Оцінка впливу лікувально-профілактичного комплексу, розробленого для дітейспортсменів, на «печінкові» маркери та показники ліпідного обміну у сироватці крові, стан мікробіоценозу кишечнику та витривалість щурів

Show simple item record

dc.contributor.author Осадча, А. О. uk
dc.contributor.author Макаренко, О. А. uk
dc.contributor.author Osadcha, A. O. en
dc.contributor.author Makarenko, O. A. en
dc.date.accessioned 2022-07-27T10:43:20Z
dc.date.available 2022-07-27T10:43:20Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Осадча А. О., Макаренко О. А. Оцінка впливу лікувально-профілактичного комплексу, розробленого для дітейспортсменів, на «печінкові» маркери та показники ліпідного обміну у сироватці крові, стан мікробіоценозу кишечнику та витривалість щурів // Вісник стоматології.2022. Т 44, № 2 (119). С. 2–8. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/11461
dc.description.abstract Даними наукової літератури останнього десятиліття доведено, що серед спортсменів здоровими є лише 15–28 % обстежених. Інтенсивні фізичні та психоемоційні навантаження призводять до розвитку синдрому перетренованості через зниження імунологічної реактивності та адаптаційних можливостей організму. Сприяє виникненню стресового імунодефіциту і порушене харчування спортсмена. Отже, існує необхідність розробки комплексних заходів у програмі профілактики загальносоматичної патології, в тому числі і стоматологічних захворювань, з урахуванням особливостей її патогенезу у дітей, що активно займаються спортом. Метою роботи була експериментальна оцінка впливу лікувально-профілактичного комплексу, розробленого для дітей-спортсменів, на «печінкові» маркери, показники ліпідного обміну у сироватці крові, стан мікробіоценозу кишечнику та витривалість щурів в умовах поєднання неправильного харчування та фізичного навантаження. Матеріали і методи. Експеримент проведено на 25 білих щурах, розподілених на 3 рівні групи: 1-а – інтактна; 2-а – неадекватне харчування; 3-тя – неадекватне харчування + лікувально-профілактичний комплекс per os (альбумін яєчний плюс, біотрит-С, бактобліс, пектин яблучний, вітаміно-мінеральний комплекс «Алфавіт»). Щурів всіх груп додатково піддавали фізичному навантаженню шляхом багаторазового пред’явлення плавального навантаження з вагою 10 % від маси тіла. Після закінчення експерименту у сироватці крові щурів визначали «печінкові» маркери, показники ліпідного обміну, вміст малонового діальдегіду; у гомогентатах слизової оболонки тонкої та товстої кишки визначали активність уреази та лізоциму, розраховували ступінь дисбіозу, оцінювали витривалість щурів. Результати дослідження. Проведене експериментальне дослідження дозволяє заключити, що неадекватне харчування на тлі фізичного навантаження призводить до руйнування гепатоцитів та порушення їх функції, сприяє зниженню антимікробного захисту у слизових оболонках тонкого та товстого відділів кишечника і розвитку дисбіозу, призводить до зниження рівня триглицеридів в сироватці крові, а також значно зменшує витривалість щурів при фізичному навантаженні. Показано, що використання запропонованого лікувальнопрофілактичного комплексу дозволяє запобігти вказаним негативним змінам. Висновок. Результати експериментальних досліджень свідчать про антиоксидантну, антидисбіотичну, певну гепатопротекторну ефективність лікувально-профілактичного комплексу та його здатність підвищувати адаптаційні можливості організму щурів в умовах експериментальної патології. uk_UA
dc.description.abstract The data of the scientific literature of the last decade proved that among athletes only 15–28 % of the examined are healthy. Intense physical and psycho-emotional stress leads to the development of overtraining syndrome due to a decrease in immunological reactivity and adaptive capacity of the organism. Contributes to the emergence of stress immunodeficiency and impaired nutrition of the athlete. Therefore, there is a need to develop comprehensive measures in the program for the prevention of general somatic pathology, including dental diseases, taking into account the peculiarities of its pathogenesis in children actively involved in sports. The aim of the work was to experimentally evaluate the effect of a therapeutic and prophylactic complex developed for child athletes on liver markers, lipid metabolism in blood serum, the state of intestinal microbiocenosis and endurance in rats under conditions of a combination of malnutrition and physical activity. Materials and methods. The experiment was performed on 25 white rats of herd breeding, divided into 3 levels of the group: 1 – intact; 2nd – inadequate nutrition; 3rd – inadequate nutrition + therapeutic and prophylactic complex per os (egg albumin plus, biotrit-C, bactoblis, apple pectin, vitamin-mineral complex “Alphavit”). Rats of all groups were additionally subjected to physical activity by repeated presentation of swimming load weighing 10 % of body weight. After the end of the experiment in the blood serum of rats, “liver” markers, indicators of lipid metabolism, and the content of malondialdehyde were determined; the activity of urease and lysozyme was determined in the homogenates of the mucous membrane of the small and large intestine, the degree of dysbiosis was calculated, and the endurance of rats was evaluated. Research results. The experimental study conducted allows us to conclude that inadequate nutrition against the background of physical activity leads to the destruction of hepatocytes and disruption of their function, contributes to a decrease in antimicrobial protection in the mucous membranes of the small and large intestines and the development of dysbiosis, leads to a decrease in the level of triglycerides in the blood serum, and also significantly, reduces the endurance of rats during exercise. It is shown that the use of the proposed treatment-andprophylactic complex makes it possible to prevent these negative changes. Conclusion. The results of experimental studies testify to the antioxidant, antidysbiotic, certain hepatoprotective efficacy of the treatment-and-prophylactic complex and its ability to increase the adaptive capabilities of the rat organism in conditions of experimental pathology. en
dc.language.iso uk en
dc.subject щури uk_UA
dc.subject неадекватне харчування uk_UA
dc.subject фізичні навантаження uk_UA
dc.subject лікувально-профілактичний комплекс uk_UA
dc.subject rats en
dc.subject inadequate nutrition en
dc.subject physical activity en
dc.subject treatment and prevention complex en
dc.title Оцінка впливу лікувально-профілактичного комплексу, розробленого для дітейспортсменів, на «печінкові» маркери та показники ліпідного обміну у сироватці крові, стан мікробіоценозу кишечнику та витривалість щурів uk_UA
dc.title.alternative Assessment of the effect of a treatment-andprophylactic complex developed for childathletes on “liver” markers and indicators of lipid metabolism in blood serum, the state of intestinal microbiocenosis and endurance of rats en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account