ОНМедУ Одеський національний медичний університет
Loading
НА ГЛАВНУЮ
.
Студентам. >> Пам’ятка першокурсникам.

Пам’ятка першокурсникам

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПАМ’ЯТКА
СТУДЕНТАМ 1-го КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Спеціальність:
 • 7.12010001 «Лікувальна справа»
 • 7.12010002 «Педіатрія»рія
 • 7.12010003 «Медико-профілактична справа»

Одеса 2013

УРОЧИСТА КЛЯТВА
СТУДЕНТА-ПЕРШОКУРСНИКАВступаючи в сім'ю студентів Одеського національного медичного університету, урочисто обіцяю моїм вчителям і товаришам по навчанню:
присвятити життя благородній справі збереження здоро-в'я людини, утвердженню здорового способу життя;
глибоко опанувати медичні знання і лікарську практику, гідно продовжувати справу моїх вчителів і вихователів;
сприяти збереженню кращих традицій університету та його доброго імені;
бути дисциплінованим у навчанні, прикладом у побуті і виконанні громадських обов'язків, постійно розширювати свій кругозір;
наслідувати заповіти корифеїв медичної науки, поважати своїх вчителів і товаришів, цінувати і зміцнювати студентську дружбу, виховувати в собі принциповість, відвертість і відповідальність;
після одержання звання лікаря працюватиму там, де найбільш потрібні мої знання, негайно відгукуватимусь на прохання людей, що потребують медичної допомоги;
куди б не посилала мене Батьківщина, всюди чесно пра-цюватиму, буду відданим обраній справі, сприятиму розвитку медичної науки;
якщо не дотримаю цієї урочистої обіцянки, втрачу право носити почесне звання студента Одеського національного медич-ного університету.


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Одеський національний медичний університет (ОНМедУ) розпочав свою діяльність у 1900 році як медичний факультет Новоросійського університету. В 1920 році медичний факультет був перетворений у медичну академію, а з 1921 року став самостійним медичним інститутом (з 1954 р. носив ім’я М.І.Пирогова). Постановою Кабінету Міністрів від 29.08.1994 року йому присвоєно статус університету. У 2010 році університету надано статус національного.

Одеський національний медичний університет — багатопрофільний навчально-науково-лікувальний центр підготовки фахівців, післядипломної освіти й удосконалення лікарів і науково-педагогічних кадрів.

Сьогодні ОНМедУ — один із лідерів реформування медичної освіти, зусилля співробітників якого зосереджені на інтеграції освіти і нау-ки України в єдиний Європейський освітній і науковий простір. Підго-товка фахівців здійснюється за 4-ма напрямами 9-ти спеціальностей: «Медицина» (через освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліст і магістр – «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа», «стоматологія»; молодший спеціаліст – «ортопедична стоматологія»; бакалавр – «сестринська справа»), «Фармація» (спеціаліст і магістр – «фармація»), «Соціально-політичні науки» (бакалавр – «практична психологія (за видами)»), «Соціальне забезпечення» (бакалавр – «соціальна допомога»).

За роки існування університету склалися і продовжують успішно діяти відомі науково-педагогічні школи, що принесли університету сві-тову славу і продовжувачами яких сьогодні є провідні вчені нашого університету:

 • акушерсько-гінекологічна, заснована та розвинена видатними вченими: Агароновим А.М., Малим А.І., Куколєвим Я.В., Рембезом І.М., Шилейко В.А., академіком НАМН України Запорожаном В.М.;
 • анестезіологічна, заснована професором Аряєвим Л.М., який є фундатором першої кафедри анестезіології в Україні та його послідовниками проф. Владикою А.С., з.д.н.т. України, проф. Чуєвим П.М., проф. Тарабриним О.О.;
 • біохімічна, створена проф. Медведєвим А.К. і розвинена профе-сорами Розенфельдом Л.Є., Цуверкаловим Д.А., Савицьким І.В., Мар-дашком О.О.;
 • імунологічна, сформувалася на базі кафедри медичної біології завдяки науковій діяльності лауреата Державної премії України, з.д.н.т. України, проф. Бажори Ю.І.;
 • неврологічна, заснована проф. Поповим Н.М. та розвинена його послідовниками проф. Янишевським В.Є., академіком АН України Маркєловим Г.І., професорами Шараповим В.І., Соколянським Г.Г., заслуженим робітником вищої школи, професором Курако Ю.Л., проф. Соном А.С.;
 • офтальмологічна, заснована у 1903 році відомим вченим Головіним С.С., продовжувачем ідей якого став Філатов В.П. - академік, Герой Соціалістичної праці, Лауреат декількох Державних премій; успіхи школи тісно пов’язані з іменами професорів: Кальфа С.Ф., Черкасова І.С., Логая І.М., з.д.н.т. України Венгер Г.Ю.;
 • педіатрична, заснована проф. Якубовичем В.Ф. і розвинена видатним вченим проф. Гогетидзе С.К., Скроцьким А.І., проф. Зузановою В.І., з.д.н.т. України, проф. Якименко Т.М. і академіком АМН України, двічі Лауреатом Державної премії України, проф. Резніком Б.Я.; з.д.н.т. України, проф. Зубаренко О.В., лауреатом Державної премії, проф. Бабієм І.Л., чл.-кор. НАМН України, проф. Аряєвим М.Л., проф. Харченко Ю.П.;
 • рентгенологічна, створена Розенблатом Я.М. та в подальшому розвинена проф. Усаченко М.І., з.д. н.т. України, проф. Дубовим Є.Д.; з.д.н.т. України, проф. Соколовим В.М.;
 • санітарно-гігієнічна, створена в 1903 р. з відкриттям кафедри гігієни та однойменного інституту при Новоросійському університеті, який очолив видатний вчений-гігієніст Г.В. Хлопін. В той же час в Одесі відкрито першу бактеріологічну станцію. Були створені профільні кафедри комунальної гігієни, гігієни праці, гігієни харчування тощо. Саме в Одесі була створена перша в світі кафедра епідеміології, яку очолював Громашевський Л.В. В подальшому, вже у складі медичного інституту, кафедру гігієни очолив видатний гігієніст проф. Стояновсь-кий О.Ф. З 1966 по 1983 р.р. кафедру очолював його учень проф. Бабов Д.М. Кафедра стала провідною в колишньому СРСР з токсикологічних досліджень змащувально-охолоджуючих присадок та дослідження проблеми санітарно-гігієнічної охорони моря;
 • терапевтична, заснована проф. Вольтером П.А. та пов’язана з іменами професорів: Левашова С.В., Яновського Ф.Г., Дмитренка Л.Ф., Стражеска Н.Д., з.д.н.т. України Левіної Ц.О., академіка АМН СРСР Ясиновського М.О., Мінакова О.П., Золотарьова А.Є., з.д.н.т. України Якименко О.О., Юрлова В.М., Полякова А.Є, Золоторьової Н.А., Карпенко Ю.І., доц. Штанько В.А.;
 • урологічна, пов’язана з іменами професорів Гаспаряна А.М., Веліканова К.А., Костєва Ф.І.;
 • фармакологічна, заснована в 1902 р. видатним вченим, проф. Борисовим П.Я. та розвинена відомими вченими в області фармакології та токсикології — професорами Лавровим Д.М., Цигановим С.В., Максимовичем Я.Б., чл.-кор. НАМН України, з.д.н.т. України, проф. Кресюном В.Й.;
 • фізіологічна, засновником її був проф. Сєченов І.М., а послідовниками — професори Веріго Б.В., Бабкін Б.Л., академік НАН України, лауреат державної премії України, проф. Сєрков Ф.М., проф. Макулькін Р.Ф., з.д.н.т. України, проф. Шандра О.А., проф. Годлевський Л.С.;
 • хірургічна, у витоків її створення були світочі хірургії ХІХ століття Пирогов М.І., Скліфасовський М.В., послідовниками були професори: Налівкін А.А., Зильберберг Я.В., з.д.н.т. України Дейнека І.Я., Волошін М.Я., з.д.н.т. України Двужильна К.Д., з.д.н.т., лауреат Держа-вної премії України Доценко О.П., Дмитрієв Б.І., а нині є з.д.н.т. України, проф. Гешелін С.О., лауреат Державної премії України, з.д.н.т. України, проф. Грубнік В.В., заслужений лікар України, проф. Запорожченко Б.С. та ін.;

Навчальний, науковий та лікувально-профілактичний процес в уні-верситеті здійснюють колективи 57 кафедр. Навчання проводять понад 890 викладачів — професорів, доцентів, старших викладачів, асистен-тів, серед них: 2 академіка НАМН України (проф. В.М.Запорожан, проф. А.О. Лобенко), 4 члени-кореспонденти НАМН України (профе-сори В.Й. Кресюн, М.Л. Аряєв, В.С. Бітенський, К.М. Косенко), 4 лау-реати Державної премії України, 2 лауреати премії Ленінського комсо-молу, 19 заслужениих діячів науки і техніки, 3 заслужених винахідника, раціоналізатора, 22 заслужених лікаря, 2 заслужених працівника освіти, 4 члени Президії і експертних рад Департаменту атестації кадрів і Дер-жавної атестаційної комісії МОНмолодьспорту України, 52 члени спе-ціалізованих вчених рад.

Колектив університету тривалий час плідно працює у складі Євро-пейської і Міжнародної асоціацій університетів. ОНМедУ включено до списку університетів UNICEF та WHO. Університет продовжує роботу в Європейській асоціації університетів (СRE), Міжнародній асоціації університетів (ІАU), Асоціації медичних факультетів Європи (Мedin) і Великій Болонській хартії університетів (Magna Charta Universitatum).

Для здійснення освітньої діяльності університет має необхідну ма-теріально-наукову та технічну базу. У розпорядженні студентів студе-нтська і наукова бібліотеки, в тому числі електронна, музей історії уні-верситету, анатомічний музей, спортивний комплекс, спортивно-оздоровчий табір «Медик», розташований на узбережжі Чорного моря, санаторій-профілакторій, 5 гуртожитків.

