ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
НА ГЛАВНУЮ
.
Видавнича діяльність. >> Наукові журнали з правилами для авторів.

Наукові журнали з правилами для авторів


ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

 1. В «Одеському медичному журналі» публікуються теоретичні й оглядові статті, які відображають важливі досягнення науки, підсумки завершених оригінальних клінічних і експериментальних досліджень, основні результати дисертаційних робіт з медицини, біології та фармації, а також матеріали меморіального характеру.
 2. До розгляду приймаються проблемні статті загальним обсягом до 8 сторінок, огляди — до 10 сторінок, оригінальні й інші види статей — до 6 сторінок, короткі повідомлення — до 2 сторінок.
 3. Не приймаються статті, які вже були надруковані в інших виданнях або запропоновані до публікації кільком виданням водночас, а також роботи, які за своєю сутністю є переробкою опублікованих раніше статей і не містять нового наукового матеріалу або нового наукового осмислення вже відомого матеріалу.
 4. В журналі друкуються:
  1. результати оригінальних досліджень у пріоритетних напрямах розвитку медичних, біологічних та фармацевтичних наук;
  2. роботи з фундаментальних проблем біології, медицини, фармакології та фармації:
   • генетики та прикладних аспектів медичної генетики;
   • біофізичні та морфофункціональні характеристики клітин організму при різних видах патології;
   • роботи з новітніх клітинних технологій;
   • новітні розробки в галузі загальної і клінічної фармакології та фармації;
   • досягнення в галузі вивчення етіології, патогенезу та діагностики сучасних захворювань;
   • профілактика захворювань, щеплення, запобігання особливо небезпечним захворюванням;
  3. огляди з сучасних актуальних проблем біології, медицини та фармації;
  4. інформація, хроніка, ювілеї.
 5. Стаття надсилається до редакції в двох примірниках, підписаних усіма авторами. Своїми підписами автори гарантують, що статтю написано з дотриманням правил підготовки статей до «Одеського медичного журналу», експериментальні та клінічні дослідження були виконані відповідно до міжнародних етичних норм наукових досліджень, а також надають редакції право на публікацію статті у журналі, розміщення її та матеріалів щодо неї на сайті журналу і в інших джерелах.
 6. Стаття супроводжується направленням до редакції, завізованим підписом керівника та печаткою установи, де виконано роботу, а для вітчизняних авторів також експертним висновком, що дозволяє відкриту публікацію.
 7. Якщо у статті використано матеріали, які є інтелектуальною власністю кількох організацій і раніше не публікувалися, автор має одержати дозвіл на їх публікацію кожної з цих організацій і надіслати його разом зі статтею.
 8. Текст друкується через півтора інтервалу на стандартному машинописному аркуші (ширина полів: лівого, верхнього та нижнього по 2 см, правого — 1 см) шрифтом Arial (Arial Суг) або Times (Times Cyr) розміром 14 пунктів. Сторінка тексту повинна містити не більше ЗО рядків.
 9. Мова статей — українська для вітчизняних авторів, російська й англійська для авторів з інших країн.
 10. Матеріал статті має бути викладено за такою схемою:
  1. індекс УДК;
  2. ініціали та прізвище автора (авторів);
  3. назва статті;
  4. повна назва установи (установ), де виконано роботу, місто, країна;
  5. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями;
  6. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;
  7. виділення не розв'язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
  8. формулювання мети статті (постановка завдання);
  9. виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  10. висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у цьому напрямі;
  11. література;
  12. два резюме — російською мовою обсягом до 800 друкованих літер (0,45 сторінки) й англійською обсягом до 1800 друкованих літер (1 сторінка) за такою схемою: індекс УДК, ініціали та прізвище автора (авторів), назва статті, текст резюме, ключові слова (не більше п'яти).
 11. Резюме англійською мовою має коротко повторювати структуру статті, включаючи вступ, мету та завдання, методи, результати, висновки, ключові слова. Ініціали та прізвище автора (авторів) подаються у транслітерації, назва статті — у перекладі на англійську. Ключові слова й інші терміни статті мають відповідати загальноприйнятим медичним термінам, наведеним у словниках. Не слід використовувати сленг і скорочення, які не є загальновживаними.
 12. Хімічні та математичні формули вдруковують або вписують. Структурні формули оформляють як рисунки. У формулах розмічають: малі та великі літери (великі позначають двома рисками знизу, малі — двома рисками зверху простим олівцем); латинські літери підкреслюють синім олівцем; грецькі — обводять червоним олівцем; підрядкові та надрядкові цифри та літери позначають дугою простим олівцем.
 13. У статтях слід використовувати Міжнародну систему одиниць СІ.
 14. Рисунки (не більше двох) і підписи до них виконують окремо. На зворотному боці кожного рисунка простим олівцем слід указати його номер і назву статті, а в разі необхідності позначити верх і низ.
 15. Таблиці (не більше трьох) слід друкувати на окремих сторінках, вони повинні мати нумерацію та назву. На полях рукопису необхідно вказати місце розміщення рисунків і таблиць. Інформація, наведена в таблицях і на рисунках, не повинна дублюватися.
 16. Список літературних джерел повинен містити перелік праць за останні 5 років і лише в окремих випадках — більш ранні публікації. В оригінальних роботах цитують не більше 10 джерел, в оглядах — до 30. На кожну роботу в списку літератури має бути посилання в тексті рукопису. Література у списку розміщується згідно з порядком посилань на неї у тексті статті, які подають у квадратних дужках, або за алфавітом. Якщо наводяться роботи лише одного автора, вони розміщуються за хронологічним порядком. До списку літературних джерел не слід включати роботи, які ще не надруковані.
 17. Список подається у двох примірниках для кожного екземпляра статті, які друкуються окремо один від одного. Перший примірник оформляється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Другий — повністю повторює перший, але латиницею за нижченаведеними схемами.
 18. Для статей:

