ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
НА ГЛАВНУЮ
.
Студентам. >> Морально-етичний кодекс.

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ КОДЕКС
осіб, які працюють і навчаються в
Одеському національному медичному університеті

1. Загальні положення

1.1. Морально-етичний кодекс (далі – Кодекс) є зводом положень, що визначають вимоги до осіб, які працюють та навчаються в Одеському національному медичному університеті (далі – ОНМедУ, університет), стандартів поведінки і взаємовідносин сторін, які включені в освітній процес. Кодекс складений згідно моральної суті ОНМедУ, норм медич-ної етики, спрямованих на ствердження добра, гуманізму, людяності, та загальновизнаних норм етики, моралі, поваги до колег, держави і суспі-льства вцілому.

1.2. Метою даного Кодексу є всебічний і гармонійний розвиток осіб, які навчаються і працюють в ОНМедУ, сприяння співпраці і досягнення найвищих результатів у сфері професійної діяльності кожного члена уні-верситетського і студентського співтовариства.

1.3. Завданнями даного кодексу є:

 • визначення правил поведінки, що сприяють формуванню соціальної самосвідомості як сукупності моральних цінностей в різних сферах спілкування;
 • зміцнення корпоративної культури осіб, які працюють і навчаються в університеті, підтримка в студентському та університетському співтова-ристві духу згуртованості, патріотизму, демократії, гордості за прина-лежність до ОНМедУ;
 • створення максимально комфортних умов навчання і роботи, сприятли-вого психологічного клімату в освітньому середовищі університету;
 • збереження і зміцнення престижу та іміджу ОНМедУ як вузу з стійкими етичними традиціями за рахунок формування в суспільній свідомості образу студента і співробітника університету як високоінтелектуальної, всебічно розвиненої та соціально корисної особистості.

1.4. Цей Кодекс є моральним орієнтиром і поширюється на всіх осіб, які:

 • працюють і представляють університетське співтовариство: професор-сько-викладацький і науковий склад, співробітники університетських клінік і науково-дослідних інститутів, адміністративно-управлінський, технічний персонал;
 • навчаються на додипломному і післядипломному рівнях: студенти, док-торанти, аспіранти, магістранти, клінординатори, інтерни, стажери, кур-санти, слухачі курсів та ін. (далі – студенти та особи, які навчаються на післядипломному рівні).

Основними моральними принципами всіх вищенаведених осіб повинні бути: гуманне ставлення до людей; повага до прав, честі і гідності іншої особи; порядність; чесність; правдивість; відповідальність і вірність прийнятим зобов'язанням; принциповість. Усі повинні сприймати себе як відповідальних членів університетського та студентського співтовариства, пишатися своєю приналежністю до нього, слідувати моральним і етичним правилам і пам'ятати, що кожний вносить свій внесок у зміцнення іміджу і ділової репутації ОНМедУ.

2. Загальні обов'язки осіб, які працюють і навчаються в університеті

2.1. Поважати права і гідність особистості. Взаємовідносини між студентами, особами, які навчаються на післядипломному рівні, викла-дачами і співробітниками повинні ґрунтуватися на взаємоповазі та спів-праці, тактовності і коректності, ввічливості та взаємодопомоги.

2.2. Являтися носіями високої культури, порядності, толерантності, сприяти моральному та культурному росту інших.

2.3. Піклуватися про дотримання корпоративних і суспільних інте-ресів. Слідувати нормам професійної та корпоративної етики, утримува-тися від непродуманих заяв.

2.4. Сприяти ефективній роботі університету як навчально-науково-лікувального центру, що забезпечує процес отримання, переда-чі і широкого розповсюдження знань.

2.5. Показувати власним прикладом повагу до традицій, історії, символіки ОНМедУ, необхідність дотримання правил трудової та на-вчальної дисципліни згідно Статуту, внутрішнього розпорядку універ-ситету, даного Кодексу та інших нормативних документів.

2.6. Ставитися дбайливо до майна університету, стежити за чисто-тою і порядком на його території; не залишатися байдужим до пору-шення чистоти і порядку іншими.