Навчання здійснюється на 44 клінічних кафедрах, розташованих на базі 62 лікувально-профілактичних установ м. Одеси, Миколаєва, 2 сільських амбулаторій. Університет має 3 власні університетські кліні-ки, які надають можливість проведення сучасних наукових досліджень і високоспеціалізованого лікування хворих.

В ОНМедУ використовуються нові електронні технології, які доступні студентам через глобальну мережу інтернету.

В університеті працює видавничо-поліграфічний комплекс, який видає навчальну, наукову літературу українською, російською, англійською та французькою мовами на паперовому й електронному носіях.

Особлива увага приділяється навчально-виховної роботи із студен-тами. Досвідченими співробітниками кафедр проводиться курація сту-дентських груп 1-3 курсів. Існує студентський загін «Майбутнє», який здійснює курацію дітей у міських дитячих притулках м. Одеси; загін «Милосердя», який надає різноманітну допомогу ветеранам Великої Вітчизняної війни, праці.

Плідно працюють студентські ради факультетів, студентське самоврядування університету, професійна спілка студентів-медиків.

Для поліпшення спортивно-оздоровчої роботи студентів регулярно проводяться університетські спартакіади; студенти залучаються до занять у групах спортивного вдосконалення у спорткомплексі університету, спортивних залах гуртожитків університету № 1/2 і 2.

Формуванню художніх і творчих здібностей студентів, їх відпочинку сприяє те, що в ОНМедУ функціонує Центр студентської творчості «Vita».

Студенти університету беруть активну участь у громадському, творчому і спортивному житті міста, області, країни.

Сучасні новини з життя університету, розповіді про досягнення вчених, корисні поради студентам містять багатотиражні газети «Пульс» та «Его Величество - пациент».

2. КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМРектор


Академік НАМН України, д. мед. н.,
професор Запорожан Валерій Миколайович
тел. 723-33-24.

Проректори:


Перший проректор
чл.-кор. НАМН України,
з. д. н. т. України, д. мед. н.,
професор Кресюн Валентин Йосипович,
тел. 723-54-58.

Проректор з науково-педагогічної роботи,
з. д. н. т. України, д. мед. н.,
професор Бажора Юрій Іванович,
тел. 723-64-78.

Проректор з питань гуманітарної освіти та виховання ,
д.мед.н., проф. Харченко Юрій Петрович,
тел. 723-05-86.

Деканати:


Медичний факультет № 1 (лікувальна справа)
Декан — д.мед.н., проф. Ульянов Вадим Олексійович
Заступник декана — ст. викл. Комлевой Олександр Михайлович
Інспектор — Калабіна Олена Миколаївна
Контактні телефони: (048) 717-89-12
Адреса: 65082 Україна, м. Одеса, вул. Софіївська, 2, поверх 3-й

Медичний факультет № 2 (лікувальна справа)
Декан — д.мед.н., проф. Годован Владлена Володимирівна
Заступник декана — Попов Олександр Дмитрович
Інспектор — Пудакова Тетяна Євгенівна
Контактні телефони: (048) 712-31-45
Адреса: 65082 Україна, м. Одеса, вул. Софіївська, 2, поверх 1-й

Медичний факультет № 3 (педіатрія)
Декан — д.мед.н., проф. Шмакова Ірина Петрівна
Заступник декана — к. мед. н., доц. асистент Ашаніна Ірина Володимирівна
Інспектор — Костенко Тетяна Павлівна
Контактні телефони: (048) 717-89-21
Адреса: 65082 Україна, м. Одеса, вул. Софіївська, 2, поверх 3-й

Медичний факультет № 4 (медико-профілактична справа, соціальна допомога, практична психологія)
Декан — д.мед.н., проф. Ігнатьєв Олександр Михайлович
Заступник декана — к.мед.н., доц. Бабієнко Володимир Володимирович
Заступник декана — д.мед.н., доц. Аймедов Констянтин Володимирович
Інспектор — Федорова Светлана Миколаївна
Контактні телефони: (048) 723-03-05
Адреса: 65082 Україна, м. Одеса, вул. Софіївська, 2, поверх 1-й

Стоматологічний факультет
Декан — д.мед.н., проф. Мірчук Богдан Миколайович
Заступник декана — к.мед.н., доц. Лисий Ігор Станіславович
Інспектор — Копосова Лариса Михайлівна
Контактні телефони: (048) 717-89-19
Адреса: 65082 Україна, м. Одеса, вул. Софіївська, 2, поверх 3-й

Фармацевтичний факультет
Декан — доц. Анісімов Володимир Юрійович
Заступник декана — к.мед.н., доцент Ларсон Лариса Миколаївна
Інспектор — провізор Фарафонова Руслана Валеріївна
Інспектор — провізор Улізко Галина Іванівна
Контактні телефони: (048) 718-53-61
Адреса: 65082 Україна, м. Одеса, вул. Софіївська, 2, поверх 3-й

Куратори з впровадження кредитно-модульної системи
організації навчального процесу:

д. мед. н., професор Гончарук Сергій Федорович,
тел. 717-89-14.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


3.1. Основні положення сучасної організації навчального процесу в медвузах України та ОНМедУ


Одним із найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації вищої освіти України є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог. Однією з передумов входжен-ня України до єдиної Європейської зони вищої освіти є реалізація ідей Болонського процесу створення єдиного освітнього простору в Європі. Даний процес одержав назву після підписання 19 червня 1999 р. у м. Болонья міністрами освіти 29 європейських країн декларації «Про створення єдиного Європейського простору вищої освіти».

З 2004 року у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України підготовка спеціалістів проводиться із застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) — це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів ECTS).

ECTS (European Credit Transfer System) – європейська кредитно-трансферна система) – Європейська система взаємозарахування креди-тів як одиниці виміру трудомісткості навчального навантаження студе-нта. Ґрунтується на підставі обсягу навчальної роботи, виконаної студентом (у вигляді кредитів), з метою накопичення кредитів і можливості їх взаємозарахування в інших вищих навчальних закладах, в межах єдиного європейського освітянського простору.

Кредит ЕСТS — одиниця виміру обсягу роботи, яку необхідно виконати студенту при вивченні навчальної дисципліни (модулю дисципліни). Один кредит ECTS становить 30 академічних годин і містить всі види навчальної роботи студента – аудиторні заняття (лекції, практичні заняття, семінари) та самостійна робота студентів (СРС – підготовка до практичних занять, написання рефератів тощо). Для вивчення певної дисципліни (модулю) студенту надається певна кількість кредитів, які зараховуються тільки у разі успішного засвоєння знань і практичних на-вичок, передбачених робочою програмою дисципліни.

Модуль — задокументована, завершена й логічно об’єднана за смислом частина навчальної дисципліни, яка реалізується через відповідні форми навчального процесу (аудиторні заняття і СРС) та завершується підсумковим контролем. Модуль складається зі змістових модулів.

Змістовий модуль — це система навчальних елементів, що поєдна-на за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові.

Таким чином, КМСОНП включає:

 • вивчення дисциплін, структурованих на модулі, як задокументовану логічно завершену частину навчальної програми навчальної дисципліни, практики, що реалізуються відповідними формами організації навчального процесу і закінчуються підсумковим модульним контролем;
 • впровадження залікових кредитів ECTS як одиниці виміру навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння навчальної дисципліни.
 • паралельне застосування для оцінювання студентів абсолютної шкали оцінювання та шкали оцінювання ECTS, яка є рейтинговою.

Навчання студентів у медичних вузах України зі спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» проводиться протягом 5-ти років зі спеціалізацією на 6-му курсі за єди-ним навчальним планом (див. далі), типовими і робочими програмами з дисциплін.

Навчання складається з двох етапів додипломної підготовки лікаря: доклінічний і клінічний. Навчальний процес є предметно інтегрованим і зорієнтованим на дотримання логічної послідовності викладання дисциплін, які складають відповідні цикли підготовки: гуманітарної та соціально-економічної (іноземна, українська мови за професійною підго-товкою, філософія, основи економічних теорій та ін.), природничо-наукової (фундаментальної – медична біологія, біохімія, нормальна та патологічна анатомія, фізіологія, фармакологія та ін.) та професійної (терапія, хірургія, акушерство і гінекологія, офтальмологія, урологія та ін.).

В ОНМедУ підготовка студентів проходить на профільних кафед-рах, що за принципом спадкоємності здійснюють навчання студентів 1-6 курсів з фундаментальних до професійно-орієнтованих дисциплін. На 1-му та 2-му курсах студенти вивчають базові медичні та соціально-гуманітарні дисципліни. В нашому університеті студенти мають мож-ливість навчатись в найстаріших в країні професійних музеях — анато-мічному та патологоанатомічному, в яких зібрані унікальні препарати, які виготовлені руками багатьох поколінь студентів університету. З 3-го курсу починається вивчення клінічних дисциплін.

Система підготовки лікарів за спеціальністю «Лікувальна справа» в університеті передбачає впровадження на додипломному етапі підгото-вки переважно лікарів загального профілю, здатних на післядипломно-му етапі отримати спеціалізацію лікаря загальної практики – сімейного лікаря для надання первинної медичної допомоги, модель якої викорис-товується в країнах Європи, що надає змогу молодим спеціалістам бути конкурентоспроможними на Європейському і світовому ринках праці.

Особливостями викладання спеціальності «Педіатрія» є більш по-глиблене навчання студентів на профільних кафедрах пропедевтики педіатрії, педіатрії № 1, неонатології та біоетики, педіатрії № 2, дитячих інфекційних хвороб, циклу дитячої хірургії.