  Author A.A., Author В.В., Author C.C. Title of article. Title of Journal 2005; 5(129): 49-53.
  Прізвища авторів та назва журналу подаються латиницею у транслітерації, назва статті — у перекладі на англійську.

  Для матеріалів конференцій:

  Riabinina, A.A., Berezina, ЕЛЛ, Usol'tseva, N.V. Surface Tension and Lyotropic Mesomorphism in Systems Consisting of Nonionogenic Surfactant and Water, Liotropnye zhidkie kristally і nanomaterialy: sbornik statei VII Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (Lyotropic Liquid Crystals and Nanomaterials: Proceedings of the Seventh International Conference), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009, p. 73-75.

  Прізвища авторів подаються у транслітерації, назва праці — у перекладі на англійську. Головне в описах конференцій — назва конференції мовою оригіналу (подається у транслітерації, якщо немає її англійської назви), виділяється курсивом. У дужках наводиться переклад назви на англійську. Вихідні дані (місце проведення конференції, місце видання, рік, сторінки) — англійською.

  Для монографій та інших книжок:

  Nenashev M.F. Poslednee pravitel'stvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, KromPubl., 1993. 221 p.

  Прізвища авторів подаються у транслітерації, назва книжки — курсивом у транслітерації з перекладом на англійську у квадратних дужках. Місце видання, рік видання, загальна кількість сторінок — англійською, назва видавництва — у транслітерації.

  Зауважуємо: у списку латиницею потрібно указувати всіх авторів літературного джерела, на яке Ви посилаєтесь (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 цього не передбачає). Також не слід у ньому застосовувати передбачених ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 знаків розділення: // і —. Назву джерела (журнал, конференція, книга) завжди виділяють курсивом.

  Дотримання цих правил забезпечить коректне відображення цитованих джерел у переважній більшості реферативних наукометричних баз даних.

 19. Скорочення слів і словосполучень подаються відповідно до ДСТУ 3582-97 і ГОСТ 7.12-93.

  Для тих, хто не має доступу до повного тексту ДСТУ, на сайті Одеського медуніверситету наведено приклади оформлення бібліографічних записів. Доступ за посиланням Корисна інформація для аспірантів та наукових співробітників.

 20. До статті на окремому аркуші мовою оригіналу й англійською додаються відомості про авторів, які містять: вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ім'я та по батькові (повністю), місце роботи й посаду, яку обіймає автор, адресу для листування, номери телефонів, факсів та адреси електронної пошти.
 21. До друкованих матеріалів, виконаних із використанням комп'ютерних технологій, обов'язково додаються матеріали комп'ютерного набору та графіки на дискеті (лазерному диску).

  Текст може бути таких форматів: Word for Windows, RTF (Reach Text Format).

  Графічний матеріал слід подавати в окремих файлах форматів XLS, TIFF, WMF або CDR. Роздільна здатність штрихових оригіналів (графіки, схеми) форматів TIFF повинна бути 300-600 dpi B&W, напівтонових (фотографії та ін.) — 200-300 dpi Gray Scale (256 градацій сірого). Ширина графічних оригіналів — 5,5, 11,5 і 17,5 см.

 22. Статті піддаються науковому рецензуванню, за результатами якого ухвалюється рішення про доцільність публікації роботи. Відхилені статті не повертаються і повторно не розглядаються.
 23. Редакція залишає за собою право редакційної правки статей, яка не спотворює їх змісту, або повернення статті автору для виправлення виявлених дефектів. Статті, відіслані авторам на виправлення, слід повернути до редакції не пізніше ніж через три дні після одержання.
 24. Датою надходження статті до журналу вважається день отримання редакцією остаточного варіанта тексту.
 25. Коректури авторам не висилаються, проте якщо це не порушує графік виходу журналу, можливе надання препринту, в якому допустиме виправлення лише помилок набору і фактажу.
 26. Публікація матеріалів у «Одеському медичному журналі» платна. Оплата здійснюється після рецензування статей та схвалення їх до друку, про що авторів повідомляють додатково.

  Реквізити для перерахування коштів за публікацію:
  Одержувач платежу: СПД — фізична особа Сухомлінова Ольга Анатоліївна
  Банк:ПАТ "Актабанк" , МФО 307394, р/р 26001001302276, ІНН 1987109706,Код ЄДРПОУ 35863708.
  У призначенні платежу обов'язково вказати: згідно договору б/н від 01.04.2014р. "За придбання матеріалів для видавничної діяльності".

  Копію квитанції про сплату просимо надсилати поштою на адресу: Одеський національний медичний університет, редакція журналу (назва журналу), Валіховський пров., 2, м. Одеса, 65082; факс (048) 723-22-15 для В. Г. Ліхачової; тел. (048) 728-54-58 (p.), (097) 977-23-31 (м.),
  E-mail: vera@odmu.edu.ua.

