Сугестивність у перформативних стратегіях на етапі об’єктивного обстеження

Show simple item record

dc.contributor.author Шаніна, О. С. uk
dc.contributor.author Сікорська, О. О. uk
dc.contributor.author Shanina, O. S. en
dc.contributor.author Sikorska, О. О. en
dc.date.accessioned 2022-05-17T09:12:35Z
dc.date.available 2022-05-17T09:12:35Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Шаніна О. С., Сікорська О. О. Сугестивність у перформативних стратегіях на етапі об’єктивного обстеження. Академічні студії. Сер. Гуманітарні науки. 2021. Вип. 4. С. 46-51. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/11358
dc.description.abstract Стаття присвячена проблемі функціонування медичного дискурсу. На матеріалі сучасного українського медичного дискурсу розглянуто семантико-прагматичні особливості перформативних висловлювань за допомогою комунікативних типів питальних речень як основного засобу реалізації лікарем перформативної стратегії на етапі об’єктивного обстеження, а також наведено аналіз висловлювань лікаря шляхом використання ним широкого спектра питальних речень у контексті відповідних мовленнєвих ситуацій у структурі медичного дискурсу. Встановлено прагматичні умови вживання перформативної стратегії на усіх етапах об’єктивного обстеження пацієнтів. Одним із чинників, що формують медичний дискурс, є сугестивність, оскільки інформація, що передається лікарем, впливає на пацієнта, його почуття і розум, змінює його внутрішній світ, регулює поведінку. Пацієнт сприймає таку інформацію як апріорну даність, бо вона надходить від авторитетної особи (лікаря). Метою нашої статті є проаналізувати, яким чином сугестивність медичного дискурсу реалізується у перформативних стратегіях через вербальні установки, сформульовані лікарем у вигляді «директив», виражених як команда, порада, рекомендація, інструкція, заборона, і невербальні (відкриті пози, жести, мімічні реакції, міжособистісна дистанція, погляд, уважне слухання відповідей пацієнта) у спілкуванні. Сугестивність у медичному дискурсі виявляється в єдності з раціонально-логічним спілкуванням. Під впливом стресу або захворювання сугестабельність пацієнта посилюється. Таким чином, навіювання максималізується, якщо воно відповідає потребам та інтересам адресата і якщо джерелом інформації виступає людина, що володіє високим авторитетом і користується безумовною довірою. uk_UA
dc.description.abstract The article is devoted to the problem of functioning of medical discourse. The semantic and pragmatic features of performative utterances with the help of communicative types of interrogative sentences as the main means of implementing a performative strategy by a doctor at the stage of objective examination are considered on the basis of modern Ukrainian medical discourse. situations in the structure of medical discourse. Pragmatic conditions for the use of performative strategy at all stages of objective examination of patients have been established. One of the factors that shape the medical discourse is suggestibility, because the information transmitted by the doctor affects the patient, his feelings and mind, changes his inner world, regulates behavior. The patient perceives such information as a priori, because it comes from an authoritative person (doctor). The aim of our article is to analyze how the suggestiveness of medical discourse is realized in performative strategies through verbal attitudes formulated by the doctor in the form of "directives" expressed as command, advice, recommendation, instruction, prohibition and nonverbal (open poses, gestures, facial expressions, interpersonal distance), look, attentive listening to the patient's answers) communication. Suggestiveness in medical discourse is manifested in unity with rational-logical communication. Under the influence of stress or disease, the patient's suggestibility increases. Thus, suggestion is maximized if it meets the needs and interests of the recipient and if the source of information is a person with high authority and enjoys unconditional trust. It is revealed that the variant of modification of the standard performative strategy at the stage of objective examination is constructions with the help of motivational definite-personal sentences with a compound main member, the auxiliary part of which is expressed by tokens in the form of the imperative mood member in the form of the future tense of the second person plural and singular, interrogative two-syllable sentences with a compound verb predicate in the present or future tense of the second person plural or singular, and interrogative two-syllable sentences with a predicate in the form of unreal modality conditional. en
dc.language.iso uk en
dc.subject дискурс uk_UA
dc.subject медичний дискурс uk_UA
dc.subject сугестивність uk_UA
dc.subject перформативи uk_UA
dc.subject імперативи uk_UA
dc.subject висловлювання uk_UA
dc.subject питальні речення uk_UA
dc.subject discourse en
dc.subject medical discourse en
dc.subject suggestiveness en
dc.subject performatives en
dc.subject imperatives en
dc.subject statements en
dc.subject interrogative sentences en
dc.title Сугестивність у перформативних стратегіях на етапі об’єктивного обстеження uk_UA
dc.title.alternative Suggestion in performative strategies at the stage of objective survey en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account