати стипендій.

Лікувально-профілактична робота
Перелік клінічних баз.
Університетська клініка.
Університетська клініка - навчальна база.
Прейскуранти на платні медичні послуги Університетської клініки.

Наукова робота
Спеціалізовані вчені ради.
Положення про Вчену Раду ОНМедУ.
Положення про службу вченого секретаря.
Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
Корисна інформація для аспірантів
та наукових співробітників.

Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
Перелік індексцитованих журналів України .
Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
Індекс Хірша науковців університету.
Науковий парк.
Рішення вченої ради.
Положення про Комісію по запобіганню антиплагіату.
Майбутні науковці.

Міжнародні відносини
Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.
Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики освіти.

Факультети університету
Медичні факультети.
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Факультет післядипломної освіти.
Положення про кафедри та факультети.
Міжнародний факультет.

Відкриті лекції В.М. Запорожана
«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
«Еволюція моральності».
«Відкрите серце».
«Наукові відкриття: критерії добра і зла».
«Цінності людського життя».
«Роль врача в современном обществе».
«Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».
Достижения биомедицины: современные вызовы и биобезопасность.
Achievements of biomedicine: current challenges and biosafety.
Цінності людського життя.
Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку.
"Патент продано!" В.М. Запорожан.
Децентралізація в медицині: засіб чи панацея?.
Книга "Етюди про моральність. Нооетичний аспект".

Бібліотека університету
Положення про бібліотеку ОНМедУ.
Правила користування бібліотекою.
Про бібліотеку.
Електронний каталог.
Блог бібліотеки .
Інституціональний репозиторій ОНМедУ.
Книгозабезпеченність.
Контактна інформація.

Видавнича діяльність
Газета 'Пульс'.
Его величество Пациент.
Наукові журнали з правилами для авторів.
Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.
До відома завідувачів кафедр.
Наукові журнали.

Студентам
Пам’ятка першокурсникам.
Морально-етичний кодекс.
Електронна бібліотека — студентам.
Розміщення кафедр університету.
Наші таланти.
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.
Органи студентського самоврядування ОНМедУ.
Перелік навчальних дисциплін.
Розклад занять.
Результати КРОК 2.
Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.
План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.
Положення самоврядування ОНМедУ.
Тези наукової студентської конференції 2017.
Програма студентської наукової конференції.
Оцінювання фізичної підготовленості студентів.
Графік видачі книг в бібліотеці студентам 1 - 2курсів.

Допомога абiтурiєнтам
Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
Правила прийому в 2017 році.
Інформаційні таблиці-2017.
Обсяги держзамовлення.
Положення про Приймальну комісію у 2017 році.
Програми вступних випробувань.
Вартість навчання в 2017 році.
Розклад вступних іспитів.
Ліцензія.
Рішення Приймальної комісії.
Підготовчі курси.
Відеоматеріали про університет.
Положення про порядок видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ОНМедУ та їх реєстраціі.
Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2017 році.
До уваги абітурієнтів!.
До уваги абітурієнтів та батьків!.