 27. Статті для публікації направляти за адресою: Одеський національний медичний університет, редакція «Одеського медичного журналу», Валіховський пров., 2, м. Одеса, 65082.
 28. Статті, що не відповідають цим правилам, не розглядаються.

Редакційна колегія

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ,
ЯКІ НАДХОДЯТЬ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В РЕДАКЦІЮ
«ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

Наукові статті, які надходять для публікації в редакцію «Одеського медичного журналу», підлягають рецензуванню.

Рецензентами журналу є досвідчені фахівці — доктори наук, члени редколегії журналу та його редакційної ради. У разі потреби редакція залучає до рецензування сторонніх фахівців. Допускається публікація наукової статті за письмовим поданням членів редакційної колегії та редакційної ради.

Під час рецензування оцінюються відповідність статті тематиці журналу та її назві, актуальність і науковий рівень, достоїнства й недоліки, відповідність оформлення статті вимогам редакції. Наприкінці робиться висновок про доцільність публікації.

Рецензія надається автору статті на його запит без підпису, вказівки прізвища, посади і місця роботи рецензента.

Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція відправляє автору текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін.

Автору, стаття якого не була прийнята до публікації, на його запит відправляється мотивована відмова. Рукопис статті не повертається.

Якщо автор не згоден з думкою рецензента, він може дати мотивовану відповідь.

У разі потреби за погодженням з автором може бути проведено додаткове рецензування рукопису іншим фахівцем.

Остаточне рішення про публікацію статті та її терміни приймає редакційна колегія.

В окремих випадках за наявності позитивної рецензії можлива публікація статті за рішенням головного редактора або його заступника.

Після ухвалення рішення про публікацію статті редакція інформує про це автора з указаниям терміну публікації.

Оригінали рецензій зберігаються в редакції протягом 1 року.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛУ
«ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

Увага!

Починаючи з нинішнього року, публікація матеріалів у журналах, які видаються Одеським державним медичним університетом (“Одеський медичний журнал”, “Досягнення біології та медицини” - платна. Оплата здійснюється після рецензування статтей, та схвалення їх до друку, про що авторів повідомляють додатково. Публікація статей в журнале “Інтегративна антропологія” здійснюється безкоштовно, але тільки передплатникам журналу.

Нижче подаємо реквізити для перерахування коштів за публікацію.

Реквізити для перерахування коштів за публікацію:
Одержувач платежу: СПД — фізична особа Сухомлінова Ольга Анатоліївна
Банк:ПАТ "Актабанк" , МФО 307394, р/р 26001001302276, ІНН 1987109706,Код ЄДРПОУ 35863708.
У призначенні платежу обов'язково вказати: згідно договору б/н від 01.04.2014р. "За придбання матеріалів для видавничної діяльності".


Копію квитанції про сплату просимо надсилати поштою на адресу:
Одеський державний медичний університет,
редакція журналу (назва журналу),
Валіховський пров. 2,
65082 м.Одеса,

або факсом (048) 723-22-15
для В.Г. Ліхачової.


До розгляду приймаються статті, які відповідають тематиці журналу й нижченаведеним вимогам.

 1. Стаття надсилається до редакції в двох примірниках, підписаних усіма авторами. Вона супроводжується направленням до редакції, завізованим підписом керівника та печаткою установи, де виконано роботу, а для вітчизняних авторів також експертним висновком, що дозволяє відкриту публікацію. До неї на окремому аркуші додаються відомості про авторів, які містять вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ім'я та по батькові (повністю), місце роботи та посаду, яку обіймає автор, адресу для листування, номери телефонів і факсів.

  Якщо у статті використано матеріали, які є інтелектуальною власністю кількох організацій і раніше не публікувалися, автор повинен надати дозвіл на їх публікацію кожної з цих організацій.

  Автори повинні повідомити, для якої рубрики (розділу) призначена стаття. Основні рубрики (розділи) журналу: «Фундаментальні проблеми медицини та біології», «Нові медико-біологічні технології», «Оригінальні дослідження», «Огляди», «Інформація, хроніка, ювілеї». Докладніше про зміст рубрик (розділів) читайте на 3-й сторінці обкладинки.

 2. Редакція віддає перевагу одноосібним роботам і роботам, виконаним невеликим колективом авторів (2-3). У першу чергу друкуються статті передплатників журналу, а також замовлені редакцією.

  Не приймаються до розгляду статті, що вже були надруковані в інших виданнях, а також роботи, які за своєю сутністю є переробкою опублікованих раніше статей і не містять нового наукового матеріалу або нового наукового осмислення вже відомого матеріалу. За порушення цієї умови відповідальність цілковито покладається на автора.

 3. Мова статей -- українська для вітчизняних авторів, російська для авторів з інших країн СНД.

 4. Матеріал статті повинен бути викладеним за такою схемою:
  • індекс УДК;
  • ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь;
  • назва статті;
  • повна назва установи, де виконано роботу;
  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;
  • література;
  • два резюме -- мовою статті й англійською обсягом до 800 друкованих літер кожне за такою схемою: індекс УДК, ініціали та прізвище автора (авторів), назва статті, текст резюме, ключові слова (не більше п'яти).
 5. Обсяг оригінальних та інших видів статей не повинен перевищувати 8 машинописних сторінок, оглядів -- 10, коротких повідомлень -- 2.