2.7. Дотримуватися етичних норм в мові, поведінці, дотримуватися дрес-коду в вузі.

2.8. Пам'ятати про високий статус медичного університету, з честю і гідністю носити його і своєю працею виправдовувати високе звання викладача, співробітника, студента, слухача післядипломного навчання.

2.9. Займати принципову позицію у випадках порушення законо-давства, Статуту університету та цього Кодексу.

2.10. Не допускати дискримінації викладачів, співробітників, студе-нтів і осіб, які навчаються на післядипломному рівні, за національною, расовою, релігіозною, гендерною та іншими ознаками в індивідуально-му порядку і в рамках діяльності суспільно-політичних і студентських організацій.

2.11. Підвищувати свою громадянську активність. Не вести полі-тичну та ідеологічну агітацію, а також не займатися комерційною рек-ламою на території університету; не вести діяльності, що ставить під сумнів високий моральний статус викладача, співробітника, студента, слухача післядипломного навчання ОНМедУ.

2.12. Не вести антигромадську діяльність, яка дестабілізує порядок в університеті та поза його межами, не здійснювати дій, які суперечать Конституції, законодавству України.

3. Поведінка викладачів і співробітників

У викладацькій діяльності:

 • ставитися до роботи в ОНМедУ як до головного професійного обов'язку; підтримувати широку і глибоку компетентність у сфері наукових дисци-плін, що викладаються;
 • підтримувати високий рівень педагогічної кваліфікації;
 • чесно і об'єктивно оцінювати знання, вміння і навички осіб, які навча-ються;
 • дотримуватися трудової дисципліни, утримуватися від використання мобільних засобів зв'язку на практичних заняттях і лекціях;
 • не розголошувати стороннім особам інформацію, що стосується студен-тів, осіб, які навчаються на післядипломному рівні: дані про їх академі-чну успішність та особисті відомості, отримані в ході індивідуального спілкування;
 • не вимагати і не приймати матеріальних цінностей або послуг за вистав-лення особам, які навчаються, оцінок чи за полегшене проходження ни-ми процедур контролю знань, умінь і навичок;
 • не вчиняти дій, які можуть бути кваліфіковані як вербальна або фізична агресія щодо осіб, які навчаються, залякування, переслідування;
 • не допускати висловлювань, що принижують честь і гідність осіб, які навчаються, застосування грубої лексики по відношенню до них.

3.2. У науково-дослідній, експертній та лікувально-консультативній діяльності:

 • віддавати свої сили, знання, досвід справі примноження наукових дося-гнень університету;
 • проводити наукові дослідження відповідно до принципу відкритості отриманих наукових результатів для критики, повторної перевірки і ви-користання іншими дослідниками;
 • прагнути до максимального зменшення несприятливого впливу дослі-джень на людей, тварин і навколишнє середовище, дотримуватися принципів біоетики та екології;
 • не вдаватися до плагіату, привласнення ідей з неопублікованих джерел;
 • використовувати результати наукових досліджень своїх колег відповід-но до прийнятих в академічному середовищі правил цитування і оформ-лення посилань;
 • дотримуватися права співавторів;
 • здійснюючи функції експерта або рецензента, прагнути до об'єктивної оцінки дослідницьких проектів і наукових робіт;
 • дотримуватися конфіденційності неопублікованої інформації, отриманої в ході експертизи, рецензування або наукового керівництва;
 • сприяти науковому зростанню осіб, які навчаються, а також придбанню ними навичок відповідального проведення наукових досліджень.

3.3. У адміністративно-управлінській і господарській діяльності:

 • перешкоджати порушень професійної етики з боку інших членів співто-вариства університету в цілому і співробітників адміністративного апа-рату університету зокрема;
 • прагнути до ефективного розв'язання проблем університету та його окремих членів у найкоротші терміни;
 • зберігати відкритість для громадського контролю свої діяльності;
 • при прийнятті рішень зберігати неупередженість і керуватися виключно освітніми та науковими інтересами співтовариства університету;
 • не приймати рішень, ґрунтуючись на анонімних або неперевірених даних.