Особливостями викладання спеціальності «Медико-профілактична справа» є більш поглиблене навчання студентів на профільних кафед-рах загальної гігієни, гігієни та медичної екології, професійної патології, клінічної лабораторної та функціональної діагностики, загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки.

Відповідно до навчального плану за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія» та «Медико-профілактична справа» всі студенти впродовж навчального року проходять виробничу практику у стаціонарах, яка проводиться: на 2 курсі – як догляд за хворими; 3 курсі – як се-стринська практика. Професійна клінічна практична підготовка студентів на 4-6 курсах здійснюється відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик під час вивчення клінічних і гігієнічних дисциплін та під час виробничої практики.

До складу випускаючих кафедр університету входять: внутрішньої медицини № 3, 4; фтизіопульмонології; професійних хвороб, клінічної лабораторної та функціональної діагностики; інфекційних хвороб; хіру-ргії № 1; анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготов-кою; акушерства і гінекології № 1, 2; педіатрії № 1, неонатології, біо-етики; педіатрії № 2; цикл дитячою хірургії; дитячих інфекційних хво-роб; соціальної медицини, медичного права і менеджменту; гігієни та медичної екології.

Державна атестація випускників включає стандартизований тестовий та практично-орієнтований державні іспити. Стандартизований тестовий державний іспит – ліцензійний інтегрований іспит – складається з двох тестових екзаменів «Крок-1», «Крок-2». «Крок-1» проводиться після 3 курсу і вимірює показники якості фахової компоненти базової вищої освіти за 9 фундаментальними дисциплінами (анатомія, гістологія, медична біологія, фізіологія, мікробіологія, біохімія, патоморфологія, патологічна фізіологія, фармакологія).

Ліцензований інтегрований тестовий екзамен «Крок-2. Загальна лі-карська підготовка» є складовою державної атестації випускників вищих медичних навчальних закладів і вимірює показники якості фахової компоненти повної вищої медичної освіти по закінченню 6-го курсу. Наприкінці 6-го курсу випускник складає практично-орієнтований державний іспит, який проводиться за 2-ма блоками: перший – внутрішні, професійні та інфекційні хвороби; хірургічні хвороби з дитячою хірургією; акушерство та гінекологія, другий – дитячі хвороби з дитячими інфекційними хворобами і гігієна, соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я.

По закінченню вузу випускник протягом 1-3 років залежно від спе-ціальності проходить інтернатуру, після якої проходять стандартизова-ний тестовий державний іспит «Крок-3» і заключну атестацію щодо отримання сертифікату спеціаліста-лікаря.

Стоматологычний факультет готує лікарів-стоматологів загальної кваліфікації. Для цього він має необхідну клінічну базу, у тому числі власні університетські стоматологічні клініки, які оснащені сучасним обладнанням провідних фірм Європи. Базові знання студенти отриму-ють на теоретичних та клінічних кафедрах протягом 1-го та 2-го курсів. Практичні навички і знання студенти отримують протягом наступних трьох курсів на п’ятьох профільних кафедрах, які є випускаючими – терапевтичної стоматології, хірургічної стоматології, ортопедичної стоматології, стоматології дитячого віку і ортодонтії. Студенти стомат-факультету також складають стандартизований тестовий ліцензійний інтегрований державний іспит складається з двох тестових екзаменів «Крок-1», «Крок-2». Після успішної здачі ліцензованого інтегрованого іспиту “Крок-2” і державного практично-орієнтованого іспиту на 5-му курсі та отримання диплому лікаря-стоматолога, випускники продов-жують навчання в інтернатурі на кафедрі загальної стоматології, після якої проходять стандартизований тестовий державний іспит «Крок-3» і заключну атестацію щодо отримання сертифікату спеціаліста-лікаря.

Фармацевтичний факультет готує фахівців за спеціальністю «Фар-мація» на денній (5 років) та заочній (5,5 років) формах навчання. На-вчання студентів факультету здійснюється на 19 кафедрах університету і в навчально-виробничій аптеці. Випускаючими є кафедри фармаког-нозії, організації та економіки фармації, фармацевтичної хімії і техно-логії лікарських засобів, загальної та клінічної фармакології. Студенти також складають тестові іспити «Крок-1, 2. Фармація». Після успішної здачі «Крок-2» та державних практично-орієнтованих іспитів або захис-ту дипломної роботи на 5-му курсі та отримання диплому спеціаліста за фахом «Фармація», їм присвоюється кваліфікація «провізор», потім ви-пускники проходять первинну спеціалізацію в інтернатурі за фахом «Загальна фармація».

Навчання студентів в ОНМедУ за спеціальностями 6.030103 «Прак-тична психологія» (бакалавр) та 6.130101 «Соціальна допомога» (бака-лавр) проводиться протягом 4-х років (денна форма навчання) та 4-х з половиною років (заочна форма навчання) за єдиним навчальним пла-ном, типовими і робочими програмами з дисциплін ОПП. Спеціалізація навчання відбувається від початку навчання у галузях соціально-політичних наук та соціального забезпечення відповідно для практич-них психологів та соціальних помічників.

Навчання складається з трьох блоків: теоретичного, практичного та самостійної роботи студентів. У свою чергу, практичний блок містить інтегровану у навчальний процес клінічну практику на трьох клінічних базах. Цей блок якісно різнить програму підготовки студентів за дани-ми спеціальностями у ОНМедУ від подібних програм інших медичних вузів України.

Навчальний процес відповідає структурно-логічній схемі навчання для даних спеціальностей - логічної послідовності викладання дисцип-лін, що складають відповідні цикли підготовки: гуманітарної та соціа-льно-економічної (іноземна, українська мови за професійною підготов-кою, філософія, етика, естетика, соціологія тощо), природничо-наукової (основи медичних знань, біологія, анатомія та фізіологія, педагогіка та акмеологія) та професійної (психотерапія, загальна, вікова, диференцій-на та експериментальна психологія, основи психіатрії, суїцидології та сексології, психодіагностика тощо).

В ОНМедУ підготовка студентів проходить на профільних кафед-рах, що відповідно до структурно-логічної схеми навчання здійснюють навчання студентів 1-4-го курсів з фундаментальних до професійно-орієнтованих дисциплін. На 1-му та 2-му курсах студенти вивчають ба-зові психологічні та соціальні дисципліни. Дисципліни з циклу профе-сійної підготовки(клінічні) гармонійно вплетені у навчання від 2-го ку-рсу. В нашому університеті студенти мають можливість відвідувати навчатись в найстаріших в країні професійних музеях — анатомічному та патологоанатомічному, в яких зібрані унікальні препарати, які виго-товлені руками багатьох поколінь студентів університету.

Система підготовки практичних психологів та соціальних помічни-ків передбачає отримання практичних навичок та теоретичних знань, що надає змогу молодим спеціалістам бути конкурентоспроможними на національному, Європейському і світовому ринках праці.

Особливостями викладання дисциплін спеціальності «Практична психологія» є опанування студентамизнань та практичних навичок з фундаментальних розділів психології та практично-орієнтованих курсів консультативної і психотерапевтичної практики, психодіагностики та психометрики на клінічних базах кафедри.

Особливостями викладання спеціальності «Соціальна допомога» є засвоєння студентами теоретичних знань та практичних навичок з фун-даментальних розділівсоціології, соціальної педагогіки та соціальної роботи, поглиблена науково-орієнтоване та практичне удосконалення з дисциплін, які щойно з’явились у переліку спеціальностей вищої освіти України. Фахівці соціальної допомоги матимуть змогу працювати у державному секторі соціального забезпечення, виконувати соціально затребувані функції та обіймати посади на державній службі.

Відповідно до навчального плану за спеціальностями «Соціальна допомога» та «Практична психологія» передбачено проходження на-вчальної, виробничої практики, захист випускної кваліфікаційної робо-ти бакалавра та державну атестацію наприкінці навчання. Професійна клінічна та практична підготовка студентів на останніх курсах здійсню-ється відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик під час вивчення клінічних дисциплін та під час виробничої практи-ки.Державна атестація випускників містить захист захист випускної кваліфікаційної роботи бакалавра та державні іспити з української мови (за професійним спрямуванням) та профільної дисципліни для кожної спеціальності державні іспити: «Практична психологія» та «Соціальна допомога», відповідно.

3.2. Методологія проведення занять

Формами організації навчального процесу є лекційні, семінарські і практичні заняття, навчальна і виробнича практика, консультації, СРС, індивідуальна навчальна і науково-дослідницька діяльність студентів.

В умовах КМСОНП лекційні заняття вирішують основні завдання:

 • дати студенту цілісну уяву про дисципліну (модуль або тему), що ви-вчається та її прикладне значення у лікарській діяльності;
 • сформувати у студента мотивацію щодо успішного засвоєння теоретичного матеріалу і практичних навичок;
 • інформувати студента про базові знання з дисципліни, сучасні наукові досягнення в цій галузі, невирішені проблеми і напрями подальшого удосконалення лікувальних і діагностичних заходів;
 • орієнтувати студента в різноманітності думок та підходів до питань діагностики і лікування з позицій теоретичних знань і клінічного досві-ду лектора;
 • допомогти студенту в інформаційному пошуку для підготовки до семінарських, практичних занять та СРС.

Семінарські заняття проводяться переважно у вигляді співбесіди, дискусії, обговорення доповідей або рефератів, обміну думками у відповідності з хронометражем, визначеним робочою програмою. Теми семінарських занять оголошуються студентам заздалегідь.

Під час практичних занять викладач оцінює рівень і вірність засво-єння студентами навчального матеріалу. Студенти навчаються практичному застосуванню одержаних теоретичних знань і відпрацьовують практичні навички, в тому числі на фантомах. На клінічних кафедрах основну увагу під час практичних занять приділяється роботі з пацієн-тами. Практичні заняття проводяться згідно хронометражу, визначеному робочою програмою.

