Аналіз результатів комбінованого лікування цервікальної інтраепітеліальної неоплазії в жінок репродуктивного віку

Show simple item record

dc.contributor.author Рожковська, Н. М. uk
dc.contributor.author Гладчук, І. З. uk
dc.contributor.author Каштальян, Н. М. uk
dc.contributor.author Rozhkovska, N. M. en
dc.contributor.author Gladchuk, I. Z. en
dc.contributor.author Kashtalian, N. M. en
dc.contributor.author Рожковская, Н. М. ru
dc.contributor.author Гладчук, И. З. ru
dc.contributor.author Каштальян, Н. М. ru
dc.date.accessioned 2022-01-18T13:10:34Z
dc.date.available 2022-01-18T13:10:34Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Рожковська Н., Гладчук І., Каштальян Н. Аналіз результатів комбінованого лікування цервікальної інтраепітеліальної неоплазії в жінок репродуктивного віку // Репродуктивна ендокринологія. 2021. № 58. С., 83–88. https://doi.org/10.18370/2309-4117.2021.58.83-88 uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/10861
dc.description.abstract Мета дослідження: порівняльний аналіз результатів лікування цервікальної інтраепітеліальної неоплазії ЦІН І і ЦІН ІІ (негативної на білок p16ink4a), або LSIL за термінологією LAST, на тлі високоонкогенної ВПЛ-інфекції із застосуванням холодноплазмової абляції та імуномоделюючої терапії препаратом Алокін-альфа. Матеріали і методи. Було обстежено 60 жінок, які отримали лікування ЦІН І і ЦІН ІІ (негативної на білок p16ink4a) у багатопрофільному медичному центрі Одеського національного медичного університету. Усі жінки були репродуктивного віку, мали слабку дисплазію, ВПЛ-інфекцію високого онкогенного ризику (ВПЛ 16, 18, 31, 45) та гістологічне підтвердження ЦІН І і ЦІН ІІ (негативної на білок p16ink4a). Пацієнтки були розподілені на 2 групи: 1 (основну) групу склали 30 жінок, що отримали холодноплазмову абляцію дисплазії шийки матки в комбінації з імуномодулюючою терапією Алокіном-альфа (підшкірно 1 мг через день, 3 ін’єкції до хірургічного втручання і 3 ін’єкції після абляції), 2 (контрольну) групу склали 30 пацієнток, які отримали стандартне холодноплазмове аблятивне лікування без призначення імуномодуляторів. Усім жінкам проводилося цитоморфологічне дослідження епітелію шийки матки, ВПЛ-тестування методом RealTime ПЛР та кольпоскопія з обов’язковою прицільною біопсією на передопераційному етапі. Результати дослідження. Використання комбінованого холодноплазмового абляційного лікування LSIL у комплексі з призначенням цитокіноподібного олігопептиду алоферону Алокін-альфа дозволило значно скоротити тривалість виділень після абляції – до 5,44 ± 1,03 дня (95% ДІ: 4,96–6,05), терміни епітелізації – до 29,31 ± 1,12 дня (95% ДІ: 26,81–32,32), а також виключити випадки рецидиву гострокінцевих кондилом та кератозу шийки матки. Шанси елімінації ВПЛ через 6 міс (ВШ – 5,48; 95% ДІ: 1,56–29,03; р = 0,0075) і через 12 міс після лікування (ВШ – 15,48; 95% ДІ: 2,05–136,45; р = 0,0094) достовірно вищі при застосуванні комбінованого з імуномодуляцією методу терапії, на відміну від лише холодноплазмової абляції. Висновок. Комбіноване лікування ЦІН І і ЦІН ІІ (негативної на білок p16ink4a) на тлі високоонкогенної ВПЛ-інфекції в жінок репродуктивного віку з використанням холодноплазмової абляції та імунокорекції шляхом периопераційного введення Алокіну-альфа супроводжується кращими функціональними результатами в порівнянні з використанням лише холодноплазмової абляції: скорочення тривалості виділень, прискорення епітелізації, нормалізація кольпоскопічної та цитологічної картини, зменшення частоти рецидивів, достовірне збільшення частоти елімінації ВПЛ. uk_UA
dc.description.abstract Aim of the study. Comparative analysis of the results of cervical epithelial neoplasia (CIN) I and II levels (p16ink4a-negative) (LSIL in LAST terminology) treatment against the background of highly oncogenic HPV infection using cold plasma ablation and immunomodulatory therapy with Аllokin-alpha. Materials and methods. We examined 60 women who received treatment for CIN I and CIN II (p16ink 4A negative) at the Multidisciplinary Medical Center of Odessa National Medical University. All women were of reproductive age, had mild dysplasia, high-risk HPV infection (HPV 16, 18, 31, 45) and histological confirmation of CIN I and CIN II (p16ink 4A negative). The patients were divided into 2 groups: 1 (main) group consisted of 30 women who received cold plasma ablation of cervical dysplasia in combination with immunomodulatory therapy with Аllokin-alpha (1 mg subcutaneously every other day, 3 injections before surgery and 3 injections after ablation), Group 2 (control) consisted of 30 patients who received standard cold plasma ablative treatment without prescribing immunomodulators. All women underwent cytomorphological examination of the cervical epithelium, HPV testing by RealTime PCR and colposcopy with mandatory targeted biopsy at the preoperative stage. Results. The use of combined cold plasma ablative