3.4. У відношеннях з колегами:

 • зберігати ввічливе і шановливе ставлення до колег в особистому спілку-ванні і при публічному обміні думками, не підривати навмисно їх про-фесійну репутацію;
 • не вчиняти дій, які кваліфікуються як залякування, переслідування, вто-ргнення в приватне життя і образу, не поширювати неправдивої і комп-рометуючої інформації про колег;
 • не допускати дискримінації колег на підставі соціального статусу.

3.5. У відношенні до університету:

 • поважати традиції та історію ОНМедУ;
 • займаючись викладацькою, науково-дослідницькою, лікувально-консультативною та суспільно-корисною роботою за межами універси-тету, не ставити під загрозу інтереси університету та виконання своїх професійних обов'язків;
 • піклуватися про престиж ОНМедУ в галузі науки та інноваційної діяльнос-ті, відстоювати його інтереси з питань пріоритету, патентування та ін.

4. Поведінка осіб, які навчаються в університеті

4.1. У навчальній і науково-дослідній діяльності:

 • прагнути отримувати глибокі знання в відповідній області: сумлінно вчиться, не пропускати заняття без поважної причини, брати участь у навчальній та науково-дослідній роботах;
 • прагнути максимально використовувати надані можливості з придбання теоретичних знань і практичних навичок з обраної спеціальності;
 • виконувати вимоги, передбачені розпорядком дня університету, навча-льними програмами, в строго встановлені терміни;
 • під час навчального процесу дотримуватися наступних правил:
  • при запізненні на заняття особа, яка навчається, повинна вибачи-тися і запитати у викладача дозволу ввійти в аудиторію; викладач має право не впускати на заняття тих, хто запізнився;
  • не перешкоджати ходу навчального процесу; вимагати цього від інших;
  • не використовувати сторонні і відволікаючі від навчання предмети (засоби зв'язку, розваги та ін); сигнал мобільного телефону пови-нен бути відключений; розмова по телефону під час заняття оці-нюється як грубе порушення етичних норм;
  • не розмовляти голосно в приміщеннях університету і клінічних баз.
 • особисто не використовувати і боротися з такими видами порушення навчальної дисципліни, як:
  • проходження процедур контролю знань підставними особами;
  • представлення в якості результатів власної праці матеріалів (рефе-ратів, контрольних та дипломних робіт), взятих з Інтернет або з будь-яких інших джерелах;
  • підробка і фальсифікація ділових документів, що мають пряме або непряме відношення до процесу навчання.
 • поважати чужу інтелектуальну власність і дослідницький пріоритет, цитувати із зазначенням джерела матеріали, які використовуються при підготовці рефератів, курсових і дипломних робіт;
 • не користуватися забороненими допоміжними матеріалами і технічними засобами при проходженні процедур контролю знань, умінь і навичок, спиратися виключно на отримані знання;
 • не використовувати особистих, родинних та інших зв'язків для одер-жання більш високої оцінки або для того, щоб домогтися інших винятків із загального регулювання;
 • не пропонувати винагород викладачам або адміністрації для того, щоб полегшити проходження процедур контролю знань, умінь і навичок або добитися інших виключень із загального регулювання;
 • не вчиняти дій, що перешкоджають здійсненню навчального процесу.

4.2. У відношеннях з іншими особами, які навчаються:

 • вчитися працювати в команді і вибудовувати гармонійні міжособистісні відносини: допомагати своїм колегам у вирішенні проблем, які виника-ють, поважати однокурсників, студентів молодших курсів та інших факу-льтетів;
 • підтримувати в групі і університеті атмосферу доброти, дружби, взаємо-допомоги і взаємної відповідальності; не завдавати шкоди роботі або зусиллям іншого студента;
 • не допускати будь-яких форм приниження честі та гідності, фізичного та психічного насильства, нецензурної, лайливої мови, проявів дискримі-нації особи за статевою, соціальною, національною, релігійною та ін-шими ознаками;

4.3. У відношеннях з викладачами і співробітниками університету:

