Стан проблеми інфекційних хвороб з фекально-оральним механізмом передачі на півдні України

Show simple item record

dc.contributor.author Козішкурт, О. В. uk
dc.contributor.author Голубятников, М. І. uk
dc.contributor.author Доан, С. І. uk
dc.contributor.author Іванько, О. М. uk
dc.contributor.author Талалаєв, К. О. uk
dc.contributor.author Савчук, А. І. uk
dc.contributor.author Гайдей, В. Р. uk
dc.contributor.author Kozishkurt, O. V. en
dc.contributor.author Holubiatnykov, M. I. en
dc.contributor.author Doan, S. I. en
dc.contributor.author Ivanko, O. M. en
dc.contributor.author Talalaev, K. O. en
dc.contributor.author Savchuk, A. I. en
dc.contributor.author Haydey, V. R. en
dc.date.accessioned 2022-07-27T09:29:55Z
dc.date.available 2022-07-27T09:29:55Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Стан проблеми інфекційних хвороб з фекально-оральним механізмом передачі на півдні України / О. В. Козішкурт, М. І. Голубятников, С. І. Доан та ін. // Український журнал військової медицини. 2022. Т. 3, № 2. С. 55–65. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/11460
dc.description.abstract Мета: встановити причини високого рівня захворюваності на інфекційні хвороби з фекальнооральним механізмом на півдні України. Методи дослідження: епідеміологічного аналізу, описово-аналітичний, вірусологічні, бактеріологічні, серологічні та статистичні. Результати досліджень. При порівняльному вивченні проявів епідемічного процесу групи інфекційних хвороб з фекально-оральним механізмом передачі установлено еволюційні зміни та високий рівень його інтенсивності, як в Україні, так і в регіоні Північно-західного Причорномор’я, до якого відносять Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Загалом на території України відбулось зменшення питомої ваги гострих кишкових інфекцій зі встановленим збудником у 1,2 рази, дизентерії –у 3 рази, збільшення – гострих кишкових інфекцій з невстановленим збудником та ротавірусної інфекції у 1,2 та у 1,8 разів відповідно. Відзначено вірогідно вищий (t=13,61; p <0,001) рівень захворюваності на ГКІ серед населення регіону (506,63±29,64) о/оооо у порівнянні із показниками у країні (268,03±11,39) о/оооо. Встановлено виражену тенденцію до спаду захворюваності на шигельоз, як у державі (з 4,31 о/оооо у 2010 р. до 1,97 о/оооо у 2018 р.), так і в регіоні (з 9,02 о/оооо у 2010 р. до 2,39 о/оооо у 2018 р.). У регіоні відзначено тенденцію до зросту захворюваності на сальмонельоз (з 17,60 о/оооо у 2010 р. до 20,28 о/оооо у 2018 р.), та стабільно низький рівень захворюваності на ієрсиніоз, як серед населення України (0,22±0,20) о/оооо, так і – регіону (0,31±0,04) о/оооо. Відбувався постійний зріст захворюваності на РВІ, як на території країни (з 14,71 о/оооо у 2010 р. до 31,30 о/оооо у 2018 р.), так і регіону (з 20,92 о/оооо у 2010 р. до 36,36 о/оооо у 2018 р.) з двома періодичними підйомами (у 2014 та 2017 рр.). В цей час в Одеській області відбулась зміна домінуючого генотипу ротавірусу (у 2013 р. (G4P[8] – (58,80±4,87) %, у 2014 р. циркулювали три генетичних варіанти: G2P[4] (32,0±4,59) %, G4P[8] (31,0±4,56) % і G1P[8] (30,1±4,52) %, у 2017 р. домінував G1P[8] (66,7±4,91) %. На вказаній території постійно відбувається зміна домінуючих геноваріантів ротавірусів: G1P[8], G3P[8] та G4P[8], що супроводжується циклічним (2-3 роки) підйомом захворюваності на РВІ серед дітей до 5 років (r=0,68; р<0,01), що пояснюється природним формуванням «сприйнятливого прошарку». Висновки. У період 2010-2018 рр. відзначено зростання інтенсивності ЕП ГКІ як в Україні, так і у регіоні Північно-західного Причорномор’я, де питома вага захворюваності склала майже 1/5 частину від загальнодержавної і була достовірно вищою (p<0,001). На прикладі Одеській області показано етіологічну структуру ГКІ зі встановленим збудником, у дітей виявлено «витіснення» патогенних бактерійних збудників умовно-патогенними та ротавірусами. Комплексний підхід у діагностиці, а також застосування сучасних ПЛР-методів дослідження підвищує ефективність етіологічної діагностики збудників ГКІ. На прикладі регіону показано, що при застосуванні і бактеріологічного методу, і мультиплексної ПЛР етіологію ГКІ розшифрували у (89,78±2,36) % випадків, у тому числі у (18,66±1,74) % зразків були виявлені 2-3 збудники. Протягом періоду проведення дозорного епідеміологічного нагляду за РВІ на території Одеської області у хворих на ГКІ дітей виявлено 15 різних G[P]-комбінацій ротавірусів, з них чотири основних: G1P[8], G3P[8], G4P[8] та G2P[4]. При домінуванні генотипу G1P[8] епідемічний процес РВІ характеризувався стабільним перебігом, тоді як збільшення питомої частки G4P[8] супроводжувалось вагомим підвищенням його інтенсивності. Для оптимізації епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами з фекально-оральним механізмом передачі вважаємо за потрібне введення на окремих територіях країни дозорного епідеміологічного нагляду з виділенням індикаторних популяцій (діти, особи похилого віку) та ділянок (територій), зі створенням оснащених референс-центрів. uk_UA