Вивчення дисциплін передбачає проведення рубіжних контролів за окремими розділами. Незадовільна оцінка з рубіжного контролю підля-гає обов’язковому перескладанню своєму викладачеві протягом насту-пних 2-х тижнів.

В умовах КМСОНП особливого значення набуває самостійна робота студентів. Основними завданнями СРС є засвоєння в повному обсязі основної освітянської програми і засвоєння навичок ефективної самостійної професійної діяльності. До СРС включається підготовка до аудиторних занять, самостійне засвоєння окремих тем навчальних дис-циплін відповідно робочої програми, підготовка до підсумкового модульного контролю і підготовка до державної атестації. На СРС виносяться теми, які не вимагають роботи з пацієнтами або засвоєння практич-них навичок. СРС виконується у вільний від занять час в домашніх умовах, читальному залі або у навчально-методичному кабінеті кафедри (у години, відведені для консультацій під контролем чергового ви-кладача). Матеріал для підготовки студенти мають знайти самостійно згідно переліку навчальної літератури до теми, яку винесено на СРС, під час роботи в бібліотеці, в тому числі на сайті електронної студентської бібліотеці ОНМедУ, чи Інтернеті.

Індивідуальна навчальна діяльність (якщо вона передбачена робочою програмою) здійснюється студентами у вигляді написання рефератів, виготовлення навчальних засобів – муляжів, препаратів, підготовці доповідей і виступів на кафедральних студентських конференціях.

Науково-дослідна діяльність передбачає: участь в якості виконувача кафедральної науково-дослідницької роботи; участь в уні-верситетських студентських конференціях, участь в республіканських олімпіадах з профілю дисципліни; участь у спортивних змаганнях (з ди-сципліни – фізичне виховання); авторство (співавторство) в опублікова-них тезах доповідей (матеріали наукових і науково-практичних конфе-ренцій (конгресів, з’їздів тощо), наукових журнальних статтях, патентах (декларовані патенти); виступи з доповідями на наукових і науково-практичних конференціях (конгресах, з’їздах тощо).

3.3. Навчальний план підготовки фахівців

Відповідно до наказу МОЗ України від 22.03.2004 р. № 148 «Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти» проведено порівняльний аналіз системи медичної та фармацевтичної освіти України з Європейською системою. На цій основі та основі Галузевих стандартів вищої освіти України створено навчальний план підготовки фахівців за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична спра-ва» у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації України для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з кваліфікацією «лікар» (наказ МОЗ України від 19.10.2009 р. № 749 зі змінами від 08.07.2010 р. № 539).

Навчальний план структурований у кредитах ЕСТS, що дає можливість визнання навчальних досягнень студентів, незалежно від місця навчання. Кредит включає усі види робіт студента, передбачені у за-твердженому індивідуальному плані: аудиторну та самостійну, виробничу практику, підготовку до державної атестації, складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок-1» і «Крок-2», практично-орієнтованого державного іспиту.

Навчальний план складено з розрахунку 6 років навчання або 360 кредитів ECTS. Один навчальний рік триває 40 тижнів і включає 60 кредитів (1 тиждень – 1,5 кредити ECTS), 1 кредит ECTS становить 30 академічних годин. Навчальний рік має 1800 академічних годин. Сту-денти проходять виробничу практику на 2-5 курсах загальним обсягом 21 кредит, з них 12 кредитів понад 60 кредитів на рік.

Загальне навчальне навантаження включає час на проведення лек-цій, практичних, семінарських і лабораторних занять, консультацій, практик, самостійної та індивідуальної роботи і контрольних заходів.

3.4. Контроль знань студентів

Контроль знань студентів здійснюється при оцінюванні поточної навчальної діяльності (поточна успішність) і підсумкових формах контролю.

Навчальні дисципліни можуть мати одну з форм підсумкового кон-тролю знань: модульний контроль (МК); диференційний залік або залік.

Для удосконалення критеріїв оцінювання студентів розрахунок ба-лів для всіх навчальних дисциплін проводиться із розрахунку 200 балів максимально:
– для дисциплін, що завершуються МК: 120 балів за поточну успі-шність і 80 балів за МК;
– для дисциплін, що завершуються диференційним заліком: 160 балів за поточну успішність і 40 балів на останньому занятті;
– для дисциплін, що завершуються заліком: 200 балів за поточну успішність.

Оцінювання поточної навчальної діяльності. Кожна тема, передбачена робочою програмою дисципліни, має бути оцінена. Якщо вивчення теми передбачає більш ніж одне практичне заняття, оцінка за тему може виставлятися як середньоарифметичне за кожне практичне заняття.

Обов’язковим елементом щоденного контролю знань студентів є усна відповідь, яка може бути у вигляді опитування з теми заняття, розв’язання ситуаційної задачі, обґрунтування діагнозу, диференційній діагностиці, призначення методів обстеження і лікування, володіння алгоритмами виконання медичних маніпуляцій, або оцінки результатів обстеження пацієнтів.

Відповідно професійно-діяльністного (компетентного) підходу під час практичних занять не менш 60 % часу має приділятися основному етапу заняття – роботі студентів під керівництвом викладача з профе-сійно-орієнтованими завданнями, які відпрацьовуються на реальних об’єктах (хворі, результати лабораторно-інструментальних досліджень або їх моделі). Решта часу відводиться на аналіз та спільне обговорення результатів роботи студентів з корекцією помилок.

При оцінюванні поточної успішності студентів письмовий тестовий контроль потрібно розглядати лише як один з елементів контролю знань. Письмовий тестовий контроль проводиться шляхом вирішення тестових завдань формату державних ліцензійних іспитів «Крок» з п'я-тьма варіантами відповідей, один з яких є вірним, використовуючи бази даних Центру тестування МОЗ України (сайт testcentr.org.ua), а також розроблені кафедрою тести у такому ж форматі.

Письмовий тестовий контроль має виконувати роль тільки самопе-ревірки студентом власних знань і умінь. Банк тестових завдань кафед-ра надає студентам на початку вивчення дисципліни. Для об'єктивізації визначення рівня знань студентів тестові завдання не повинні містити відповідей.

Робота з тестами формату «Крок» з теми заняття займає не більше 10 % часу і виконується студентами, в основному, під час самостійної внеаудиторної підготовки до занять вдома. Однак, на занятті викладач зобов'язаний провести аналіз помилок студентів при відповіді на тес-тові завдання.

Оцінювання успішності вивчення кожної теми модулю виконується за традиційною 4-х бальною шкалою з обов’язковими елементами що-денного оцінювання (враховуються усі види робіт, передбачених мето-дичною розробкою з певної теми і наступною конвертацією одержаної оцінки у визначену робочою програмою кількість балів). Конвертація оцінки в бали відбувається залежно від кількості тем в модулі. Наприклад:

Традиційна оцінкаКількість балів (залежить від кількості тем у модулі)
«5»356910121518
«4»24578101215
«3»134568912
«2»00000000
Незадовільні оцінки завжди конвертуються в «0» балів.

Усі теми однієї дисципліни (модулю) при конвертації рівнозначні.

Під час практичного заняття викладач повинен проконтролювати якість засвоєння студентами навчального матеріалу, який винесено на СРС, якщо цей матеріал є складовою частиною (або доповненням) теми аудиторного заняття .

Студент при вивченні дисципліни може набрати за поточну успіш-ність максимально 200 (залік), 160 (диференційний залік) або 120 балів (МК), які розраховуються шляхом помноження кількості балів, що від-повідають оцінці «5» на кількість тем дисципліни, з додаванням балів (не більш ніж 12) для добре встигаючих студентів за виконання індиві-дуальної навчальної діяльності (види робіт і критерії їх оцінювання ма-ють бути описані в робочій програмі з дисципліни). Бали за індивідуа-льну навчальну діяльність нараховують студенту тільки за умов успіш-ного вивчення дисципліни та своєчасного виконання усіх завдань.

Мінімальна кількість балів, яку може отримати студент, вирахову-ється шляхом помноження кількості балів, що відповідають оцінці «3» на кількість тем дисципліни (модулю). Мінімальна кількість балів для дисциплін, що закінчуються МК повинна коливатись у межах 40-50 балів, а для дисциплін, що закінчуються дифзаліком, у межах 80-90 балів. У шкалі оцінювання використовуються тільки цілі цифри балів, а для зручності можливо використовувати коефіцієнти перерахунку.

Наведемо кілька прикладів для розрахунку балів за поточну успіш-ність з дисципліни, що мають велику кількість тем.

Студенти мають бути ознайомленими з сумою балів, одержаних за поточну успішність, на останньому практичному занятті з дисципліни. Викладач повинен контролювати поточну успішність академічної групи і своєчасно попередити студента про необхідність перескладання неза-довільних поточних оцінок тільки в тих випадках, коли студент не на-бирає мінімальну кількість балів. Викладач доповідає зав. кафедри про причини не допуску студента до підсумкового контролю знань.

Перескладання незадовільних оцінок. Студент має право впродовж семестру перескладання поточних незадовільних оцінок (“0” балів) тільки з метою досягнення мінімальної кількості балів з рейтингу по-точної успішності. Перескладання поточних задовільних або позитив-них оцінок для підвищення рейтингу студента забороняється.

Для відпрацювання студентами незадовільних оцінок дозвіл декана факультету не потрібний. Поточні незадовільні оцінки пересклада-ються студентом своєму викладачеві або завучу кафедри в індивідуаль-ному порядку із записом в журналі відпрацювань.

У разі наявності невідпрацьованих незадовільних оцінок за поточну успішність, студент отримає залік або допускається до МК і диферен-ційного заліку, якщо він одержав мінімально необхідну кількість балів за поточну успішність.

Оцінювання підсумкових контролів знань. Залік виставляється на останньому занятті з дисципліни студентам, які не мають пропусків ауди-торних занять (відпрацювали усі пропуски) і при вивченні дисципліни одержали кількість балів за поточну успішність не менш, ніж мінімальну, що передбачено робочою програмою.

