ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
НА ГЛАВНУЮ
.
Навчальна робота. >> Перелік спеціальностей.

Перелік спеціальностей

Одеський національний медичний університет відповідно до рішення ДАК від 07.05.2009 р. (протокол № 77) визначено акредитованим за статусом вищого закладу освіти IV рівня. Ліцензія Державної акредитаційної комісії України засвідчує право ОНМедУ на впровадження освітньої діяльності з напрямів (спеціальностей).
З 01 вересня 2016 р. з першого курсу в ОНМедУ започатковано підготовку фахівців другого (магістерського рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я»:
  • за спеціальністю 222 «Медицина» кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар» (наказ МОН від 30.06.2016 р. № 1397к «Про ліцензування освітньої діяльності» додаток 1.99. - ліцензований обсяг 1500 осіб);

  • за спеціальністю 221 «Стоматологія» кваліфікації освітньої «Магістр стоматології», кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог» (наказ МОН від 30.06.2016 р. № 1397к «Про ліцензування освітньої діяльності» додаток 1.99. - ліцензований обсяг 300 осіб);

  • за спеціальністю 226 «Фармація» кваліфікації освітньої «Магістр фармації», кваліфікації професійної «Провізор» (наказ МОН від 30.06.2016 р. № 1397к «Про ліцензування освітньої діяльності» додаток 1.99. - ліцензований обсяг 250 осіб).

1101 Медицина
Підготовка спеціалістів

7.110101 Лікувальна справа
8.110101
Денна форма навчання 6 років

7.110104 Педіатрія
8.110104
Денна форма навчання 6 років

7.110106 Стоматологія
8.110106
Денна форма навчання 5 років

7.110105 Медико-профілактична справа
Денна форма навчання 6 років

6.110100 Сестринська справа
Вечірня форма навчання протягом 3-х років
Підготовка бакалаврів

5.110109 Стоматологія ортопедична
Денна форма навчання протягом 2-х років

1102 Фармація

7.110201 Фармація
8.110201
Денна форма навчання 5 років
Заочна форма навчання 5,5 років.

053 Психологія
Денна форма навчання 4 років
Денна форма магистратури навчання 1.5 років
Заочна форма магистратури навчання 2 років
Заочна форма бакалавр навчання 4.5 років
Після закінчення 3-го курсу студенти, які отримують спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» складають ліцензійні тестові іспити «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» та після 2,5 років навчання - «Крок 1. Стоматологія», в які входять тестові завдання з біології, нормальної анатомії, нормальної фізіології, гістології, біохімії, патологічної фізіології, патологічної анатомії, мікробіології та фармакології. Студенти, які отримують спеціальність провізор, складають після 3-го курсу ліцензійний тестовий іспит «Крок 1. Фармація», в який входять неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, фізколоїдна хімія, біохімія, ботаніка, фізіологія, патологічна фізіологія та мікробіологія.
Після 6-го курсу для медичних факультетів та після 5-го курсу для фармацевтичного і стоматологічного факультетів студенти складають ліцензійний тестовий іспит відповідно «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» (терапевтичний профіль, хірургічний профіль, педіатричний профіль, акушерсько-гінекологічний профіль та гігієнічний профіль), «Крок 2. Фармація» (фармацевтична хімія, фармакогнозія, токсикологічна хімія, фармакологія, клінічна фармація, аптечна технологія ліків, заводська технологія ліків, організація економіки фармації і менеджмент та маркетинг фармації) та «Крок 2. Стоматологія» (терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія).
Випускні іспити з усіх спеціальностей напрямів «Медицина» і «Фармація» проводяться у формі комплексних професійно-орієнтованих державних іспитів.
Студенти, які отримують спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», після складання випускних іспитів мають кваліфікацію «лікар». Студенти, які отримують спеціальність «Стоматологія» після складання випускних іспитів мають кваліфікацію «лікар-стоматолог». Студенти, які отримують спеціальність «Фармація», після складання випускних іспитів мають кваліфікацію «провізор». Студенти, які отримують спеціальність «Сестринська справа», мають після закінчення кваліфікацію «бакалавр медичної сестри». Студенти, які отримують спеціальність «Стоматологія ортопедична» мають після закінчення кваліфікацію «молодший спеціаліст - зубний технік».

FOR FOREIGN CITIZENS
To attention of foreign citizens!.
Important Information.
Fee and representatives information.
Rector.
International faculty.
University clinic.
University Dental Clinic.
Electronic library.
Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training.
Соntact us.