  Зауважуємо: загальний обсяг містить усі елементи публікації, тобто заголовні дані, власне статтю чи повідомлення, перелік літератури, резюме, ключові слова, таблиці (не більше трьох), графічний матеріал (не більше двох рисунків або фото) тощо, крім відомостей про авторів. Але вільна площа окремих аркушів, на яких вміщено невеликі таблиці, рисунки та ін., із загального підрахунку вилучається.

 6. Текст друкують на стандартному машинописному аркуші (ширина полів: лівого, верхнього та нижнього по 2 см, правого -- 1 см), сторінка тексту повинна містити не більше 32 рядків по 64 знаки в рядку.

  У статтях повинна використовуватися міжнародна система одиниць СІ.

  Хімічні та математичні формули вдруковують або вписують. Структурні формули оформляють як рисунки. У формулах розмічають: малі та великі літери (великі позначають двома рисками знизу, малі -- двома рисками зверху простим олівцем); латинські літери підкреслюють синім олівцем; грецькі літери обводять червоним олівцем, підрядкові та надрядкові цифри і літери позначають дугою простим олівцем.

  До розгляду приймаються лише статті, виконані з використанням комп'ютерних технологій. При цьому до матеріалів на папері обов'язково додають матеріали комп'ютерного набору та графіки на дискеті -- теж у двох примірниках. Текст слід друкувати шрифтом Times New Roman (Times New Roman Cyr) 14 пунктів через півтора інтервалу й зберігати у файлах форматів Word for Windows або RTF (Reach Text Format) -- це дозволяє будь-який сучасний текстовий редактор.

  Не слід імпортувати у текст ніякі об'єкти: таблиці, графіки, рисунки тощо.

 7. Таблиці можна створювати лише засобами того самого редактора, який застосовано для набору основного тексту. Їх слід друкувати на окремих сторінках; вони повинні мати нумерацію та назву.

 8. Графічний матеріал може бути виконаним у програмах Exel, MS Graph і поданим у окремих файлах відповідних форматів, а також у форматах TIF, CDR або WMF. При цьому роздільна здатність штрихових оригіналів (графіки, схеми) повинна бути 300-600 dpi B&W, напівтонових (фотографії та ін.) 200-300 dpi Gray Scale (256 градацій сірого). Ширина графічних оригіналів -- 5,5; 11,5 та 17,5 см.

  Рисунки та підписи до них виконують окремо і подають на окремому аркуші. На зворотному боці кожного рисунка простим олівцем слід указати його номер і назву статті, а в разі необхідності позначити верх і низ.

  Відповідні місця таблиць і рисунків потрібно позначити на полях рукопису. Інформація, наведена в таблицях і на рисунках, не повинна дублюватися.

 9. Список літератури оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, а скорочення слів і словосполучень -- відповідно до ДСТУ 3582-97 та ГОСТ 7.12-93 і 7.11-78.

  Звертаємо увагу авторів на те, що оформлення списку літератури за новим ДСТУ суттєво відрізняється від попереднього. Для тих, хто не має доступу до повного тексту ДСТУ, на сайті Одеського медуніверситету наведено приклади оформлення бібліографічних записів. Доступ за посиланням http://odmu.edu.ua/index.php?v=1179.

  Список літературних джерел повинен містити перелік праць за останні 5 років і лише в окремих випадках -- більш ранні публікації. В оригінальних роботах цитують не більше 10 джерел, а в оглядах -- до 30. До списку літературних джерел не слід включати роботи, які ще не надруковані.

  У рукопису посилання на літературу подають у квадратних дужках згідно з нумерацією за списком літератури. Література у списку розміщується згідно з порядком посилань на неї у тексті статті. Якщо наводяться роботи лише одного автора, вони розміщуються за хронологічним порядком.

  На кожну роботу в списку літератури має бути посилання в тексті рукопису.

 10. Редакція залишає за собою право рецензування, редакційної правки статей, а також відхилення праць, які не відповідають вимогам редакції до публікацій, без додаткового пояснення причин. Рукописи авторам не повертаються.

 11. Статті, відіслані авторам для виправлення, слід повернути до редакції не пізніше ніж через три дні після одержання. В авторській коректурі допустиме виправлення лише помилок набору.

 12. Статті треба надсилати за адресою: Редакція журналу «Досягнення біології та медицини», Одеський державний медичний університет, Валіховський пров., 2, Одеса, 65082, Україна.

  Редакційна колегіяПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛУ
«ІНТЕГРАТИВНА АНТРОПОЛОГІЯ»

Увага!

Починаючи з нинішнього року, публікація матеріалів у журналах, які видаються Одеським державним медичним університетом (“Одеський медичний журнал”, “Досягнення біології та медицини” - платна. Оплата здійснюється після рецензування статтей, та схвалення їх до друку, про що авторів повідомляють додатково. Публікація статей в журнале “Інтегративна антропологія” здійснюється безкоштовно, але тільки передплатникам журналу.

До розгляду приймаються статті, які відповідають тематиці журналу й нижченаведеним вимогам.

