Застосування внутрішньовенного імуноглобуліну G в комплексному лікуванні хворих на хіміорезистентний туберкульоз асоційований з ВІЛ-інфекцією: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Show simple item record

dc.contributor.author Капрош, А. В. uk
dc.contributor.author Kaprosh, A. V. en
dc.date.accessioned 2021-11-30T09:43:36Z
dc.date.available 2021-11-30T09:43:36Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Капрош А. В. Застосування внутрішньовенного імуноглобуліну G в комплексному лікуванні хворих на хіміорезистентний туберкульоз асоційований з ВІЛ-інфекцієюю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. Київ, 2021. 20 с. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. Київ, 2021. 20 с. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/10452
dc.description.abstract Дисертація присвячена підвищенню ефективності лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз, асоційований з ВІЛ-інфекцією у стані глибокої імуносупресії при рівні СD4+ лімфоцитів від 200 до 50 кл/мкл та нижче 50 кл/мкл, шляхом застосування внутрішньовенного Ig G. В роботі доповнено дані про характер відповіді хворих на ХРТБ/ВІЛ з рівнем СD4+ лімфоцитів від 200 до 50 кл/мкл та нижче 50 кл/мкл, на стандартну схему застосування АМБТ та АРВТ, які свідчать про двофазний характер динаміки клінічних, гематологічних, біохімічних та імунологічних показників: наступає погіршення перелічених ознак протягом 4-5-ти міс (а імунологічних показників до 8-ми міс), внаслідок цього своєчасне призначення АРВТ здійснюється набагато пізніше бажаних термінів, знижується прихильність до лікування, та/або формуються ускладнення перебігу ХРТБ. Доведено, що при застосуванні внутрішньовенного Ig G, у поєднанні з етіотропною терапією АМБТ та АРВТ, у хворих на ХРТБ/ВІЛ на тлі глибокої імуносупресії має місце стабільно прогресивний позитивний характер змін усіх досліджених показників, що призводить до зменшення проявів інтоксикації, дає змогу в більш ранні терміни призначати АРВТ та попереджувати перерви і невдачі у лікуванні, ускладнення у вигляді розвитку системного запалення, підвищеного ризику поліорганної недостатності, поліпшувати прогноз на виживання. Розроблено рекомендації щодо застосування внутрішньовенного Ig G в комплексній терапії хворих на ХРТБ/ВІЛ у стані глибокої імуносупресії. uk_UA
dc.description.abstract The dissertation is devoted to increasing the effectiveness of treatment of patients with the HIV-associated chemoresistant tuberculosis in the state of deep immunosuppression at the level of CD4 + lymphocytes from 200 to 50 cells/μl and below 50 cells/μl, using the intravenous Ig G. The dissertation supplements the data on the response nature in patients with the HRTB/HIV with the level of CD4+ lymphocytes from 200 to 50 cells/μl and below 50 cells/μl, to the standard scheme of AMBT and ARVT, indicating the twophase dynamics nature of clinical, hematological, biochemical and immunological indicators: there is a deterioration of these symptoms within 4-5 months (immunological parameters up to 8 months), as a result, timely prescription of the ARVT is carried out much later than required, reducing the compliance to treatment, and/or forming complications in the HRTB course. It is proved that when using the intravenous Ig G, in combination with etiotropic therapy of AMBT and ARVT, in patients with the HRTB/HIV on the background of deep immunosuppression there is a stable progressive positive nature of changes in all studied indicators, leading to the intoxication manifestations, allowing to provide the early prescription of the ARVT and to prevent breaks and failures in treatment, complications in form of systemic inflammation development, increased risk of multiple organ failure, to improve the survival prognosis. Recommendations for the use of the intravenous Ig G in the complex therapy of patients with the HRTB/HIV in a state of deep immunosuppression have been developed. en
dc.language.iso uk en
dc.subject ХРТБ uk_UA
dc.subject ВІЛ uk_UA
dc.subject імуносупресія uk_UA
dc.subject імуноглобулін G uk_UA
dc.subject імунотерапія uk_UA
dc.subject поліорганна недостатність uk_UA
dc.subject HRTB en
dc.subject HIV en
dc.subject immunosuppression en
dc.subject immunoglobulin G en
dc.subject immunotherapy en
dc.subject multiple organ failure en
dc.title Застосування внутрішньовенного імуноглобуліну G в комплексному лікуванні хворих на хіміорезистентний туберкульоз асоційований з ВІЛ-інфекцією: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук uk_UA
dc.title.alternative Use of intravenous immunoglobulin G in the complex treatment of patients with the HIV-associated chemoresistant tuberculosis en
dc.type Other en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account