Для дисциплін з формою підсумкового контролю – диференційний залік, оцінювання студента на останньому занятті проводить завідувач кафедри, професор або завуч кафедри шляхом співбесіди. До складання допускаються лише студенти, які не мають пропусків аудиторних за-нять (відпрацювали усі пропуски) і при вивченні дисципліни одержали кількість балів за поточну успішність не менш, ніж мінімальну перед-бачену робочою програмою (у межах 80-90 балів).

Максимальна кількість балів, яку студент може одержати на дифе-ренційному заліку — 40. Диференційний залік вважається складеним, якщо студент одержав не менш ніж 10 балів. Вивчення дисципліни вважається успішно завершеним, якщо студент одержав у сумі за пото-чну успішність та складання диференційного заліку кількість балів не менш ніж 90.

Підсумковий модульний контроль проводиться для студентів, які навчаються за стрічковим розкладом занять, під час модульних сесій наприкінці осіннього та весняного семестрів. До МК допускаються ли-ше студенти, які не мають пропусків аудиторних занять (відпрацювали усі пропуски) і при вивченні дисципліни (модуля) одержали кількість балів не менш, ніж мінімальну передбачену робочою програмою (у ме-жах 40-50 балів).

МК проводиться у вигляді письмової відповіді студента з викорис-танням елементів усного оцінювання (за рішенням кафедри). Завдання, які виносяться на МК, повинні бути максимально конкретними і мати чітку систему оцінювання. Відповідь студента повинна бути докумен-тально підтверджена і зберігатися протягом року на кафедрі. МК про-водить завідувач, завуч або професор кафедри.

Для дисциплін, що входять до державних ліцензійних іспитів «Крок-1, 2», обов’язковим є тестовий контроль, який за рішенням кафе-дри проводиться на останніх заняттях або під час МК. Даний контроль складається тільки з офіційної бази Центру тестування при МОЗ Украї-ни (сайт testcentr.org.ua). На інших кафедрах тестові завдання повинні бути також формату державних «Кроків» і переважно складатися з офі-ційної бази Центру тестування при МОЗ України.

Максимальна кількість балів, яку студент може одержати на МК — 80. МК вважається складеним, якщо студент одержав не менш ніж 50 балів. Вивчення дисципліни вважається успішно завершеним, якщо сума балів за поточну успішність та складання МК складає не менш ніж 90.

З дисциплін, що закінчуються МК і диференційним заліком, студент повинен отримати три оцінки: перша – в балах, яка конвертується у другу – традиційну і третю – за ЕСТS згідно нижче наведеній шкалі:

Традиційна оцінкаБали з дисципліниОцінка ECTS
«5»180-200A
«4»165-179B
150-164С
«3»120-149D
90-119E
«2»Менш ніж 90FX, F

Традиційна оцінка враховується при призначенні стипендії студен-ту за підсумками семестру.

Оцінка FX виставляється студентам, які були допущені до підсум-кового контролю знань, але не склали (одержали на МК менш ніж 50 балів; дифзаліку менш ніж 10 балів) або не з’явились на МК (дифзалік).

Оцінка F виставляється студентам, які не відвідали усі аудиторні заняття дисципліни (не відпрацювали усі пропуски), або не набрали мі-німально необхідну кількість балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до диференційного заліку або МК.

Студенти, які отримали після вивчення дисципліни «2» («Fx» та «F») після перескладання можуть отримати тільки оцінку «3» («Е»).

Оцінка з багатомодульних (професійно-орієнтованих, вивчення яких підлягає державній атестації та здійснюється на різних кафедрах) навчальних дисципліни (максимально 200 балів) виставляється як сере-днє арифметичне кількості балів за усі вивчені модулі тільки студентам, яким зараховані усі модулі, передбачені робочою програмою дисципліни.

Студент має право поліпшити оцінку з дисципліни шляхом пере-складання будь-якого підсумкового контролю згідно наказу ректора університету. За весь період навчання в університеті дозволяється пере-складати не більш трьох різних дисциплін.

Крім підсумкових контролів знань з окремих дисциплін, протягом весняного семестру навчального року деканатами обов’язково прово-дяться не менше трьох ректорських тестових контролів знань студентів 3 і 6 курсів, за результатами яких формуються групи «ризику». Студен-ти зобов’язані скласти дані контролі до офіційних ліцензійних тестових екзаменів «Крок-1, 2».

Оцінювання успішності студента за підсумками семестру та по-рядок ліквідації академічної заборгованості. Студент зобов'язаний виконати всі вимоги навчального плану семестру:

 • не мати поточної академічної заборгованості на останній день на-вчання у поточному семестрі з усіх дисциплін (неперехідних і пере-хідних), що вивчались протягом семестру;
 • своєчасно отримати підсумкові семестрові контролі: заліки, диферен-ційні заліки, МК.

Відвідування студентами всіх лекцій і практичних занять є обов'язковими. Протягом семестру визначено наступний порядок ліквідації академічної заборгованості.

Студенти повинні відпрацювати всі пропущені аудиторні заняття протягом 2-х тижнів з моменту пропуску.

У студентів, які мають без поважної причини не більш 2-х пропус-ків з певної дисципліни, відпрацювання приймаються протягом 2-х ти-жнів без дозволу декана факультету. Студенти, які не відпрацювали пропущені заняття протягом 2-х тижнів з дня пропуску, не допускають-ся до занять і відпрацювань та направляються до деканату за дозволом.

Студенти, які мають без поважної причини більш 2-х пропусків з певного предмету, без дозволу декана факультету не допускаються до занять і відпрацювань та направляються до деканату.

Дозвіл на допуск до занять і відпрацювань пропущених занять без поважної причини студент особисто отримує у деканаті (додаток 1) на підставі заповненої заяви (додаток 2). Студент отримує і заповнює заяву на кафедрі. Заява містить інформацію кафедри про кількість і дату про-пущених занять студентом, а також його пояснення про причину пропу-ску занять. Деканат визначає термін ліквідації академічної заборговано-сті з реєстрацією у відповідному журналі. Дозвіл деканату складається з 2-х частин, які залишаються на кафедрі для контролю відпрацювань. Одна є допуском до занять, що залишається у журналі успішності сту-дентів і регламентує термін подальшої присутності студента на занят-тях залежно від відпрацювання пропущених занять; друга є допуском до відпрацювань, визначає їх термін.

Студенти, які пропустили заняття з поважної причини більш 2-х днів, можуть їх відпрацювати за індивідуальним графіком, складеним кафедрою і затвердженим деканом факультету (додаток 3). Довідки про хворобу або інші документи, які дозволяють відпрацювання пропуще-них занять за індивідуальним графіком, надаються в деканат протягом 3-х днів з моменту виходу студента на заняття.

Пропущені практичні заняття відпрацьовуються студентом за пред'явленням студентського квитка черговому викладачеві відповідно графіку відпрацювань кафедри: протягом семестру – двічі на тиждень (у робочий день та суботу – день відпрацювань і консультацій. Протягом семестру в робочий день відпрацьовується не більш 1-го заняття, в су-боту – не більше 3-х. За 3 тижня до кінця семестру відпрацювання здій-снюються щоденно: в робочий день – не більше 1-го, в суботу – не бі-льше 3-х занять.

Відпрацьованим є заняття, якщо студент отримав позитивну оцінку.

Всі відпрацювання фіксуються у журналі відпрацювань пропущених занять на кафедрі з обов’язковим зазначенням дати пропуску і відпрацю-вання, номера і дати дозволу відпрацювання (при необхідності) та тради-ційної оцінки, на яку відпрацював студент. Оцінка переноситься викла-дачами в журнал обліку успішності студентів з позначенням відповідного номера відпрацювання у журналі відпрацювань.

Пропущені лекції відпрацьовуються студентом у встановлені кафе-дрою дні шляхом співбесіди з лектором, що фіксується у журналі від-працювань пропущених лекцій.

Студенти, які отримали дозвіл, але не відпрацювали пропущені за-няття в зазначений деканатом термін, не допускаються до занять і на-правляються в деканат за новою заявою. При цьому, студенту оголошу-ється догана зі занесенням до особової справи. Завідувач і викладачі кафедри несуть персональну відповідальність за дотримання порядку допуску до занять і ліквідації студентами даної заборгованості.

Семестровий контроль. На останньому практичному занятті ви-кладач зобов’язаний оголосити студентам результати їх поточної ака-демічної успішності (поточний рейтинг, академічну заборгованість), а також при виконанні навчальної програми заповнити індивідуальний план і залікову книжку студента.

Ліквідація поточної академічної заборгованості у термін модульних сесій і протягом канікул проходить за дозволом декана факультету (додаток 4).

При наявності поточної академічної заборгованості з дисциплін (у тому числі і перехідних), що вивчаються у семестрі, студенти, які на-вчаються за стрічковою системою, не допускається до модульної сесії. Про допуск студентів до модульної сесії і перескладань МК свідчить наявність в їх індивідуальних планах (залікових книжках) підпису дека-на (заступника декана) і відповідного штампа деканату.

МК і диференційні заліки приймаються на кафедрах тільки при пред'явленні студентом його залікової книжки та індивідуального плану.

Якщо студент не склав МК, він має право лише на два перескладан-ня до початку наступного семестру у дні визначені наказом ректора університету. Перше перескладання здійснюється завідувачу (завучу) кафедри відповідно графіку, затвердженим проректором з науково-педагогічної роботи. Друге перескладання проводиться у формі співбе-сіди студента і комісії, у складі завідувача (завуча) кафедри — голова комісії, декана (заступника декана) і викладача кафедри.

Студентам, які не були допущені до складання МК (без поважної причини), але пізніше відпрацювали усі пропущені заняття з дисциплі-ни і одержали кількість балів, не меншу за мінімальну, або не з’явились на складання МК (без поважної причини), надається можливість 2-х перескладань.