 1. Стаття надсилається до редакції у двох примірниках, підписаних усіма авторами. Вона супроводжується направленням до редакції, завізованим підписом керівника та печаткою установи, де виконано роботу, а для вітчизняних авторів -- також експертним висновком, що дозволяє відкриту публікацію. До неї на окремому аркуші додаються відомості про авторів, які містять учене звання, науковий ступінь, прізвище, ім'я та по батькові (повністю), місце роботи та посаду, яку обіймає автор, адресу для листування, номери телефонів і факсів. Якщо у статті використано матеріали, які є інтелектуальною власністю кількох організацій і раніше не публікувалися, автор має надати дозвіл кожної з цих організацій на їх публікацію.

  До розгляду приймаються лише статті, виконані з використанням комп'ютерних технологій. При цьому до матеріалів на папері обов'язково додають матеріали комп'ютерного набору та графіки на дискеті, диску CD ROM -- теж у двох примірниках.

  Автори повинні повідомити, для якої рубрики (розділу) призначена стаття. Основні рубрики (розділи) журналу: «Лекції Нобелівських лауреатів», «Методологія інтегративних процесів», «Онто- і філогенез», «Генетичні аспекти біології та медицини», «Клонування: медицина, етика, право», «Репродукція. Медичні, етичні та соціальні проблеми», «Проблеми біоетики», «Патологічні стани і сучасні технології», «Інтелект: проблеми формування та розвитку», «Соціальні та екологічні аспекти існування людини», «Людина і суспільство», «Філософські проблеми геронтології та геріатрії», «Людина і Всесвіт», «Життя і смерть: єдність та протиріччя», «Дискусії», «Книжкова полиця», «Листи до редакції».

 2. У першу чергу друкуються статті, замовлені редакцією. Не приймаються до розгляду статті, що вже були надруковані в інших виданнях, а також роботи, які за своєю сутністю є переробкою опублікованих раніше статей і не містять нового наукового матеріалу або нового наукового осмислення вже відомого матеріалу. За порушення цієї умови відповідальність цілковито покладається на автора.

 3. Мова статей -- українська для вітчизняних авторів, російська для авторів з інших країн СНД, а також англійська.

 4. Вимоги до статей залежно від категорії.
  Матеріал дослідницької статті загальним обсягом до 8 сторінок повинен бути викладеним за такою схемою:
  • індекс УДК;
  • ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь;
  • назва статті;
  • повна назва установи, де виконано роботу;
  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;
  • виділення нерозв'язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;
  • література -- не більше 15 джерел;
  • два резюме -- мовою статті й англійською обсягом до 800 друкованих літер кожне за такою схемою: індекс УДК, ініціали та прізвище автора (авторів), назва статті, текст резюме, ключові слова (не більше п'яти) для авторів із країн СНД та англійською і російською -- з інших країн.

  Проблемна стаття загальним обсягом до 10 сторінок містить погляд автора на актуальні проблеми. Структура статті -- за авторським бажанням. При перевищенні вказаного обсягу необхідне попереднє погодження з редакцією.

  Оглядова стаття має бути загальним обсягом до 12 сторінок; список літератури -- не більше 40 джерел.

  Листи до журналу загальним обсягом до 1,5 сторінки мають на меті обговорення матеріалів, вміщених у журналі «Інтегративна антропологія» або в інших виданнях.

  Рецензії загальним обсягом до 2 сторінок містять відомості про нові книжки, CD ROM, виставки, семінари та фільми згідно з тематикою журналу.

  Зауважуємо: загальний обсяг містить усі елементи публікації, тобто заголовні дані, власне статтю чи повідомлення, перелік літератури, резюме, ключові слова, таблиці (не більше трьох), графічний матеріал (не більше двох рисунків або фото) тощо, крім відомостей про авторів. Але вільна площа окремих аркушів, на яких вміщено невеликі таблиці, рисунки та ін., із загального підрахунку вилучається.

 5. Текст друкують на стандартному машинописному аркуші (ширина полів: лівого, верхнього та нижнього по 2 см, правого -- 1 см), сторінка тексту повинна містити не більше 32 рядків по 64 знаки у кожному.

  У статтях повинна використовуватися міжнародна система одиниць СІ.

  Текст бажано друкувати шрифтом Times New Roman (Times New Roman Cyr) 14 пунктів через півтора інтервалу й зберігати у файлах форматів Word for Windows або RTF (Reach Text Format) -- це дозволяє будь-який сучасний текстовий редактор.

  Не слід імпортувати у текст ніякі об'єкти: таблиці, графіки, рисунки тощо.

 6. Таблиці можна створювати лише засобами того самого редактора, який застосовано для набору основного тексту. Їх слід друкувати на окремих сторінках; вони повинні мати нумерацію та назву.

 7. Графічний матеріал може бути виконаним у програмах Exсel, MS Graph і поданим у окремих файлах відповідних форматів, а також у форматах TIF, CDR або WMF. При цьому роздільна здатність штрихових оригіналів (графіки, схеми) повинна бути 300-600 dpi B&W, напівтонових (фотографії та ін.) 200-300 dpi Gray Scale (256 градацій сірого). Ширина графічних оригіналів -- 8,5 та 17,5 см.

  Рисунки та підписи до них виконують окремо одне від одного; підписи до всіх рисунків статті подають на окремому аркуші. На зворотному боці кожного рисунка простим олівцем слід вказати його номер і назву статті, а в разі необхідності позначити верх і низ.