 • поважно ставитися до професорсько-викладацькому складу та інших співробітників університету;
 • при зустрічі вітати викладачів і співробітників; при вході викладача в навчальну аудиторію вітати (прощатися) його стоячи без слів;
 • взаємовідносини між студентами, викладачами та адміністрацією повинні ґрунтуватися на взаємоповазі і співробітництві, а також на загальноприйня-тих нормах етики і безконфліктного пошуку компромісу;
 • не вчиняти дій, які кваліфікуються як переслідування, вторгнення в при-ватне життя викладачів і співробітників, не допускати в спілкуванні з ними грубості, фамільярності, висловлювань, принижуючих їх честь і гідність;
 • не поширювати неправдивої і компрометуючої інформації про виклада-чів і співробітників між собою та у засобах масової інформації.

4.4. На офіційних заходах в університеті:

 • утримуватися від гучних прояв емоцій, поважно ставитися до виступаю-чих на сцені;
 • під час проведення офіційного заходу сигнал особистого мобільного те-лефону повинен бути відключений;
 • при необхідності залишити захід до його завершення чекати паузи між виступами та йти, не привертаючи своїми діями уваги з боку виступаю-чих та інших глядачів;
 • не вчиняти дій, що перешкоджають заходам, організованим або санкці-онованим керівництвом університету.

4.5. Поза стін університету:

 • завжди і скрізь оберігати честь і гідність студента-медика;
 • у всіх випадках критично ставитися до своїх вчинків, передбачати їх можливі наслідки, уникати ситуацій, які можуть завдати шкоди прести-жу та іміджу ОНМедУ;
 • не з'являтися в громадських місцях в непристойному вигляді, не викори-стовувати нецензурної лексики, не здійснювати непристойних дій, що ображають людську гідність і громадську мораль;
 • коректно вести себе в громадському транспорті, поступатися місцем хворим і літнім людям, а також пасажирам з дітьми;
 • під час поїздки в транспорті дотримуватися правил спілкування по те-лефону: користуватись ним у разі крайньої необхідності, коротко повід-омляти співрозмовнику необхідну інформацію, приглушуючи тон голо-су під час спілкування.

4.6. У відношенні до університету в цілому:

 • поважно ставитися до традицій, історії, символіки ОНМедУ;
 • дбайливо ставитися до власності університету: до обладнання аудиторій, техніки, бібліотечних ресурсів;
 • піклуватися про збереження чистоти в аудиторіях і на території універ-ситету, пам'ятати, що залишати будь-де жувальну гумку та інше сміття неетично;
 • визнавати необхідною і корисною всяку діяльність, спрямовану на зміц-нення системи студентського самоврядування, розвитку студентської творчої активності (науково-освітньої, спортивної, художньої і т. п.), на підвищення корпоративної культури та іміджу ОНМедУ.

4.7. У становленні до себе:

 • дотримуватись особистої гігієни і намагатися підтримувати себе в хо-рошій фізичній формі, вести здоровий спосіб життя;
 • боротися з шкідливими звичками (палінням, застосуванням алкоголю, наркотиків) як власними, так і інших членів студентського співтоварис-тва;
 • як майбутній лікар, вести санітарно-просвітницьку роботу серед населен-ня;
 • пам'ятати правила етикету (пропускати вперед жінок, викладачів; перши-ми вітатися з викладачами незалежно від того, навчаються чи ні вони у них та ін.);
 • з повагою і пошаною ставиться до культурної спадщини своєї країни і сприяти його збереженню та примноженню;
 • брати активну участь у житті держави, користуючись своїм правом оби-рати і бути обраним;
 • не допускати зневажливих висловлювань і будь-яких компрометуючих дій по відношенню до символів державності інших держав;
 • усвідомлюючи себе громадянином багатонаціональної держави, з пова-гою ставиться до всіх національних культур.

5. Загальні правила дрес-коду в університеті

5.1. Статус ОНМедУ як вищого національного медичного навчального закладу передбачає певні вимоги до стилю одягу і зовнішнього вигляду (дрес-код) кожної особи, яка навчається і працює в університеті. Це налаштовує повагу один до одного, високопродуктивну працю і повноцінний навчальний процес з обох сторін; сприяє підтримці репутації та утвердженню іміджу і статусу університету як установи високої культури, моральності та професіоналізму.