За академічну неуспішність і порушення навчальної дисципліни де-кани факультетів зобов’язані накладати відповідні дисциплінарні стяг-нення студентами або вирішувати питання про їх відрахування з обго-воренням у радах студентського самоврядування.

У разі не ліквідації академічної заборгованості без поважної причи-ни до початку наступного семестру, а також при не складанні трьох і більш дисциплін або тричі одної дисципліни студент відраховується з університету. Студенти, які не з'явились на МК без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

3.5. Графік навчального процесу 1 курсу

Графік навчального процесу в університеті складається з двох на-вчальних семестрів (осіннього і весняного), які на перших 3-х курсах закінчуються модульними сесіями.

Для успішного переходу на наступний семестр студент повинен скласти підсумкові модульні контролі (модульний контроль, дифзалік, залік) з дисциплін, навчання яких закінчується у поточному семестрі, і виконати заплановану навчальним планом програму з перехідних дис-циплін (наприклад, у весняному семестрі 1 курсу – анатомія, біологічна хімія, гістологія та ін.)

Осінній семестрВесняний семестр
ДисциплінаКонтрольДисциплінаКонтроль
Лікувальна справа, педіатрія, медико-профілактична справа
Медична хіміяМКУкраїнська мова (за проф. спрямуванням)МК
Історія Українид/залікМедична біологіяМК
Історія укр. культуризалікМедична біофізикаМК
ПолітологіязалікІноземна мова (за проф. спрямуванням)д/залік
Елективний курс
«Сучасні проблеми
молекулярної біології»
залікЛатинська мовад/залік
Основи психології і педагогікизалік
Історія медицинизалік
Фізвихованнязалік
- Анатомія людини
- Медична біологія
- Медична біофізика
- Іноземна мова
- Латинська мова
- Физвиховання
виконано- Анатомія людини
- Гістологія, цитологія та ембріологія
- Біоорганічна і біологічна і хімія
виконано
Стоматологія
Медична хіміяд/залікУкраїнська мова (за проф. спрямуванням)МК
Історія Українид/залікМедична біологіяМК
Основи психології і педагогікизалікАнатоміяМК
Історія медицинизалікГістологія, цитологія та ембріологіяМК
Елект. курс «Соціологія та медична соціологія»залікІноземна мова (за проф. спрямуванням)д/залік
Безпека життєдіяльності, основи охорони працізалікМедична біофізикад/залік
- Анатомія людини
- Медична біологія
- Медична біофізика
- Гістологія, цитологія та ембріологія
- Іноземна мова
- Латинська мова
- Физвиховання
виконаноІсторія укр. культуризалік
Політологіязалік
Латинська мовазалік
Фізвихованнязалік
Біоорганічна і біологічна і хіміявиконано
Фармація (очна форма)
Українська мова (за проф. спрямуванням)МКЛатинська моваМК
Вища математика д/залікНеорганічна хіміяМК
Біологія з основами ге-нетикизалікІноземна мова (за проф. спрямуванням)д/залік
Анатомія людинизалікІсторія Українид/залік
Історія медицини і фармаціязалікБіологічна фізикад/залік
Елективний курс «Психологія спілкування»залікФізіологіяд/залік
- Іноземна мова
- Латинська мова
- Неорганічна хімія
- Физвиховання
виконаноОзнайомча практика з ОЕФд/залік
Пропедевтична практика з АТЛд/залік
Історія укр. культуризалік
Основи екологіїзалік
Фізвихованнязалік
Інформаційні технології у фармаціївиконано
Практична психологія (очна форма)
Теорія ймовірності та математична статистикаМКСоціальна психологіяМК
Історія Українид/залікІсторія психологіїМК
Біологія з основами антропологіїд/залікУкраїнська моваМК
Вступ до спеціальностізалікФілософіяд/залік
Анатомія та еволюція ЦНС та ВНД залікОснови інформатики та комп’ютерних технологійд/залік
СоціологіязалікОснови медичних знаньд/залік
- Основи медичних знань
- Основи інформатики та комп’ютерних технологій
- Загальна психологія
- Соціальна психологія
- Історія психології
- Українська мова
- Іноземна мова
виконаноВалеологія і вікова фізіологіяд/залік
Демографіязалік
Етнографіязалік
Політологіязалік
Релігієзнавство (елективний курс)залік
- Загальна психологія
- Іноземна мова
виконано
Соціальна допомога (очна форма)
Теорія ймовірності та математична статистикаМКСоціальна психологіяМК
Історія Українид/залікУкраїнська моваМК
Біологія з основами антропологіїд/залікОснови інформатики та комп’ютерних технологійд/залік
Вступ до спеціальностізалікЗагальна та медична психологіяд/залік
СоціологіязалікФілософія д/залік
ДемографіязалікОснови медичних знань д/залік
ЕтнографіязалікПолітологіязалік
- Основи інформатики та комп’ютерних технологій
- Українська мова
- Основи наукових досліджень
- Загальна та медична психологія
- Соціальна психологія
- Загальна педагогіка та історія педагогіки
- Основи медичних знань
- Іноземна мова
виконаноВалеологія і вікова фізіологіязалік
Основи екологіїзалік
Релігієзнавство (елективний курс)залік
Основи наукових дослідженьзалік
Основи екологіїзалік
- Загальна педагогіка та історія педагогіки
- Іноземна мова
виконано

Після кожного семестру (півріччя) студенту надаються канікули: у зи-мовій період – приблизно тиждень наприкінці січня; у літній – біля двох місяців (липень, серпень).

3.6. Розклад навчального процесу

Відповідно до навчального плану заняття в університеті на 1-3 кур-сах проводяться за «стрічковим» розкладом; на 4-6 курсах - за цикловим принципом. Розклад навчальних занять складається на семестр і представлений у головному навчальному корпусі, а також на сайті уні-верситету: http://odmu.edu.ua.

Тривалість академічної години — 45 хв, пари — 90 хв. Вхід студен-тів в аудиторію після початку занять заборонено до перерви.

Пари1-ша
година пари
Перерва2-га
година пари
Перерва
І8.30-9.1559.20-10.0520
ІІ10.25-11.10511.15-12.0020
ІІІ12.20-13.05513.10-13.5520
ІV14.15-15.00515.05-15.50-


3.7. Кафедри університету, які забезпечують засвоєння навчальних дисциплін 1-го курсу


 1. Кафедра анатомії людини (Валіховський пров, 2, Анатомічний корпус, 1-й поверх).
  Назва дисципліни — «Анатомія людини», «Анатомія та еволюція ЦНС та ВНД»
  Завідувач кафедри: д. мед. н., проф. Холодкова Олена Леонідівна.
  Завідувач навчальної частини: к. мед. н., доц. Нескоромна Наталія Владиславівна.
 2. Кафедра біофізики, інформатики та медичної апаратури (вул. Софіївська, 2, адміністративний корпус, 2-й поверх).
  — «Медична та біологічна фізика», «Основи інформатики та комп’ютерних технологій», «Теорія ймовірності та математична статистика», «Вища математика».
  Завідувач кафедри: д. мед. н., проф. Годлевський Леонід Семенович.
  Завідувач навчальної частини: к. ф.-м. н., доц. Мандель Олександр Володимирович.
 3. Кафедра гістології, цитології та ембріології (вул. Ольгіївська, 4, Головний навчальний корпус, 3-й поверх)
  Назва дисципліни — «Гістологія, цитологія та ембріологія».
  Завідувач кафедри: д. мед. н., проф. Ульянов Вадим Олексійович.
  Завідувач навчальної частини кафедри — к. мед. н., ас. Маркова Олена Олегівна.
 4. Кафедра іноземних мов (вул. Пастера, 2).
  Назва дисциплін — «Іноземна мова», «Латинська мова та медична термінологія».
  Завідувач кафедри: к. філол. н., доц. Єрьомкіна Галина Геннадіївна.
  Завідувач навчальної частини кафедри - ст. викл. Самойленко Тетяна Олександрівна.
 5. Кафедра клінічної імунології, генетики і медичної біології (вул. Ольгіївська, 4; Головний навчальний корпус, 4-й поверх).
  Назва дисципліни — «Медична біологія», елективний курс «Сучасні проблеми молекулярної біології», «Біологія з основами антропології».
  Завідувач кафедри: з.д.н.т. України, д. мед. н., проф. Бажора Юрій Іванович.
  Завідувач навчальної частини: к. мед. н., доц. Шевелєнкова Алла Володимирівна.
 6. Кафедра медичної хімії(вул. Ольгіївська, 4, Головний навчальний корпус, 1-3-й поверхи).
  Назва дисциплін — «Медична хімія», «Біологічна та біоорганічна хімія».
  Завідувач кафедри: д. біол. н., проф. Мардашко Олексій Олексійо-вич.
  Завідувач навчальної частини: к. мед. н., доц. Кузьміна Алла Володимирівна.
 7. Кафедра соціальної медицини і медичного менеджменту (вул. Ольгіївська, 13, Навчальний корпус, 4-й поверх)
  Назва дисциплін — — «Історія медицини», «Історія медицини і фармації»..
  Завідувач кафедри: Погребний Сергій Олексійович.
  Завідувач навчальної частини кафедри: к.екон.н., доц. Ткачук Валентина Іванівна.
 8. Кафедра суспільних наук (вул. Пастера, 11, 2-й поверх).
  Назва дисциплін — «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Історія української культури», «Історія України», «Основи психології. Основи педагогіки».
  Завідувач кафедри: д. психолог. н. Лефтеров Василь Олександрович.
  Завідувач навчальної частини: к. філол. н., доц. Сікорська Ольга Олександрівна
 9. Кафедра філософії та біоетики(вул. Ольгіївська, 13, навчальний корпус, 3-й поверх)
  — «Політологія», «Філософія», «Релігієзнавство» (елективний курс).
  д. філос. н. Пустовіт Світлана Віталіївна.
  Завідувач навчальної частини кафедри: к. філос. н., ст. викл. Ханжи Володимир Борисович.
 10. Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології(Валіховський пров., 2, спортивний комплекс).
  Назва дисципліни — «Фізичне виховання».
  Завідувач кафедри: д. мед. н., проф. Юшковська Ольга Геннадіївна.
  Завідувач навчальної частини кафедри: ст. викл. Середовська Вік-торія Юріївна.
 11. Кафедра фізіології (вул. Ольгіївська, 4, Головний навчальний корпус, 2-й поверх).
  Назва дисципліни — «Валеологія та вікова фізіологія».
  Завідувач кафедри: д. мед. н., проф., з.д.н.т. Шандра Олексій Антонович.
  Завідувач навчальної частини кафедри: к. мед. н., доц. Кащенко Ольга Анатоліївна.
 12. Кафедра загальної гігієни (вул. Пішонівська, 1, 2-й поверх).
  Назва дисципліни — «Основи екології».
  Завідувач кафедри: д. мед. н., проф. Надворний Микола Миколайович.
  Завідувач навчальної частини кафедри: к. мед. н., доц. Ковальчук Ліна Йосипівна.