  Відповідні місця таблиць і рисунків потрібно позначити на полях рукопису. Інформація, наведена в таблицях і на рисунках, не повинна дублюватися.

 8. Список літератури оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, а скорочення слів і словосполучень -- відповідно до ДСТУ 3582-97 та ГОСТ 7.12-93 і 7.11-78.

  Звертаємо увагу авторів на те, що оформлення списку літератури за новим ДСТУ суттєво відрізняється від попереднього. Для тих, хто не має доступу до повного тексту ДСТУ, на сайті Одеського медуніверситету наведено приклади оформлення бібліографічних записів. Доступ за посиланням.

  У рукопису посилання на літературу подають у квадратних дужках згідно з нумерацією за списком літератури. Література у списку розміщується згідно з порядком посилань на неї у тексті статті. Якщо наводяться роботи лише одного автора, вони розміщуються за хронологічним порядком.

  На кожну роботу в списку літератури має бути посилання в тексті рукопису.

 9. Редакція залишає за собою право рецензування, редакційної правки статей, а також відхилення праць, які не відповідають вимогам редакції до публікацій, без додаткового пояснення причин. Рукописи авторам не повертаються.

 10. Статті, відіслані авторам для виправлення, повинні бути повернені до редакції не пізніше ніж через три дні після одержання. В авторській коректурі допустиме виправлення лише помилок набору.

 11. Статті треба надсилати за адресою:

  Редакція журналу «Інтегративна антропологія», Одеський державний медичний університет, Валіховський пров., 2, Одеса, 65082, Україна.

 12. З усіма питаннями і за додатковою інформацією слід звертатися за телефонами:
  +38 (0487) 23-54-58
  +38 (0487) 23-29-63
  +38 (0487) 23-49-59

Редакційна колегія
ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО ЖУРНАЛУ «КЛІНІЧНА АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ»


 1. У журналі «Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія» публікуються тео­ретичні й оглядові статті, які відображають важливі досягнення науки, підсумки завершених оригінальних клінічних і експериментальних досліджень, основні результати дисертаційних робіт з медицини, а також матеріали меморіального характеру.

 2. До розгляду приймаються проблемні статті загальним обсягом до 10 сторінок, огляди — до 15 сторінок, оригінальні дослідження й інші види статей — до 10 сторінок, короткі повідомлення — до 2–3 сторінок.

 3. Не приймаються статті, які вже були надруковані в інших виданнях або за-пропоновані до публікації кільком виданням водночас, а також роботи, які за своєю сутністю є переробкою опублікованих раніше статей і не містять нового наукового матеріалу або нового наукового осмислення вже відомого мате­ріалу.

 4. У журналі друкуються матеріали за такими рубриками:
  1) оригінальні дослідження;
  2) проблеми анестезіології та інтенсивної терапії;
  3) клінічні випадки;
  4) експериментальна анестезіологія;
  5) огляди;
  6) матеріали з’їздів, конгресів, конференцій;
  7) проблеми медичної освіти, підготовки та перепідготовки кадрів;
  8) ювілеї.

 5. Стаття надсилається до редакції у двох примірниках, підписаних усіма авторами. Своїми підписами автори гарантують, що статтю написано з дотриманням правил підготовки статей до журналу «Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія», експериментальні та клінічні дослідження були виконані відповідно до міжнародних етичних норм наукових досліджень, а також надають редакції право на публікацію статті у журналі, розміщення її та матеріалів щодо неї на сайті журналу і в інших джерелах.

 6. Статті вітчизняних авторів супроводжуються направленням до редакції, завізованим підписом керівника та печаткою установи, де виконано роботу, а також експертним висновком, що дозволяє відкриту публікацію.

 7. Якщо у статті використано матеріали, які є інтелектуальною власністю кількох організацій, які раніше не публікувалися, автор має одержати дозвіл на їх публікацію кожної з цих організацій і надіслати його разом зі статтею.

 8. Текст друкується через півтора інтервала на стандартному машинописному аркуші (ширина полів: лівого, верхнього та нижнього по 2 см, правого —
  1 см) шрифтом Times New Roman (Cyr) розміром 14 пунктів. Сторінка тексту повинна містити не більше 30 рядків.

 9. Мова статей — українська для вітчизняних авторів, російська й англійська — для авторів з інших країн.

 10. Матеріал статті має бути викладено за такою схемою:
  1) індекс УДК;
  2) ініціали та прізвище автора (авторів);
  3) назва статті;
  4) повна назва установи (установ), де виконано роботу, місто, країна;
  5) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими на-уковими та практичними завданнями;
  6) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
  7) виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
  8) формулювання мети статті (постановка завдання);
  9) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  10) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у цьому напрямі;
  11) література;
  12) два резюме — російською мовою обсягом 600–800 друкованих знаків (0,45 сторінки) й англійською обсягом до 1200–1800 друкованих знаків (1 сторінка) за такою схемою: індекс УДК, ініціали та прізвище автора (авторів), назва статті, текст резюме, ключові слова (не більше п’яти).

 11. Резюме має коротко повторювати структуру статті, включаючи вступ, мету та завдання, методи, результати, висновки, ключові слова. Ініціали та прізвище автора (авторів) подаються у транслітерації, назва статті — у перекладі на англійську. Ключові слова й інші терміни статті мають відповідати загальноприйнятим медичним термінам, наведеним у словниках. Не слід використовувати сленг і скорочення, які не є загальновживаними.