5.2. Зовнішній вигляд членів університетського і студентського співтовариства повинен бути акуратним, стриманим, охайним.

5.3. Переважним стилем одягу є офіційно-діловий. Носіння особами, які навчаються, викладачами і співробітниками одягу, що не відповідає нормам навчального медичного закладу – спортивних костюмів, шортів, бриджів, майок, дуже коротких спідниць та іншого занадто відкритого, зухвалого або рваного одягу (відкритий живіт, глибоке декольте, розрізи, прозорий одяг та ін.), а також сланців, чоловіками взуття на голу ногу – не допускається, оскільки суперечить нормам лікарської етики і є ознакою зневажливого ставлення до пацієнтів, викладачів і колег.

5.4. Під час перебування на кафедрах, клінічних базах особи, які навчаються, і викладачі повинні дотримуватися професіонального дрес-коду, який передбачає медичну форму – халат і медичну шапочку тільки білого кольору, бездоганно чисті, випрасовані. Для викладачів хірургічного профілю замість халата допускається медичний брючний костюм.

5.4.1. Для студентів на клінічних кафедрах обов’язковими є, крім халата і медичної шапочки білого кольору, змінне взуття на стійкій миючій підошві або бахіли, маска.

5.4.2. Відсутність встановленої медичної форми (або часткова відсутність) вважається порушенням дисципліни.

5.4.3. Сприяти підвищенню ефективності роботи носінням бейджів, що вказують прізвище, ім'я, по батькові та посаду співробітника.

5.4.4. Крім медичної форми, до зовнішнього вигляду учасників навчального процесу пред'являються такі вимоги: волосся повинне бути чистим, мати охайний вигляд, акуратно заправленими під медичну шапочку; чисті руки з коротко підстриженими нігтями, неяскравий манікюр. Не слід використовувати об'ємні, яскраві прикраси, зухвалий макіяж; забороняється пірсинг, видимий татуаж, у чоловіків серги, браслети.

5.5. В приміщеннях кафедр і клінік не допускається носіння інших головних уборів.

5.6. У місцях загального користування (ректорат, деканати, пункти громадського харчування тощо) особи, які навчаються, викладачі повинні знаходитися в звичайному одязі, без медичної форми.

6. Відповідальність за невиконання положень Кодексу

6.1. Виконання даного Кодексу забезпечується на основі морального самоконтролю кожного члену університетського, студентського співтовариства. Кожен зобов'язаний дотримуватися даного Кодексу і при виявленні порушень спробувати припинити їх власними силами.

6.2. Відповідальність та контроль за дотримання даного Кодексу несуть керівники підрозділів, кафедр, деканатів, старости груп, курсів, голови студентських рад факультетів тощо.

6.3. Щодо осіб, які допустили порушення правил і положень цього Кодексу, можуть застосовуватися моральний осуд (публічне обговорення тощо), заходи адміністративної, цивільно-правової, кримінальної відповідальності залежно від систематичності і тяжкості порушень та законодавства України.

FOR FOREIGN CITIZENS
To attention of foreign citizens!.
Important Information.
Fee and representatives information.
Rector.
International faculty.
University clinic.
University Dental Clinic.
Electronic library.
Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training.
Соntact us.

Загальна Інформація
Історія створення.
Ректор.
Адміністрація університету.
Контактна інформація.
Закон України "Про вищу освіту".
Статут.
Сертифікати якості ISO 9001:2008.
Колективний договір.
Стратегічна концепція інформаційної модернізації університету на 2016-2018 р.р..
Концепція стратегічного розвитку ОНМедУ.
Кошторис на 2017 рік.
Штатний розпис ОНМедУ на 2016 рік.
Графік особистого прийому громадян посадовими особами ОНМедУ.
Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ.
Звіт про виконання умов Контракту ректора.
Перелік вакантних посад, які обираються за конкурсом.
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад .
Стандарти вищої освіти ОНМедУ.
Довідка про державну реєстрацію ОНМедУ.
Функціональні обов’язки керівних працівників університету.

