Хірургічне лікування в гострому періоді ускладнених субарахноїдальних крововиливів внаслідок розриву артеріальних аневризм передніх відділів артеріального кола великого мозку : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

Show simple item record

dc.contributor.author Сон, Анатолій Сергійович. uk
dc.contributor.author Son, A. S. en
dc.contributor.author Сон, А. С. ru
dc.date.accessioned 2017-09-12T10:40:56Z
dc.date.available 2017-09-12T10:40:56Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation Сон, Анатолій Сергійович. Хірургічне лікування в гострому періоді ускладнених субарахноїдальних крововиливів внаслідок розриву артеріальних аневризм передніх відділів артеріального кола великого мозку : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.05 / А. С. Сон ; АМН України, Ін-т нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова, Дніпропетр. держ. мед. акад. - К. : [б. и.], 2001. - 39 с. uk_UA
dc.identifier.uri http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/1129
dc.description.abstract Проведене дослідження ґрунтується на спостереженнях 250 хворих з ускладненим перебігом субарахноїдальних крововиливів (вазоспазм у 67,6% хворих, прорив крові в шлуночки – у 40,6%, внутрішньомозкові гематоми – у 30,4%, інтраопераційні розриви аневризм – у 24,4%, ішемія мозку – у 22,4%, гідроцефалія – у 20,1%, повторні розриви аневризм – у 8%, субдуральні гематоми – у 3,6%), оперованих мікрохірургічним методом в період одного місяця після розриву аневризм. Встановлено, що негативні наслідки залежать від стану хворих за Hunt-Hess, віку хворих, супутніх захворювань, локалізації і розміру аневризм, терміну операції, повторних і інтраопераційних розривів аневризм, утворення гематом, ступені прориву крові в шлуночки, гідроцефалії, ішемії мозку; регрес патофізіологічних механізмів, що ускладнюють перебіг захворювання, йде в більш високому темпі в рано оперованих хворих. Розроблена комплексна система лікувально-діагностичних заходів і методів дозволила поліпшити результати лікування: видужання настало в 137 (54,8%) хворих, помірна інвалідизація - у 62 (24,8%), груба інвалідизація - у 14 (5,6%), вегетативний стан - у 1 (0,4%), смерть - у 36 (14,4%). uk_UA
dc.description.abstract The research is based on occurs 250 patients with the complications of subarachnoidal haemorrhages (vasospasm in 67,6 % of the patients, break of a blood in ventricles - in 40,6 %, intracerebral haematomas - in 30,4 %, intraoperative ruptures of aneurysms - in 24,4 %, ischemia of a brain - in 22,4 %, acute hydrocephalus - in 20,1 %, reruptures of aneurysms - in 8 %, subdural haematomas - in 3,6 %), operate by a microsurgical method during one month after a rupture of aneurysms. Fixed, that the negative outcomes depend on a condition of the patients on Hunt-Hess, age of the patients, concomitant diseases, localisation and sizes of aneurysms, timing of surgery, repeated and intraoperative ruptures of aneurysms, formation of haematomas, degree of break of a blood in ventricles, hydrocephalus, ischemia of a brain; the regress of pathophysiological mechanisms complicating flow of disease, goes in higher rate at the early operate patients. en
dc.description.abstract Проведенное исследование посвящено решению проблемы лечения больных в остром периоде разрыва артериальных аневризм передних отделов артериального круга большого мозга при осложненном течении субарахноидального кровоизлияния. Работа основана на наблюдениях 250 больных с осложненным течением субарахноидальных кровоизлияний, оперированных микрохирургическим методом в период одного месяца после разрыва аневризм. Для достижения поставленной цели использован метод клинического исследования с современными методами диагностики (церебральная ангиография, транскраниальная допплерография, компьютерная томография, электроэнцефалография) и методик оценки результатов хирургического лечения. ru
dc.subject розрив артеріальних аневризм uk_UA
dc.subject передні відділи артеріального кола великого мозку uk_UA
dc.subject гострий період uk_UA
dc.subject субарахноїдальний крововилив uk_UA
dc.subject ускладнення uk_UA
dc.subject хірургічне лікування uk_UA
dc.subject a rupture of arterial aneurysms en
dc.subject anterior circulation en
dc.subject acute period en
dc.subject subarachnoidal haemorrhage en
dc.subject complications en
dc.subject surgery en
dc.subject разрыв артериальных аневризм ru
dc.subject передние отделы артериального круга большого мозга ru
dc.subject острый период ru
dc.subject хирургическое лечение ru
dc.title Хірургічне лікування в гострому періоді ускладнених субарахноїдальних крововиливів внаслідок розриву артеріальних аневризм передніх відділів артеріального кола великого мозку : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук uk_UA
dc.title.alternative The Surgery in the acute period of the complicated subarachnoidal haemorrhages owing to the rupture of arterial aneurysms of anterior circulation en
dc.title.alternative Хирургическое лечение в остром периоде осложненных субарахноидальных кровоизлияний вследствие разрыва артериальных аневризм передних отделов артериального круга большого мозга ru


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account