 12. У статтях слід використовувати Міжнародну систему одиниць СІ.

 13. Рисунки (не більше двох) і підписи до них виконують окремо. На зворотному боці кожного рисунка простим олівцем слід указати його номер і назву статті, а в разі необхідності позначити верх і низ.

 14. Таблиці (не більше трьох) слід друкувати на окремих сторінках, вони повинні мати нумерацію та назву. На полях рукопису необхідно вказати місце розміщення рисунків і таблиць. Інформація, наведена в таблицях і на рисунках, не повинна дублюватися.

 15. Список літературних джерел повинен містити перелік праць за останні
  5 років і лише в окремих випадках — більш ранні публікації. В оригінальних роботах цитують не більше 15 джерел, в оглядах — до 30. На кожну роботу в списку літератури має бути посилання в тексті рукопису. Література у списку розміщується згідно з порядком посилань на неї у тексті статті, які подають у квадратних дужках, або за алфавітом. Якщо наводяться роботи лише одного автора, вони розміщуються за хронологічним порядком. До списку літературних джерел не слід включати роботи, які ще не надруковані.

 16. Список подається у двох примірниках для кожного екземпляра статті, які друкуються окремо один від одного. Перший примірник оформляється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Другий — повністю повторює перший, але латиницею за нижченаведеними схемами.
  Для статей:
  Author A.A., Author В.В., Author C.C. Title of article. Title of Journal 2005; 5 (129): 49-53. Прізвища авторів та назва журналу подаються латиницею у транслітерації, назва статті — у перекладі на англійську.
  Для матеріалів конференцій:
  Riabinina A.A., Usol’tseva N.V. Surface Tension and Lyotropic Mesomorphism in Systems Consisting of Nonionogenic Surfactant and Water, Liotropnye zhidkie kristally і nanomaterialy: sbornik statei VII Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (Lyotropic Liquid Crystals and Nanomaterials: Proceedings of the Seventh International Conference), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009, p. 73-75.
  Прізвища авторів подаються у транслітерації, назва праці — у перекладі на англійську. Головне в описах конференцій — назва конференції мовою оригіналу (подається у транслітерації, якщо немає її англійської назви), виділяється курсивом. У дужках наводиться переклад назви на англійську. Вихідні дані (місце проведення конференції, місце видання, рік, сторінки) — англійською.
  Для монографій та інших книжок:
  Nenashev M.F. Poslednee pravitel’stvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, KromPubl., 1993. 221 p.
  Прізвища авторів подаються у транслітерації, назва книжки — курсивом у транслітерації з перекладом на англійську у квадратних дужках. Місце видання, рік видання, загальна кількість сторінок — англійською, назва видавниц­тва — у транслітерації.
  Зауважуємо: у списку латиницею потрібно вказувати всіх авторів літературного джерела, на яке посилаєтесь (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 цього не передбачає). Також не слід у ньому застосовувати передбачених ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 знаків розділення: // і —. Назву джерела (журнал, конференція, книга) завжди виділяють курсивом.
  Дотримання цих правил забезпечить коректне відображення цитованих джерел у переважній більшості реферативних наукометричних баз даних.

 17. Скорочення слів і словосполучень подаються відповідно до ДСТУ 3582–97 і ГОСТ 7.12–93.

 18. До статті на окремому аркуші мовою оригіналу й англійською додаються відомості про авторів, які містять: вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ім’я та по батькові (повністю), місце роботи й посаду, яку обіймає автор, адресу для листування, номери телефонів, факсів та адреси електронної пошти.

 19. До друкованих матеріалів, виконаних із використанням комп’ютерних технологій, обов’язково додаються матеріали комп’ютерного набору та графіки на дискеті (лазерному диску).

 20. Текст може бути таких форматів: Word for Windows, RTF (Reach Text Format).
  Графічний матеріал слід подавати в окремих файлах форматів XLS, TIFF, WMF або CDR. Роздільна здатність штрихових оригіналів (графіки, схеми) форматів TIFF повинна бути 300–600 dpi B&W, напівтонових (фотографії та ін.) — 200–300 dpi
  Gray Scale (256 градацій сірого). Ширина графічних оригіналів — 5,5, 11,5 і 17,5 см.

 21. Статті піддаються науковому рецензуванню, за результатами якого ухвалюється рішення про доцільність публікації роботи. Відхилені статті не повертаються і повторно не розглядаються.
  З метою підвищення відповідальності рецензента за рекомендовану працю під статтею вказуються його науковий ступінь, вчене звання, ініціали та прізвище, за винятком статей, представлених членами НАН і відомчих академій України.

 22. Редакція залишає за собою право редакційної правки статей, яка не спотворює їх змісту, або повернення статті автору для виправлення виявлених дефектів. Статті, відіслані авторам на виправлення, слід повернути до редакції не пізніше ніж через три дні після одержання.

 23. Датою надходження статті до журналу вважається день отримання редакцією остаточного варіанта тексту.

 24. Коректури авторам не висилаються, проте якщо це не порушує графіка виходу журналу, можливе надання препринту, в якому допустиме виправлення лише помилок набору і фактажу.