treatment of CIN I and CIN II (p16ink 4A negative) in combination with the administration of the immunomodulator Аllokin-alpha significantly reduced the duration of discharge after ablation to 5.44 ± 1.03 days (95% CI: 4.96–6.05), the timing of epithelialization is up to 29.31 ± 1.12 days (95% CI: 26.81–32.32), and to exclude cases of recurrence of genital warts and cervical keratosis. Chances of HPV elimination 6 months after treatment (OR – 5.48; 95% CI: 1.56–29.03; p = 0.0075) and 12 months after treatment (OR – 15.48; 95% CI : 2.05–136.45; p = 0.0094), significantly higher with the combined with immunomodulation method of treatment, in contrast to only cold plasma ablation. Conclusion. Combined, with the use of cold plasma ablation and immunomodulation by perioperative management of Аllokin-alpha, LSIL treatment against the background of highly oncogenic HPV infection in women of reproductive age is accompanied by better functional results, compared with the use of cold plasma ablation alone: reduction in the duration of discharge, acceleration of epithelialization, normalization of the colposcopic and cytologic picture, decrease in the frequency of relapses, a significant increase in the frequency of HPV elimination. en
dc.description.abstract Цель исследования. Сравнительный анализ результатов лечения цервикальной интраэпителиальной неоплазии ЦИН І и ЦИН ІІ (негативной на белок p16ink4), или LSIL по терминологии LAST, на фоне высокоонкогенной ВПЧ-инфекции с применением холодноплазмовой абляции и иммуномодулирующей терапии препаратом Аллокин-альфа. Материалы и методы. Было обследовано 60 женщин, получивших лечение ЦИН І и ЦИН ІІ (негативной на белок p16ink4) в многопрофильном медицинском центре Одесского национального медицинского университета. Все женщины были репродуктивного возраста, имели слабую дисплазию, ВПЧ-инфекцию высокого онкогенного риска (ВПЧ 16, 18, 31, 45) и гистологическое подтверждение ЦИН І и ЦИН ІІ (негативной на белок p16ink4a). Пациентки были разделены на 2 группы: 1 (основную) группу составили 30 женщин, получивших холодноплазмовую абляцию дисплазии шейки матки в сочетании с иммуномодулирующей терапией Аллокином-альфа (подкожно 1 мг через день, 3 инъекции до хирургического вмешательства и 3 инъекции после абляции), 2 (контрольную) группу составили 30 пациенток, получивших стандартное холодноплазмовое аблятивное лечение без назначения иммуномодуляторов. Всем женщинам проводилось цитоморфологическое исследование эпителия шейки матки, ВПЧ-тестирование методом RealTime ПЦР и кольпоскопия с обязательной прицельной биопсией на предоперационном этапе. Результаты исследования. Использование комбинированного холодноплазмового абляционного лечения LSIL в комплексе с назначением иммуномодулятора Аллокин-альфа позволило значительно сократить продолжительность выделений после абляции – до 5,44 ± 1,03 дня (95% ДИ: 4,96–6,05), сроки эпителизации – до 29,31 ± 1,12 дня (95% ДИ: 26,81–32,32), а также исключить случаи рецидива остроконечных кондилом и кератоза шейки матки. Шансы элиминации ВПЧ через 6 мес (ОШ – 5,48; 95% ДИ: 1,56–29,03; р = 0,0075) и через 12 мес после лечения (ОШ – 15,48; 95% ДИ: 2,05–136,45; р = 0,0094) достоверно выше при комбинированном с иммуномодуляцией методе терапии, в отличие от только холодноплазмовой абляции. Вывод. Комбинированное лечение женщин репродуктивного возраста с ЦИН І и ЦИН ІІ (негативной на белок p16ink4a) на фоне высокоонкогенной ВПЧ-инфекции с использованием холодноплазмовой абляции и имуномодуляции путем периоперационного введения Аллокина-альфа сопровождается лучшими функциональными результатами по сравнению с использованием только холодноплазмовой абляции: сокращение продолжительности выделений, ускорение эпителизации, нормализация кольпоскопической и цитологической картины, уменьшение частоты рецидивов, достоверное увеличение частоты элиминации ВПЧ. ru
dc.language.iso uk en
dc.subject дисплазія шийки матки uk_UA
dc.subject цервікальна інтраепітеліальна неоплазія uk_UA
dc.subject «холодна» плазма uk_UA
dc.subject аблятивне лікування uk_UA
dc.subject Алокін-альфа uk_UA
dc.subject cervical dysplasia en
dc.subject cervical intraepithelial neoplasia en
dc.subject ablative treatment en
dc.subject “cold” plasma en
dc.subject Allokin-alfa en
dc.subject дисплазия шейки матки ru
dc.subject цервикальная интраэпителиальная неоплазия ru
dc.subject аблятивное лечение ru
dc.subject «холодная» плазма ru
dc.subject Аллокин-альфа ru
dc.title Аналіз результатів комбінованого лікування цервікальної інтраепітеліальної неоплазії в жінок репродуктивного віку uk_UA
dc.title.alternative Analysis of the results of combined treatment of cervix precancerous pathology in reproductive aged women en
dc.title.alternative Анализ результатов комбинированного лечения цервикальной интраэпителиальной неоплазии у женщин репродуктивного возраста ru
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account