Використання ліфтингової технології при симультанних лапароскопічних втручаннях на органах черевної порожнини

Show simple item record

dc.contributor.author Запорожченко, Б. С. ua
dc.contributor.author Колодій, В. В. ua
dc.contributor.author Запорожченко, М. Б. ua
dc.contributor.author Горбунов, А. А. ua
dc.contributor.author Муравйов, П. Т. ua
dc.contributor.author Зубков, О. Б. ua
dc.contributor.author Zaporozhchenko, B. S. en
dc.contributor.author Kolodiy, V. V. en
dc.contributor.author Zaporozhchenko, М. B. en
dc.contributor.author Gorbunov, А. А. en
dc.contributor.author Muraviov, P. T. en
dc.contributor.author Zubkov, O. B. en
dc.date.accessioned 2021-07-30T13:03:05Z
dc.date.available 2021-07-30T13:03:05Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Використання ліфтингової технології при симультанних лапароскопічних втручаннях на органах черевної порожнини / Б. С. Запорожченко, В. В. Колодій, М. Б. Запорожченко та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2014. – № 1 (49). – С. 83–85. uk_UA
dc.identifier.uri https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/9890
dc.description.abstract У роботі проаналізовано результати оперативного лікування 62 пацієнток, які перенесли лапароскопічну холецистектомію (ЛХЕ) у поєднанні з лапароскопічною гінекологічною операцією на тлі супутньої серцеволегеневої патології. Досліджувану групу склали 22 пацієнтки, оперовані з використанням авторської ліфтингової системи, контрольну – 40 пацієнток, оперованих за класичною технологією з накладенням карбоксіперітонеуму. Визначено варіанти оптимальних оперативних доступів, вивчено вплив карбоксіперітонеуму на центральну гемодинаміку і швидкість її нормалізації в післяопераційному періоді, час відновлення хворих, кількість післяопераційних ускладнень. Виявлено, що симультанні ліфтингові лапароскопічні операції мають ряд незаперечних переваг: знижуються частота і тяжкість післяопераційних ускладнень, інтенсивність післяопераційного больового синдрому, кількість загострень супутніх хронічних захворювань, тривалість перебування в стаціонарі після операції. uk_UA
dc.description.abstract The results of 62 of patients with laparoscopic cholecystectomy in a combination with laparoscopic gynecologic operation on the background of concomitant cardio – pulmonary pathology were analyzed. Main group consist of 22 patients with original lifting system, control group – of 40 of patients operated on classical technology with carboxyperitoneum creation. Optimal operative accesses variants are defined, carboxyperitoneum influence on the central hemodynamics in the postoperative period, time of restoration of patients, quantity of postoperative complications is studied. It is revealed that simultaneous lifting laparoscopic operations possess a series of conclusive advantages: frequency and severity of postoperative complications, intensity of a postoperative pain syndrome, quantity of concomitant chronic diseases exacerbations, and duration of hospital stay after operation. en
dc.language.iso uk en
dc.subject ліфтингова лапароскопія uk_UA
dc.subject симультанні втручання uk_UA
dc.subject lifting laparoscopy en
dc.subject simultaneous interventions en
dc.title Використання ліфтингової технології при симультанних лапароскопічних втручаннях на органах черевної порожнини uk_UA
dc.title.alternative Using lifting technology for simultaneous laparoscopic interventions on the abdominal organs en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account