Вплив мінерального концентрату «Віта» на перекисне окиснення ліпідів крові у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки

Show simple item record

dc.contributor.author Кресюн, В. Й. ua
dc.contributor.author Трегуб, Т. В. ua
dc.contributor.author Пахомова, Е. О. ua
dc.contributor.author Протункевич, О. О. ua
dc.contributor.author Стречень, С. Б. ua
dc.contributor.author Відавська, Г. Г. ua
dc.contributor.author Kresyun, V. Y. en
dc.contributor.author Tregub, T. V. en
dc.contributor.author Pakhomova, E. O. en
dc.contributor.author Protunkevich, O. O. en
dc.contributor.author Strechen, S. B. en
dc.contributor.author Vidavska, G. G. en
dc.date.accessioned 2018-03-16T11:16:37Z
dc.date.available 2018-03-16T11:16:37Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Вплив мінерального концентрату «Віта» на перекисне окиснення ліпідів крові у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки / В.Й. Кресюн, Т.В. Трегуб, Е.О. Пахомова [та ін.] // Досягнення біології та медицини. — 2009. — № 2(14). — С. 49-52. uk_UA
dc.identifier.uri http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/2669
dc.description.abstract У плазмі й еритроцитах крові у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки на фоні зростання відновлювальних властивостей і збільшення вмісту відновлювальних еквівалентів спостерігають підвищення активності глутатіонредуктази і посилення перекисного окиснення ліпідів, про що свідчить збільшення вмісту малонового діальдегіду і дієнових кон’югатів ненасичених жирних кислот, спрямоване на підвищення окиснювальних властивостей у тканинах і рідинах організму при явищах метаболічного ацидозу. Активність супероксиддисмутази, що залежить від присутності в середовищі кисню, вміст якого при ацидозі знижений, не збільшується в плазмі крові та знижується в еритроцитах. Застосування мінерального концентрату «Віта», що має антиацидотичну й анаболічну дії, вірогідно зменшує вміст малонового діальдегіду і дієнових кон’югатів ненасичених жирних кислот у плазмі й еритроцитах крові у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки на фоні нормалізації окисно-відновних властивостей. uk_UA
dc.description.abstract In plasma and erythrocytes of blood at the patients of duodenal ulcer on a background of increase reduction properties and the increases of the contents reduction of equivalents observe increase of glutationereductase activity and amplification peroxidation lipids, to what the increase of the contents malonic dialdehyde and diene conjugates of the not sated fatty acids directed on increase of oxidation properties in fabrics and liquids organism at the phenomena metabolic acidosis testifies. The activity superoxyddismutase, dependent from presence at environment of oxygen, which contents at metabolic acidoses is reduced, is not increased in plasma of blood and is reduced in erythrocytes. Application of a mineral concentrate “Vita”, having аntiacidic and anabolic the action, authentically reduces the contents malonic dialdehyde and diene conjugates of the not sated fatty acids in plasma and erythrocytes of blood at the patients of duodenal ulcer on a background of normalization oxidation-reduction properties. en
dc.publisher ОДМУ uk_UA
dc.subject виразкова хвороба ДПК uk_UA
dc.subject дієнові кон’югати uk_UA
dc.subject малоновий діальдегід uk_UA
dc.subject глутатіонредуктаза uk_UA
dc.subject супероксиддисмутаза uk_UA
dc.subject duodenal ulcer en
dc.subject glutationereductase en
dc.subject malonic dialdehyde en
dc.subject diene conjugates en
dc.subject superoxyddismutase en
dc.title Вплив мінерального концентрату «Віта» на перекисне окиснення ліпідів крові у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки ua
dc.title.alternative Influence of a mineral concentrate “Vita” on peroxidation lipids of blood at patients of duodenal ulcer en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account