dc.description.abstract The purpose of the study is to establish the causes of high incidence of infectious diseases with fecal-oral mechanism in the south of Ukraine. Methods. Epidemiological analysis, descriptive-analytical, virological, bacteriological, serological and statistical. Results. In a comparative study of the manifestations of the epidemic process of infectious diseases with fecaloral transmission mechanism revealed evolutionary changes and a high level of its intensity, both in Ukraine and in the North-Western Black Sea region, which include Mykolaiv, Odessa and Kherson regions. In general, the share of acute intestinal infections with an established pathogen decreased by 1.2 times, dysentery by 3 times, acute intestinal infections with unidentified pathogen and rotavirus infection by 1.2 and 1.8 times, respectively. Significantly higher (t = 13.61; p <0.001) level of acute intestinal infections among the population of the region (506.63 ± 29.64) о/оооо compared to the general indicators in the country (268.03 ± 11.39) о/оооо. There is a pronounced downward trend in the incidence of shigellosis, as in the state (from 4.31 о/оооо in 2010 to 1.97 о/оооо in 2018), and in the region (from 9.02о/оооо in 2010 to 2.39 о/оооо in 2018). The region has a tendency to increase the incidence of salmonellosis (from 17.60 о/оооо in 2010 to 20.28 о/оооо in 2018), and a stable low level incidence of yersiniosis, both among the population of Ukraine (0.22 ± 0.20) о/оооо, and - the region (0.31 ± 0.04) о/оооо. There was a steady increase in the incidence of rotavirus infection, both in the country (from 14.71 о/оооо in 2010 to 31.30 о/оооо in 2018), and and region (from 20.92 о/оооо in 2010 to 36.36 о/оооо in 2018), with two periodic rises (in 2014 and 2017). At this time in the territory of Odessa region there was a change in the dominant genotype of rotavirus (in 2013 (G4P[8] - (58.80 ± 4.87) %, in 2014 there were three genetic variants: G2P [4] [32] 0 ± 4.59) %, G4P[8] (31.0 ± 4.56) % and G1P [8] (30.1 ± 4.52) %, in 2017 G1P[8] dominated [66, 7 ± 4.91) % On the territory of Odessa region there is a constant change of the dominant rotavirus genes: G1P[8], G3P[8] and G4P[8], which is accompanied by a cyclical (2-3 years) rise in the incidence of rotavirus infection among children under 5 years (r = 0.68; p <0.01), which is associated with the natural formation of the "susceptible layer". Conclusions. In the period 2010-2018 there was an increase in the intensity of acute intestinal infections epidemic process both in Ukraine and in the North-Western Black Sea region, where the proportion of morbidity was almost 1/5 of the national and was significantly higher (p <0,001). The etiological structure of acute intestinal infections with a deciphered pathogen is shown on the example of Odessa region, in children the "displacement" of pathogenic bacterial pathogens by opportunistic pathogens and rotaviruses is revealed. A comprehensive approach to diagnosis, as well as the use of modern PCR research methods increases the effectiveness of etiological diagnosis of acute intestinal infections pathogens. On the example of the region it is shown that when applying both bacteriological method and multiplex PCR the etiology of acute intestinal infections was deciphered in (89.78 ± 2.36) % of cases, including (18.66 ± 1.74) % of samples were detected 2-3 pathogens.. During the period of patrol epidemiological surveillance for rotavirus infection in the Odessa region in children with acute intestinal infections children found 15 different G [P] -combinations of rotaviruses, of which four main: G1P[8], G3P[8], G4P[8] and G2P[4]. With the dominance of the G1P[8] genotype the epidemic process of rotavirus infection was characterized by a stable course, while the increase in the proportion of G4P[8] was accompanied by a significant increase in its intensity. To optimize the epidemiological surveillance of infectious diseases with fecal-oral transmission mechanism, we consider it necessary to introduce patrol epidemiological surveillance in some areas of the country with the selection of indicator populations (children, the elderly) and areas (territories), with the creation of reference centers. en
dc.language.iso uk en
dc.subject гострі кишкові інфекції uk_UA
dc.subject інтенсивність uk_UA
dc.subject діагностика uk_UA
dc.subject дозорний епідеміологічний нагляд uk_UA
dc.subject acute intestinal infections en
dc.subject intensity en
dc.subject diagnosis en
dc.subject sentinel epidemiological surveillance en
dc.title Стан проблеми інфекційних хвороб з фекально-оральним механізмом передачі на півдні України uk_UA
dc.title.alternative State of the problem of infectious diseases with fecal-oral transmission mechanism in southern Ukraine en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account