 25. Статті, що не відповідають цим правилам, не розглядаються.

 26. Статті для публікації направляти за адресою: Щербакову С. С., вул. Софіївська, 9, кв. 3, м. Одеса, 65082.

 27. Контактний телефон 0972534256.

 28. E-mail: aicjournal@gmail.com

 29. Сайт aicjournal.com.ua
Редакційна колегія

FOR FOREIGN CITIZENS
To attention of foreign citizens!.
Important Information.
Fee and representatives information.
Rector.
International faculty.
University clinic.
University Dental Clinic.
Electronic library.
Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training.
Соntact us.

Загальна Інформація
Історія створення.
Ректор.
Адміністрація університету.
Контактна інформація.
Закон України "Про вищу освіту".
Статут.
Сертифікати якості ISO 9001:2008.
Колективний договір.
Стратегічна концепція інформаційної модернізації університету на 2016-2018 р.р..
Концепція стратегічного розвитку ОНМедУ.
Кошторис на 2017 рік.
Штатний розпис ОНМедУ на 2016 рік.
Графік особистого прийому громадян посадовими особами ОНМедУ.
Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ.
Звіт про виконання умов Контракту ректора.
Перелік вакантних посад, які обираються за конкурсом.
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад .
Стандарти вищої освіти ОНМедУ.
Довідка про державну реєстрацію ОНМедУ.
Функціональні обов’язки керівних працівників університету.

Діяльність структурних підрозділів
Плани роботи рад, деканатів, громадських організацій на 2016/2017 навч. рік.
Доступ до публічної інформації.
Річний план державних закупівель на 2017р..
Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік.
Антикорупційна програма.
Положення про центр інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти.
Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Одеському національному медичному університеті.
Положення про науковий відділ.
Положення про юридичну службу.
Висновки про результати акредитаційної експертизи основної діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія" напряму 0301 "Соціальна-політичні науки".
Музеї університету.
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення.
Робочі програми.

Навчальна робота
Політика ОНМедУ у сфері якості.
Положення про організацію освітнього процесу.
Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи.
Перелік спеціальностей.
Ліцензія та Акредитація.
Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
Навчальні плани за 2015-2017 н.р..
Положення про атестацію.
Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному році.
Тимчасове положення по рейтинг студентів.
Тимчасове положення про призначення та виплати стипендій.

Лікувально-профілактична робота
Перелік клінічних баз.
Університетська клініка.
Університетська клініка - навчальна база.
Прейскуранти на платні медичні послуги Університетської клініки.

Наукова робота
Спеціалізовані вчені ради.
Положення про Вчену Раду ОНМедУ.
Положення про службу вченого секретаря.
Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
Корисна інформація для аспірантів
та наукових співробітників.

Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
Перелік індексцитованих журналів України .
Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
Індекс Хірша науковців університету.
Науковий парк.
Рішення вченої ради.
Положення про Комісію по запобіганню антиплагіату.
Майбутні науковці.

Міжнародні відносини
Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.
Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики освіти.

Факультети університету
Медичні факультети.
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Факультет післядипломної освіти.
Положення про кафедри та факультети.
Міжнародний факультет.

Відкриті лекції В.М. Запорожана
«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
«Еволюція моральності».
«Відкрите серце».
«Наукові відкриття: критерії добра і зла».
«Цінності людського життя».
«Роль врача в современном обществе».
«Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».
Достижения биомедицины: современные вызовы и биобезопасность.
Achievements of biomedicine: current challenges and biosafety.
Цінності людського життя.
Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку.
"Патент продано!" В.М. Запорожан.
Децентралізація в медицині: засіб чи панацея?.
Книга "Етюди про моральність. Нооетичний аспект".

Бібліотека університету
Положення про бібліотеку ОНМедУ.
Правила користування бібліотекою.
Про бібліотеку.
Електронний каталог.
Блог бібліотеки .
Інституціональний репозиторій ОНМедУ.
Книгозабезпеченність.
Контактна інформація.

Видавнича діяльність
Газета 'Пульс'.
Его величество Пациент.
Наукові журнали з правилами для авторів.
Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.
До відома завідувачів кафедр.
Наукові журнали.

Студентам
Пам’ятка першокурсникам.
Морально-етичний кодекс.
Електронна бібліотека — студентам.
Розміщення кафедр університету.
Наші таланти.
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.
Органи студентського самоврядування ОНМедУ.
Перелік навчальних дисциплін.
Розклад занять.
Результати КРОК 2.
Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.
План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.
Положення самоврядування ОНМедУ.
Тези наукової студентської конференції 2017.
Програма студентської наукової конференції.
Оцінювання фізичної підготовленості студентів.
Графік видачі книг в бібліотеці студентам 1 - 2курсів.

Допомога абiтурiєнтам
Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
Правила прийому в 2017 році.
Інформаційні таблиці-2017.
Обсяги держзамовлення.
Положення про Приймальну комісію у 2017 році.
Програми вступних випробувань.
Вартість навчання в 2017 році.
Розклад вступних іспитів.
Ліцензія.
Рішення Приймальної комісії.
Підготовчі курси.
Відеоматеріали про університет.
Положення про порядок видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ОНМедУ та їх реєстраціі.
Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2017 році.
До уваги абітурієнтів!.
До уваги абітурієнтів та батьків!.