Діяльність структурних підрозділів
Плани роботи рад, деканатів, громадських організацій на 2016/2017 навч. рік.
Доступ до публічної інформації.
Річний план державних закупівель на 2017р..
Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік.
Антикорупційна програма.
Положення про центр інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти.
Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Одеському національному медичному університеті.
Положення про науковий відділ.
Положення про юридичну службу.
Висновки про результати акредитаційної експертизи основної діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія" напряму 0301 "Соціальна-політичні науки".
Музеї університету.
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення.
Робочі програми.

Навчальна робота
Політика ОНМедУ у сфері якості.
Положення про організацію освітнього процесу.
Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи.
Перелік спеціальностей.
Ліцензія та Акредитація.
Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
Навчальні плани за 2015-2017 н.р..
Положення про атестацію.
Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному році.
Тимчасове положення по рейтинг студентів.
Тимчасове положення про призначення та виплати стипендій.

Лікувально-профілактична робота
Перелік клінічних баз.
Університетська клініка.
Університетська клініка - навчальна база.
Прейскуранти на платні медичні послуги Університетської клініки.

Наукова робота
Спеціалізовані вчені ради.
Положення про Вчену Раду ОНМедУ.
Положення про службу вченого секретаря.
Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
Корисна інформація для аспірантів
та наукових співробітників.

Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
Перелік індексцитованих журналів України .
Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
Індекс Хірша науковців університету.
Науковий парк.
Рішення вченої ради.
Положення про Комісію по запобіганню антиплагіату.
Майбутні науковці.

Міжнародні відносини
Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.
Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики освіти.

Факультети університету
Медичні факультети.
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Факультет післядипломної освіти.
Положення про кафедри та факультети.
Міжнародний факультет.

Відкриті лекції В.М. Запорожана
«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
«Еволюція моральності».
«Відкрите серце».
«Наукові відкриття: критерії добра і зла».
«Цінності людського життя».
«Роль врача в современном обществе».
«Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».
Достижения биомедицины: современные вызовы и биобезопасность.
Achievements of biomedicine: current challenges and biosafety.
Цінності людського життя.
Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку.
"Патент продано!" В.М. Запорожан.
Децентралізація в медицині: засіб чи панацея?.
Книга "Етюди про моральність. Нооетичний аспект".

Бібліотека університету
Положення про бібліотеку ОНМедУ.
Правила користування бібліотекою.
Про бібліотеку.
Електронний каталог.
Блог бібліотеки .
Інституціональний репозиторій ОНМедУ.
Книгозабезпеченність.
Контактна інформація.

Видавнича діяльність
Газета 'Пульс'.
Его величество Пациент.
Наукові журнали з правилами для авторів.
Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.
До відома завідувачів кафедр.
Наукові журнали.

Студентам
Пам’ятка першокурсникам.
Морально-етичний кодекс.
Електронна бібліотека — студентам.
Розміщення кафедр університету.
Наші таланти.
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.
Органи студентського самоврядування ОНМедУ.
Перелік навчальних дисциплін.
Розклад занять.
Результати КРОК 2.
Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.
План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.
Положення самоврядування ОНМедУ.
Тези наукової студентської конференції 2017.
Програма студентської наукової конференції.
Оцінювання фізичної підготовленості студентів.
Графік видачі книг в бібліотеці студентам 1 - 2курсів.

Допомога абiтурiєнтам
Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
Правила прийому в 2017 році.
Інформаційні таблиці-2017.
Обсяги держзамовлення.
Положення про Приймальну комісію у 2017 році.
Програми вступних випробувань.
Вартість навчання в 2017 році.
Розклад вступних іспитів.
Ліцензія.
Рішення Приймальної комісії.
Підготовчі курси.
Відеоматеріали про університет.
Положення про порядок видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ОНМедУ та їх реєстраціі.
Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2017 році.
До уваги абітурієнтів!.
До уваги абітурієнтів та батьків!.