Наукові та навчально-методичні видання. Кафедра клінічної імунології, генетики та медичної біології

Наукові та навчально-методичні видання. Кафедра клінічної імунології, генетики та медичної біології

 

Recent Submissions

 • Бажора, Ю. И.; Шевеленкова, А. В.; Чеснокова, М. М.; Левицкая, Н. А.; Пашолок, С. П. (2013)
  Учебник предназначен для аудиторных практических занятий и самоподготовки слушателей подготовительных факультетов ВУЗов медицинского и биологического профилей, формирования навыков работы с учебными текстами. Материал ...
 • Бажора, Ю. И.; Пашолок, С. П.; Ерёмкина, Г. Г. (2006)
  Учебное пособие предназначено для аудиторных практических занятий и самоподготовки иностранных слушателей подготовительных факультетов ВУЗов медицинского и биологического профилей, формирования навыков работы с учебными ...
 • Бажора, Ю. И.; Bazhora, Yu. I. (1974)
  Последние годы ознаменовались фундаментальными исследованиями в области теоретической и практической иммунологии, которые открывают определенные перспективы для целенаправленного воздействия на иммунологические функции ...
 • Бажора, Ю. И.; Bazhora, Yu. I. (1987)
  Цель данной диссертационной работы – провести комплексное исследование неспецифических факторов защиты и иммунологических реакций местного и системного характера у больных хроническим тонзиллитом, подвергшихся криохирургическому ...
 • Бажора, Ю. И.; Бажора, Ю. І.; Bazhora, Yu. I. (2003)
  У книзі узагальнено останні досягнення нового напрямку генетики і фармакології, який виник недавно, – фармакогенетики. Стисло описано історію розвитку фармакогенетики, її зв'язок з еволюційною теорією та екологією. Дано ...
 • Кресюн, В. Й.; Соколовський, В. С.; Абрамов, В. В.; Апанасенко, Г. Л.; Бажора, Ю. І.; Вітенко, І. С.; Магльований, А. В.; Мінцер, О. П.; Напханюк, В. К.; Романчук, О. П.; Kresyun, V. Y.; Sokolovsky, V. S.; Abramov, V. V.; Apanasenko, G. L.; Bazhora, Yu. I.; Vitenko, I. S.; Maglovaniy, A. V.; Mintser, O. P.; Napkhanyuk, V. K.; Romanchuk, O. P.; Tchuyev, P. M. (1999)
  Збірник матеріалів науково-практичної конференції містить роботи провідних фахівців у галузі валеології, спортивної медицини, лікувальної фізкультури, фізичного виховання та практичної охорони здоров'я. Наведені результати ...
 • Запорожан, В. М.; Кресюн, В. Й.; Аряєв, М. Л.; Бажора, Ю. І.; Романова, Н. О.; Zaporozhan, V. M.; Kresyun, V. Y.; Aryayev, M. L.; Bazhora, Yu. I.; Romanova, N. O. (2008)
  Наведені результати науково-дослідної діяльності структурних підрозділів : дані про підготовку наукових кадрів, об'єкти промислової та інтелектуальної власності, видавничу діяльність, роботу спеціалізованих вчених рад та ...
 • Пішак, В. П.; Бажора, Ю. І.; Брагін, Ш. Б.; Pishak, V. P.; Bazhora, Yu. I.; Bragin, Sh. B. (2004)
  Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з медичної біології, затверджено МОЗ України (2000 р.). У підручнику міститься історична довідка про вклад вітчизняних учених у розвиток біологічної науки. Викладено ...
 • Пішак, В. П.; Бойчук, Т. М.; Бажора, Ю. І. (2003)
  У навчальному посібнику містяться основні відомості про епідеміологію, патогенез, клініку, профілактику паразитарних інвазій, їх розпізнавання, лабораторну діагностику і лікування. Для студентів вищих медичних закладів, ...
 • Бажора, Ю. І. (2012)
  Навчальний посібник призначений для практичних занять і самопідготовки іноземних слухачів підготовчих факультетів та студентів міжнародних факультетів вищих навчальних закладів медичного та біологічного профілів, формування ...
 • Запорожан, В. Н.; Шмакова, И. П.; Кенц, В. В.; Гончарук, С. Ф.; Касьяненко, А. В.; Запорожан, В. М.; Шмакова, І. П.; Кенц, В. В.; Гончарук С. Ф.; Касьяненко Г. В. (ОНМедУ, 2010)
