Характеристика вмісту магнію в продуктах харчування та рівнів його надходження в організм

Show simple item record

dc.contributor.author Бабієнко, В. В. uk
dc.contributor.author Мокієнко, А. В. uk
dc.contributor.author Горошков, О. В. uk
dc.contributor.author Коболєв, Є. В. uk
dc.contributor.author Шейх, А. Д. Х. uk
dc.contributor.author Суворова, А. С. uk
dc.contributor.author Mokiyenko, A. V. en
dc.contributor.author Goroshkov, O.V. en
dc.contributor.author Koboliev, E.V. en
dc.contributor.author Seikh, A.D.H. en
dc.contributor.author Suvorova, А.S. en
dc.date.accessioned 2023-01-27T09:39:43Z
dc.date.available 2023-01-27T09:39:43Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Характеристика вмісту магнію в продуктах харчування та рівнів його надходження в організм / В. В. Бабієнко, А. В. Мокієнко, О. В. Горошков та ін. // Актуальні проблеми транспортної медицини. 2022. № 3 (69). С. 27-38. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/12026
dc.description.abstract Вступ.Аналіз вітчизняної та закордонної наукової і довідкової літератури показав необхідність порівняння вмісту магнію в різних продуктах харчування за різними джерелами та розрахунку рівнів «нетто» магнію, який надходить в організм у «чистому» вигляді із врахуванням відсотка його абсорбції у кишечнику здорової людини і відсотка втрат магнію в процесі кулінарної обробки харчових продуктів. Мета роботи. Характеристика вмісту магнію в продуктах харчування та рівнів його надходження в організм. Матеріали і методи. Бібліометричні, аналітичні. Результати дослідження. Загалом проаналізовано на вміст магнію 58 груп харчових продуктів (823 найменування) за вітчизняними довідковими даними; 23 позиції за Комплексною базою даних про споживання харчових продуктів у Європі; 30 найменувань за даними Міністерства сільського господарства США та 9 за іншими джерелами США. Встановлено певну подібність даних щодо вмісту магнію для деяких харчових продуктів США та вітчизняних даних. Представлена характеристика втрат магнію у процесі кулінарної обробки харчових продуктів. Проведено розрахунок вмісту магнію у продуктах харчування місячного споживчого кошику працездатної особи у 2021 році та залишок його в деяких продуктах після кулінарної обробки, яка загалом зменшувала вміст магнію від 441 до 379 мг, тобто на 14 %. Це співпадає із довідковими даними (13 %). Розраховано «нетто» спожитого магнію із врахуванням 35 % його абсорбції у здорових осіб. Це складає 133 мг/добу, тобто 33 та 27 % від нормативних величин 400 на 500 мг для чоловіків та жінок відповідно. Обґрунтовано необхідність врахування зростаючого магнієвого дефіциту внаслідок стресових розладів у населення під час воєнного стану. uk_UA
dc.description.abstract Introduction. The analysis of domestic and foreign scientific and reference literature showed the need to compare the magnesium content in different food products from different sources and to calculate the “net” levels of magnesium, which enters the body in a “pure” form, taking into account the percentage of its absorption in the intestines of a healthy person and the percentage of magnesium losses in the process of culinary processing of food products. The goal of the work. Characterization of magnesium content in food products and levels of its entry into the body. Materials and methods. Bibliometric, analytical. Research results. In total, 58 groups of food products (823 names) were analyzed for magnesium content according to domestic reference data; 23 positions according to the Comprehensive database on food consumption in Europe; 30 names according to the US Department of Agriculture and 9 according to other US sources. Some similarities between magnesium data for some US foods and domestic data were found. The characteristics of magnesium losses in the process of culinary processing of food products are presented. The magnesium content in the food products of the monthly consumer basket of an able-bodied person in 2021 and its residue in some products after culinary processing, which generally reduced the magnesium content from 441 to 379 mg, i.e. by 14 %, were calculated. This is consistent with the reference data (13 %). The “net” of consumed magnesium is calculated, taking into account 35 % of its absorption in healthy individuals. This is 133 mg/day, i.e. 33 and 27 % of the 400 to 500 mg for men and women, respectively, with normative values. The need to take into account the growing magnesium deficiency due to stress disorders in the population as a result of martial law is substantiated. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject магній uk_UA
dc.subject продукти харчування uk_UA
dc.subject кулінарна обробка uk_UA
dc.subject абсорбція uk_UA
dc.subject «нетто» спожитого магнію uk_UA
dc.subject magnesium uk_UA
dc.subject food products uk_UA
dc.subject culinary processing uk_UA
dc.subject absorption uk_UA
dc.subject “net” of consumed magnesium uk_UA
dc.title Характеристика вмісту магнію в продуктах харчування та рівнів його надходження в організм uk_UA
dc.title.alternative Characteristics of magnesium content in food products and levels of its supply into the body en
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account