Порівняльна характеристика дефектів зубних рядів та обсягу імплантологічної допомоги у молодого населення України

Show simple item record

dc.contributor.author Семенов, Є. І. uk
dc.contributor.author Сенніков, О. М. uk
dc.contributor.author Сеннікова, Г. М. uk
dc.contributor.author Лабунець, В. А. uk
dc.contributor.author Лабунець, О. В. uk
dc.contributor.author Дієва, Т. В. uk
dc.contributor.author Шнайдер, С. А. uk
dc.contributor.author Semenov, Ye. I. en
dc.contributor.author Sennikov, O. M. en
dc.contributor.author Sennikova, G. M. en
dc.contributor.author Labunets, V. A. en
dc.contributor.author Labunets, O. V. en
dc.contributor.author Diieva, T. V. en
dc.contributor.author Shnaider, S. A. en
dc.date.accessioned 2022-07-27T11:02:52Z
dc.date.available 2022-07-27T11:02:52Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Порівняльна характеристика дефектів зубних рядів та обсягу імплантологічної допомоги у молодого населення України / Є. І. Семенов, О. М. Сенніков, Г. М. Сеннікова та ін. // Вісник стоматології.2022. Т 44, № 2 (119). С. 60–65. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/11462
dc.description.abstract В ході роботи було проведено порівняльний аналіз поширеності, топографії, структури дефектів зубних рядів молодого населення м. Одеси ті м. Івано-Франківска і на основі цих даних науково – обґрунтована потреба цієї групи населення в дентальних імплантатах в якості опор незнімних ортопедичних конструкцій. Також на осмотрі стоматологічних оглядів було вивчено забезпеченість в цьому виді допомоги. Матеріали та методи. Згідно з рекомендаціями ВООЗ були сформовані наступні вікові групи: 15–19, 20–24, 25–29 років. Кількість обстежених у кожній віковій групі складала 70 осіб. При обстеженні в обстежувані групи включались тільки соматичні особи які не мали протипоказань до проведення дентальної імплантації. Всього було обстежено 420 осіб в м. ІваноФранківську і м. Одесі вікової групи обстеження. Отримані результати перераховувались на 1000 чоловік населення. Результати та їх обговорення. При аналізі отриманих даних проглядаються наступні закономірності: більш велика кількість осіб у всіх вікових категоріях, які не мають дефектів зубних рядів, серед жителів м. Одеси. У жителів м. Івано-Франківська у всіх вікових групах було виявлено значно більшу загальну кількість дефектів, ніж серед жителів м. Одеси. Також звертає на себе тай факт, що серед жителів м. Одеси у віковій групі 15–19 років відсутні дистально-необмежені дефекти, в той же час, серед жителів м. ІваноФранківська цей показник склав 57,1 осіб. У жителів м. Одеси молодого віку не має дефектів протяжністю в 4 зуби, в той же час у жителів м. Івано-Франківська у віковій групі 25–29 років таких було 100 осіб на 1000 чоловік населення. З 210 обстежених осіб молодого віку мешканців м. Одеси ортопедичні конструкції з опорою на дентальні імплантати мали 9 осіб (їм було встановлено 16 імплантатів). Серед жителів м. Івано-Франківська з 210 обстежених ортопедичні конструкції з опорою на дентальні імплантати мали 7 осіб (їм було встановлено 12 імплантатів). На основі отриманих даних, потреба молодого населення м. Одеси в імплантатах становить 9,7 % від загальної потреби. Серед жителів м. Івано-Франківська – 4 % від потреби. На підставі проведених досліджень було зроблено наступні висновки: 1. Було виявлено значно більшу кількість дефектів у жителів м. Івано-Франківська у всіх вікових групах молодого населення порівняно з жителями м. Одеси. 2. Молоде населення м. Одеси з ціллю виготовлення незнімних ортопедичних конструкцій з опорою на дентальні імплантати має потребу в встановленні 2364 імплантатів на 1000 чоловік, а в м. Івано-Франківську – 4171, при цьому забезпеченість дентальними імплантатами серед жителів м. Одеси становить 9,7 % від потреби, а серед жителів м. Івано-Франківська – 4 %. uk_UA
dc.description.abstract In the course of the work, a comparative analysis of the prevalence, topography, and structure of dentition defects in the young population of Odessa and IvanoFrankivsk was carried out, and based on these data, the need of this population group for dental implants as supports for fixed orthopedic structures was scientifically justified. Also, during the examination of dental examinations, the availability of this type of care was studied. Materials and methods. According to WHO recommendations, the following age groups were formed: 15–19, 20–24, 25–29 years. The number of people surveyed in each age group was 70 people. During the examination, only somatic individuals who did not have contraindications to dental implantation were included in the examined groups. A total of 420 people were examined in Ivano-Frankivsk and Odessa in the age group of the survey. The results obtained were recalculated per 1000 people of the population. Results and their discussion. When analyzing the data obtained, the following patterns are observed: a larger number of people in all age categories who do not have dentition defects, among residents of Odessa. Residents of Ivano-Frankivsk in all age groups were found to have a significantly higher total number of defects than among residents of Odessa. It is also noteworthy that among the residents of Odessa in the age group of 15–19 years there are no distal-unlimited defects, at the same time, among the residents of Ivano-Frankivsk, this figure was 57.1 people. For residents of m. Odessa of young age has no defects with a length of 4 teeth, at the same time, residents of Ivano-Frankivsk in the age group of 25–29 years had 100 such people per 1000 people of the population. Of the 210 young residents of Odessa examined, 9 people had orthopedic structures supported by Dental Implants (16 implants were installed there). Among the residents of Ivano-Frankivsk, out of 210 examined, 7 people had orthopedic structures supported by dental implants (they had 12 implants installed). Based on the data obtained, the need of the young population of Odessa for implants is 9.7 % of the total need. Among the residents of IvanoFrankivsk – 4 % of the need. Based on the conducted research the following conclusions were drawn: 1. A significantly higher number of defects was found in residents of Ivano-Frankivsk in all age groups of the young population compared to residents of Odessa. 2. The young population of Odessa for the purpose of manufacturing fixed orthopedic structures based on Dental Implants needs to install 2364 implants per 1000 people, and in Ivano-Frankivsk – 4171, while the availability of dental implants among residents of Odessa is 9.7 % of the need, and among residents of Ivano-Frankivsk – 4 %. en
dc.language.iso uk en
dc.subject дентальні імплантати uk_UA
dc.subject дефекти зубних рядів uk_UA
dc.subject потреба та забезпеченість uk_UA
dc.subject dental implants en
dc.subject dentition defects en
dc.subject need and availability en
dc.title Порівняльна характеристика дефектів зубних рядів та обсягу імплантологічної допомоги у молодого населення України uk_UA
dc.title.alternative Comparative characteristics of dental defects and the volume of implantological care in the young population of Ukraine en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account