  В руководстве представлены сведения о современных физических методах лечения, применяемых сегодня в медицинской практике. Описаны основные показания и противопоказания к назначению, приведены параметры лечебного воздействия, ...
 • Драннік, Г. М.; Прилуцький, О. С.; Бажора, Ю. І.; Кресюн, В. Й.; Годзієва, І. М.; Чоп’як, В. В.; Мазепа, М. А.; Казмирчук, В. Є.; Коваль, О. А. (2006)
  У підручнику викладено основні положення про структуру і функції імунної системи. Наведено сучасні дані про первинний і вторинний імунодефіцит, автоімунні й алергійні захворювання. Описано механізм дії імунотропних препаратів ...
 • Пішак, Василь Павлович; Бажора, Юрій Іванович; Брагін, Шаміль Борисович; Воробець, З. Д.; Дубінін, С. І.; Жегунов, Г. Ф.; Ковальчук, Л. Є.; Корольов, В. О.; Костильов, О. В.; Кулікова, Н. А.; Ніскун, Р. Н.; Романенко, О. В.; Слесаренко, О. Г.; Стеблюк, М. В.; Федченко, С. М. (Нова книга, 2017)
  Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з медичної біології, затвердженої МОЗ України (2000 р.). У підручнику міститься історична довідка про вклад вітчизняних учених у розвиток біологічної науки. Викладено ...
 • Бажора, Ю. И.; Тимченко, А. Д.; Чеснокова, М. М.; Бажора, Ю. І.; Тимченко, А. Д.; Чєснокова, М. М. (ОГМУ, 2001)
  В последние годы не было отдельных изданий, посвященных медицинской паразитологии, в которых освещались бы как биология отдельных паразитов, так и прикладные вопросы практической медицины. Настоящее издание иллюстрировано ...
 • Bazhora, Yu. I.; Goncharuk, S. F.; Kasyanenko, A. V.; Vachnenko, A. V. (2014)
  In the textbook the basic themes on clinical immunology are presented in accordance with the standard Program approved by Ministry of Health of Ukraine in 2013/ Considering a clinical orientation of the Program, problems ...
 • Бажора, Юрий Иванович; Гончарук, Сергей Федорович; Bazhora, Yu. I.; Goncharuk, S. F.; Бажора, Ю. І.; Гончарук, С. Ф. (2015)
  В третьем издании учебного пособия изложены все темы дисциплины "клиническая иммунология и аллергология" в соответствии с типовой учебной программой, утверждённой МЗ Украины в 2013 г. Учитывая клиническую направленность ...
 • Запорожан, В. Н.; Носкин, Л. А.; Кресюн, В. И.; Бажора, Ю. И.; Романчук, А. П. (ОНМедУ, 2014)
  Коллективная монография — результат многолетнего творческого сотрудничества отечественных и зарубежных ученых. Ее цель — ознакомление медиков разных специальностей с современными приборноаналитическими средствами для ...
 • Запорожан, В. Н.; Кордюм, В. А.; Бажора, Ю. И.; Кресюн, В. И.; Трахтенберг, И. М.; Левицкий, Е. Л.; Чехун, В. Ф.; Полищук, Л. З.; Бучинская, Л. Г.; Аряев, Н. Л.; Дерябина, Е. Г.; Хабибулла, Ч. M.; Хусс, Р.; Уитли, Д.; Бутенко, Г. М. (ОНМедУ, 2008)
  В книге представлены достижения различных направлений генетической медицины — науки, давно вышедшей за рамки клинической генетики. В отдельных главах рассматриваются как вопросы генетического контроля механизмов функционирования ...
 • Запорожан, В. Н.; Бажора, Ю. И.; Шевеленкова, А. В.; Чеснокова, М. М. (ОНМедУ, 2012)
  В учебнике представлены современные данные об организации наследственной информации у человека и механизмах ее реализации, этиологии, патогенезе и классификации наследственных заболеваний, характеристика их основных групп. ...
 • Запорожан, Валерій Миколайович; Бажора, Юрій Іванович; Кресюн, Валентин Йосипович; Ворохта, Юрій Миколайович; Марічереда, Валерія Геннадіївна; Чеснокова, Марина Михайлівна; Zaporozhan, V. M. (ОДМУ, 2010)
  У книзі викладено історію зародження і розвитку нового наукового напряму — молекулярної епідеміології. Визначена роль геноміки та інших «омік» у розвитку цієї науки. В окремих розділах описано досягнення молекулярної ...

View more