4. УНІВЕРСИТЕТСЬКА БІБЛІОТЕКА

Бібліотечний фонд університету (понад 805 тис. прим. документів) представлений виданнями універсальної тематики.

Систему обслуговування бібліотеки складають:

 • студентський абонемент (вул. Мечникова, 2);
 • комп'ютерний зал для студентів, який надає доступ до електронних видань видавництва університету, матеріалів кафедр ОНМедУ, доступ до Інтернет (Мечникова, 2);
 • читальний зал і відділ суспільно-політичної літератури;
 • абонемент наукової літератури, який пропонує читачам наукову та навчальну літературу з фонду бібліотеки по медицині та суміжних наук (Валіховський пров., 3);
 • читальний зал професорсько-викладацького складу (Валіховський пров., 3);
 • абонемент художньої літератури (вул. Воробйова, 11, гурт. № 3).

Бібліотека працює понеділок-п'ятниця з 10:00 до 17:00; вівторок — з 13:00 до 17:00; читальний і комп'ютерний зали: понеділок — п'ятниця з 13:00 до 20:00; субота, неділя - вихідні дні.

Читальний і комп'ютерний зали: понеділок - п'ятниця з 13:00 до 20:00; субота, неділя - вихідні дні. Запис студентів усіх факультетів до бібліотеки проводиться на абонементі навчальної літератури за адресою: вул. Мечникова, 2. Зав. відділом: Брюханова Марина Халітівна тел. 718-54-75. Для запису у бібліотеку необхідно мати: паспорт, 1 фо-токартку 3 x 4 см, штрих-код.

Студент — читач бібліотеки — зобов'язаний:

 • дбайливо ставитися до книг, отриманих у бібліотеці, дбати про їх збереження;
 • не псувати книги (заборонено підкреслювати, загинати та виривати сторінки);
 • здавати літературу точно в указаний термін;
 • загублені або зіпсовані книги заміняти такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними.

Навчальна література видається на період вивчення дисципліни, пі-сля якого книги повертаються до бібліотеки у дводенний термін. При порушенні цієї вимоги студент позбавляється права користування бібліотекою.

Студенти, які не одержали підручників на абонементі, мають можливість користуватися ними в читальному залі електронній бібліотеці університету, в якому надано доступ: до ресурсів мережі Internet; електронного каталогу бібліотеки; електронних підручників і навчально-методичних матеріалів кафедр університету. Wi-Fi зона дозволяє студе-нтам одержувати необхідну інформацію з всесвітньої мережі безпосередньо, використовуючи власний комп'ютер.

Бібліотека дозволяє отримати як друковані видання книг, так і їх копії в електронному вигляді (картинки, pdf-файли і т.д.). Для того, щоб їх отримати, потрібно піднятися в читальний зал (2 поверх), і мати при собі: студентський квиток (при його відсутності, довідку з деканату); носій пам'яті (флешка, CD/DVD).

Також можливо подивитися книги, які є в бібліотеці, і матеріали кафедр (їх можна скачати) на сайті http://info.odmu.edu.ua. Для входу на сайт потрібно ввести логін і пароль, які Ви можете отримати в читальному залі, маючи при собі студентський квиток. Матеріали, розміщені в електронній бібліотеці, допускається використовувати, копіювати, цитувати виключно в некомерційних цілях з дотриманням відповідних положень чинного авторського законодавства. Отримати електронні видання книг можна тільки особисто, на Ваш носій інформації. Консультанти по роботі з електронними ресурсами — Оніщенко Наталія Миколаївна, Кузьмічов Петро Олегович; тел.: 718-54-75.

Блог бібліотеки ОНМедУ, в якому Ви знайдете багато корисної ін-формації: http://odmu-bib.blogspot.com або через сайт університету.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ, ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ В УНІВЕРСИТЕТІ

Права та обов'язки студентів визначаються діючими законодавством України, Постановами Кабінету Міністрів України, Статутом університету. Правила внутрішнього розпорядку регулюють поведінку всіх осіб, які навчаються в університеті, і є обов'язковими для виконання у навчальний і позанавчальний час на території університету, в навчаль-них корпусах і лікувально-профілактичних закладах, студентських гуртожитках, їдальнях, спортивних залах, під час проведення масових заходів в університеті, на факультетах, в академічних групах.

Студенти мають право на:

 • навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня;
 • користування навчальною, методичною, науковою, культурною, спортивною, оздоровчою базами, бібліотеками, інформаційними фондами;
 • отримування на кафедрах методичного забезпечення навчального процесу та інформацію щодо оцінок рівня засвоєння навчального матеріалу;
 • участь у навчальних олімпіадах, науково-дослідній роботі, наукових форумах, виставках, публікації наукових повідомлень та інших ви-дах наукової діяльності;
 • особисту або через своїх представників участь у студентському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту;
 • отримання стипендій в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також стипендій, призначених юридичними та фізични-ми особами, які направили їх на навчання відповідно до законодавства;
 • забезпечення гуртожитком у межах наявних місць;
 • академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого закладу освіти у порядку, встановленому згідно з положенням, яке затверджує МОН України.

Студенти зобов'язані:

 • дотримуватися законів України, статуту та правил внутрішнього розпорядку університету;
 • отримати в деканаті факультету студентський квіток, індивідуальний навчальний план, залікову книжку студента, за які він несе пер-сональну відповідальність; відновлення цих документів при втраті супроводжується доганою із занесенням в особову справу;
 • в процесі навчання глибоко оволодівати знаннями, вміннями і навичками, професійною майстерністю, систематично підвищувати зага-льнокультурний рівень;
 • виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графі-ком навчального процесу;
 • відвідувати усі види навчальних занять;
 • у разі пропуску занять повідомити декана або його заступника, вказавши причини пропуску занять у дводенний термін;
 • своєчасно проходити перевірку стану здоров'я, флюорографічне обстеження, щеплення;
 • дбайливо ставитись до майна університету, не допускати необ-ережного або умисного його пошкодження або знищення; відшкодову-вати заподіяні такими діями збитки в порядку та в розмірах, передбаче-них чинним законодавством;
 • підтримувати чистоту і порядок в аудиторіях, лабораторіях, на-вчальних корпусах, на території університету і студентському гуртожитку;
 • одягатись відповідно звання студента медичного університету;
 • при спілкуванні з викладачами, працівниками, товаришами та іншими особами, які навчаються в університеті, бути ввічливими, привітними, доброзичливими;
 • достойною поведінкою підтримувати високий статус студента на території університету та за її межами, дорожити честю університету та підтримувати його авторитет.

За відмінну успішність, активну участь у науково-дослідної роботі, громадському житті університету для студентів запроваджуються моральне та (або) матеріальне заохочення (подяка, іменні стипендії тощо).

Особам, які навчаються в університеті, забороняється:

 • пропускати без поважних причин навчальні заняття, обов'язкові, виховні, організаційні та інші заходи;
 • запізнюватися на заняття;
 • під час навчального процесу користуватися мобільним зв'язком (наказ МОН України від 24.05.07 р. № 420);
 • палити та вживати алкогольні напої в навчальних приміщеннях, гуртожитках та на території університету;
 • вживати нецензурну лексику, порушувати громадський порядок університету.

За порушення навчальної дисципліни, пропуски занять без поваж-ної причини, невиконання навчального плану, порушення правил внутрішнього розпорядку та розпорядку проживання в гуртожитку до студентів можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення, як: за-уваження, догана, позбавлення стипендії, виселення з гуртожитку, ви-ключення з навчального закладу.

6. СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТІВ

Студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок дер-жавного бюджету, можуть призначатися академічні або (і) соціальні стипендії згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882 (зі змінами) «Питання стипендіального забезпечення», а також Положення про стипендіальне і матеріальне забезпечення осіб, які навчаються в ОНМедУ (наказ від 31.05.2013 р. № 239-о).

Академічними стипендіями є:

 1. ординарні (звичайні) академічні стипендії;
 2. іменні або персональні стипендії навчального закладу;
 3. стипендії загальнодержавного рівня: Президента України, Верхов-ної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, які призначаються за результатами навчання, активною участю у нау-ковій роботи, громадському житті тощо, розміри та порядок при-значення яких визначаються окремими нормативними актами.

Академічна ординарна стипендія призначається студентам, які за результатами семестрового контролю своєчасно мають середній бал успішності 4.00-4.99 за п'ятибальною шкалою оцінювання, а також сту-дентам першого року навчання до першого семестрового контролю. Студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 5.00 за п’ятибальною шкалою оцінювання, розмір орди-нарної академічної стипендії збільшується. Перелік навчальних дисци-плін і форм підсумкового семестрового контролю для призначення сти-пендій визначається робочими навчальними планами за напрямами і спеціальностями.

Студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, незалежно від результатів семестрового контролю, призначається соціальна стипендія у розмірі, що встановлена Кабінетом Міністрів України; у разі їх відмінного навчання додатково до соціальної призначається 60 грн. Крім того, студенти даної категорії, які не перебувають під піклуванням (після 18 років), при зачисленні до університету зара-ховується на повне державне і забезпечуються: щорічною грошовою допомогою, без-коштовним проживанням у гуртожитку, щомісячною грошовою компенсацією на хар-чування, щорічною допомогою для придбання навчальної літератури, щорічною допо-могою для придбання одягу, взуття і м'якого інвентарю, а також мають право на грошо-ву допомогу при працевлаштуванні. Студенти з числа дітей-сиріт, що перебувають під піклуванням (до 18 років), забезпечуються тільки щорічною матеріальною допомогою, безкоштовними обідами і гуртожитком.

Студентам, які потребують соціального захисту (пільгові категорії) і втратили пра-во на академічну ординарну стипендію, призначається соціальна стипендія (% мініма-льної ординарної академічної стипендії):

 1. з малозабезпечених сімей – 109 %. Підтверджуючими документами цій категорії є: дові-дка про склад сім’ї, діюча довідка про отримання відповідної державної допомоги згідно законодавства;
 2. студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи – 109%. Підтверджуючими документами цій категорії є: діюче посвідчення дитина-інвалід або інвалід І-ІІІ групи;
 3. з числа осіб, яким згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – 50 %. Підтверджуючими доку-ментами цій категорії є: посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, довідка встановленого зразка для дитячої, 1-4-ї категорій;
 4. шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи – в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб за рахунок коштів державного бюджету, та мають право на гуртожиток. Підтверджуючими документами є: довідка з шахти за підписом директора і начальника відділу кадрів з зазначенням ідентифікацій-ного коду шахті, витяг з трудової книжки, свідоцтво про народження;
 5. студентам, які мають сім’ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мати (батько) навчається за денною формою навчання – 100 %. Підтверджуючими документами цій категорії є: свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про одруження.

Стипендіатам, які мають дітей віком до 3-х років і продовжують навчання за денною формою, також виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством.

Студентам з малозабезпечених сімей, а також тим, що є дітьми-інвалідами та інва-лідами I-III групи у випадку, коли вони одночасно мають право на академічну і соціаль-ну стипендію, додатково виплачується соціальна стипендія у розмірі 9 % мінімальної ординарної академічної стипендії.

7. ОСОБЛИВОСТІ ВІДРАХУВАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 1-ГО КУРСУ

Загальний порядок відрахування, переведення, поновлення студентів зазначений у «Положенні про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого МОНмолодьспорту України від 15.07.1996 р. № 245. Згідно цього наказу студент може бути відрахований з вищого закладу освіти:

 • за власним бажанням;
 • за станом здоров'я на підставі висновку лікувально-консультативної комісії;
 • за академічну неуспішність;
 • за порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку університету, умов договору про навчання;
 • у зв'язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти.

Згідно цього наказу переведення студентів 1-го курсу до іншого ву-зу, а також поновлення студентів на 1-й курс вищих закладів освіти забороняється.

Згідно наказу МОНмолодьспорту України від 06.06.1996 р. № 191 «Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти» студенти 1-го курсу вищих закладів освіти також не користуються правом на повторне навчання.

Студентам, які вибули з першого курсу вищого закладу освіти і не складали екзамени і заліки, видається академічна довідка з записом, що студент заліків та екзаменів не складав.

FOR FOREIGN CITIZENS
To attention of foreign citizens!.
Important Information.
Fee and representatives information.
Rector.
International faculty.
University clinic.
University Dental Clinic.
Electronic library.
Educational-innovative Centre for the Physicians Practical Training.
Соntact us.

Загальна Інформація
Історія створення.
Ректор.
Адміністрація університету.
Контактна інформація.
Закон України "Про вищу освіту".
Статут.
Сертифікати якості ISO 9001:2008.
Колективний договір.
Стратегічна концепція інформаційної модернізації університету на 2016-2018 р.р..
Концепція стратегічного розвитку ОНМедУ.
Кошторис на 2017 рік.
Штатний розпис ОНМедУ на 2016 рік.
Графік особистого прийому громадян посадовими особами ОНМедУ.
Правила внутрішнього трудового розпорядку ОНМедУ.
Звіт про виконання умов Контракту ректора.
Перелік вакантних посад, які обираються за конкурсом.
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад .
Стандарти вищої освіти ОНМедУ.
Довідка про державну реєстрацію ОНМедУ.
Функціональні обов’язки керівних працівників університету.

Діяльність структурних підрозділів
Плани роботи рад, деканатів, громадських організацій на 2016/2017 навч. рік.
Доступ до публічної інформації.
Річний план державних закупівель на 2017р..
Інформація про використання бюджетних коштів за 2016 рік.
Антикорупційна програма.
Положення про центр інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти.
Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Одеському національному медичному університеті.
Положення про науковий відділ.
Положення про юридичну службу.
Висновки про результати акредитаційної експертизи основної діяльності з підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030103 "Практична психологія" напряму 0301 "Соціальна-політичні науки".
Музеї університету.
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення.
Робочі програми.

Навчальна робота
Політика ОНМедУ у сфері якості.
Положення про організацію освітнього процесу.
Положення про організацію гуманітарної освіти та виховної роботи.
Перелік спеціальностей.
Ліцензія та Акредитація.
Перелік показників, які використовуються для визначення рейтингу ВНЗ.
Накази, листи, доручення МОЗ України в галузі освіти і науки.
Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.
Навчальні плани за 2015-2017 н.р..
Положення про атестацію.
Комплекс заходів з організації навчального процесу у 2016/2017 навчальному році.
Тимчасове положення по рейтинг студентів.
Тимчасове положення про призначення та виплати стипендій.

Лікувально-профілактична робота
Перелік клінічних баз.
Університетська клініка.
Університетська клініка - навчальна база.
Прейскуранти на платні медичні послуги Університетської клініки.

Наукова робота
Спеціалізовані вчені ради.
Положення про Вчену Раду ОНМедУ.
Положення про службу вченого секретаря.
Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених.
Корисна інформація для аспірантів
та наукових співробітників.

Перелік індексцитованих журналів зарубіжжя.
Перелік індексцитованих журналів України .
Наукавцям про імпакт-фактор та індекс Хірша.
Індекс Хірша науковців університету.
Науковий парк.
Рішення вченої ради.
Положення про Комісію по запобіганню антиплагіату.
Майбутні науковці.

Міжнародні відносини
Участь у сумісних із зарубіжними країнами наукових та науково- практичних проектах.
Зустріч у європейському парламенті та подальші міркування, щодо ролі лікарських товариств у розбудові європейської медицини в одній окремо взятій країні.
Міжнародна співпраця: ОНМЕДУ та GIZ розвивають інтерактивні методики освіти.

Факультети університету
Медичні факультети.
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Факультет післядипломної освіти.
Положення про кафедри та факультети.
Міжнародний факультет.

Відкриті лекції В.М. Запорожана
«Ноосферне мислення В.І.Вернадського».
«Еволюція моральності».
«Відкрите серце».
«Наукові відкриття: критерії добра і зла».
«Цінності людського життя».
«Роль врача в современном обществе».
«Доклад на заседании Ученого совета университета 01.09.2014 г.».
Достижения биомедицины: современные вызовы и биобезопасность.
Achievements of biomedicine: current challenges and biosafety.
Цінності людського життя.
Ендоскопічна хірургія: сучасні можливості та перспективи розвитку.
"Патент продано!" В.М. Запорожан.
Децентралізація в медицині: засіб чи панацея?.
Книга "Етюди про моральність. Нооетичний аспект".

Бібліотека університету
Положення про бібліотеку ОНМедУ.
Правила користування бібліотекою.
Про бібліотеку.
Електронний каталог.
Блог бібліотеки .
Інституціональний репозиторій ОНМедУ.
Книгозабезпеченність.
Контактна інформація.

Видавнича діяльність
Газета 'Пульс'.
Его величество Пациент.
Наукові журнали з правилами для авторів.
Як замовити, купити та оплатити медичну літературу.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету англійською та французською мовами.
Перелік книг, виданих видавничо-поліграфічним комплексом університету українською та російською мовами.
До відома завідувачів кафедр.
Наукові журнали.

Студентам
Пам’ятка першокурсникам.
Морально-етичний кодекс.
Електронна бібліотека — студентам.
Розміщення кафедр університету.
Наші таланти.
Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря.
Органи студентського самоврядування ОНМедУ.
Перелік навчальних дисциплін.
Розклад занять.
Результати КРОК 2.
Правила прийому на військову підготовку за програмою офіцера запасу медичної служби.
План роботи Студентської Ради Одеського національного медичного університету на 2016/17 навчальний рік.
Положення самоврядування ОНМедУ.
Тези наукової студентської конференції 2017.
Програма студентської наукової конференції.
Оцінювання фізичної підготовленості студентів.
Графік видачі книг в бібліотеці студентам 1 - 2курсів.

Допомога абiтурiєнтам
Адреса і контактні телефони приймальної комісії.
Правила прийому в 2017 році.
Інформаційні таблиці-2017.
Обсяги держзамовлення.
Положення про Приймальну комісію у 2017 році.
Програми вступних випробувань.
Вартість навчання в 2017 році.
Розклад вступних іспитів.
Ліцензія.
Рішення Приймальної комісії.
Підготовчі курси.
Відеоматеріали про університет.
Положення про порядок видачі іноземним громадянам та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в ОНМедУ та їх реєстраціі.
Положення про організацію набору на навчання (стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в ОНМедУ в 2017 році.
До уваги абітурієнтів!.
До уваги абітурієнтів та батьків!.