Загальна Інформація
Історія створення.
Ректор.
Адміністрація університету.
Контактна інформація.
Закон України "Про вищу освіту".
Статут.
Сертифікати якості ISO 9001:2008.
Колективний договір.
Стратегічна концепція інформаційної модернізації університету на 2016-2018 р.р..
Концепція стратегічного розвитку ОНМедУ.
Кошторис на 2017 рік.
Штатний розпис ОНМедУ на 2016 рік.
Графік особистого прийому громадян посадовими особами ОНМедУ.
Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ.
Звіт про виконання умов Контракту ректора.
Перелік вакантних посад, які обираються за конкурсом.
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад .
Стандарти вищої освіти ОНМедУ.
Довідка про державну реєстрацію ОНМедУ.
Функціональні обов’язки керівних працівників університету.

Діяльність структурних підрозділів
Плани роботи рад, деканатів, громадських організацій на 2016/2017 навч. рік.
Доступ до публічної інформації.
Річний план державних закупівель на 2017р..
Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік.
Антикорупційна програма.
Положення про центр інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти.
Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Одеському національному медичному університеті.
Положення про науковий відділ.
Положення про юридичну службу.
Висновки про результати акредитаційної експертизи основної діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія" напряму 0301 "Соціальна-політичні науки".
Музеї університету.
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення.
Робочі програми.

Навчальна робота
Політика ОНМедУ у сфері якості.
Положення про організацію освітнього процесу.
Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи.
Перелік спеціальностей.
Ліцензія та Акредитація.
Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
Навчальні плани за 2015-2017 н.р..
Положення про атестацію.
Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному році.
Тимчасове положення по рейтинг студентів.
Тимчасове положення про призначення та виплати стипендій.

Лікувально-профілактична робота
Перелік клінічних баз.
Університетська клініка.
Університетська клініка - навчальна база.
Прейскуранти на платні медичні послуги Університетської клініки.

Наукова робота
Спеціалізовані вчені ради.
Положення про Вчену Раду ОНМедУ.
Положення про службу вченого секретаря.
Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
Корисна інформація для аспірантів
та наукових співробітників.

Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
Перелік індексцитованих журналів України .
Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
Індекс Хірша науковців університету.
Науковий парк.
Рішення вченої ради.
Положення про Комісію по запобіганню антиплагіату.
Майбутні науковці.

Міжнародні відносини
Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.
Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики освіти.

Факультети університету
Медичні факультети.
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Факультет післядипломної освіти.
Положення про кафедри та факультети.
Міжнародний факультет.

Відкриті лекції В.М. Запорожана
«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
«Еволюція моральності».
«Відкрите серце».
«Наукові відкриття: критерії добра і зла».
«Цінності людського життя».
«Роль врача в современном обществе».
«Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».
Достижения биомедицины: современные вызовы и биобезопасность.
Achievements of biomedicine: current challenges and biosafety.
Цінності людського життя.
Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку.
"Патент продано!" В.М. Запорожан.
Децентралізація в медицині: засіб чи панацея?.
Книга "Етюди про моральність. Нооетичний аспект".

Бібліотека університету
Положення про бібліотеку ОНМедУ.
Правила користування бібліотекою.
Про бібліотеку.
Електронний каталог.
Блог бібліотеки .
Інституціональний репозиторій ОНМедУ.
Книгозабезпеченність.
Контактна інформація.

Видавнича діяльність
Газета 'Пульс'.
Его величество Пациент.
Наукові журнали з правилами для авторів.
Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.
До відома завідувачів кафедр.
Наукові журнали.

Студентам
Пам’ятка першокурсникам.
Морально-етичний кодекс.
Електронна бібліотека — студентам.
Розміщення кафедр університету.
Наші таланти.
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.
Органи студентського самоврядування ОНМедУ.
Перелік навчальних дисциплін.
Розклад занять.
Результати КРОК 2.
Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.
План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.
Положення самоврядування ОНМедУ.
Тези наукової студентської конференції 2017.
Програма студентської наукової конференції.
Оцінювання фізичної підготовленості студентів.
Графік видачі книг в бібліотеці студентам 1 - 2курсів.

Допомога абiтурiєнтам
Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
Правила прийому в 2017 році.
Інформаційні таблиці-2017.
Обсяги держзамовлення.
Положення про Приймальну комісію у 2017 році.
Програми вступних випробувань.
Вартість навчання в 2017 році.
Розклад вступних іспитів.
Ліцензія.
Рішення Приймальної комісії.
Підготовчі курси.
Відеоматеріали про університет.
Положення про порядок видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ОНМедУ та їх реєстраціі.
Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2017 році.
До уваги абітурієнтів!.
До уваги абітурієнтів та батьків!.